W Ministerstwie Gospodarki o społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonym rozwoju i ekonomii społecznej

15 września 2015

Korzyści płynące z wdrażania zasad CSR, idea ekonomii społecznej oraz dotychczasowe rezultaty pracy Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw to tylko niektóre z tematów, omówionych podczas konferencji „Biznes a wyzwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze kraju. Rola i odpowiedzialność”. Spotkanie odbyło się 15 września 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki w Warszawie.

Celem konferencji było omówienie wyzwań stojących przed Polską w najbliższych latach w kontekście roli, jaką w ich przezwyciężaniu odgrywać może wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

Podczas spotkania odbyły się panele dyskusyjne poświęcone wyzwaniom społecznym, gospodarczym i środowiskowym i ich znaczeniu dla biznesu. Uczestniczyli w nich przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji publicznej, organizacji pozarządowych i społecznych. Rozmówcy biorący udział w dyskusji podkreślali przede wszystkim, że na różnorodnych etapach prowadzenia firmy coraz większego znaczenia nabierają etyczne postawy przedsiębiorców, dbałość o środowisko naturalne oraz korzystanie z usług dostawców prowadzących swoje interesy także w sposób odpowiedzialny. – Wyzwania gospodarcze – zarówno z perspektywy europejskiej, jak i krajowej – coraz częściej wskazują, że kluczem budowy konkurencyjnej gospodarki jest uwzględnienie kwestii zrównoważonego rozwoju i postaw społecznie odpowiedzialnych – zauważyła wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska, pełniąca także funkcję przewodniczącej zespołu ds. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, organu doradczego ministra gospodarki.

Wiceminister zaznaczyła także, że realizacja oczekiwań społecznych wymaga od rządu przede wszystkim działania w roli pośrednika między biznesem a społeczeństwem oraz tworzenia sprzyjających warunków do podejmowania dobrowolnych zobowiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. – Tę funkcję pełni m.in. powołany w 2014 r. przy ministrze gospodarki zespół do spraw społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. W jego skład wchodzi 46 przedstawicieli administracji publicznej, strony społecznej oraz przedstawicieli organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, samorządów gospodarczych oraz organizacji społecznych – poinformowała.

Jednym z ważniejszych obszarów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w zakresie zarówno strategicznego podejścia, jak i raportowania, jest ochrona środowiska. – Chcemy, by nasza gospodarka rozwijała się szybko i efektywnie, ale w sposób zrównoważony i korzystny dla społeczeństwa i środowiska naturalnego. Ważna rola do odegrania przypada tu przedsiębiorstwom – tylko ich świadome, odpowiedzialne podejście do zrównoważonemu rozwojowi przyniesie oczekiwane efekty. Przedsiębiorcy ci mogą liczyć na wsparcie z Narodowego Funduszu, ponieważ finansujemy inwestycje służące oszczędzaniu surowców pierwotnych, niskoemisyjnej gospodarce i ochronie środowiska naturalnego – stwierdziła Małgorzata Skucha, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Irena Pichola, partner i jednocześnie lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej w Deloitte, przypomniała, że zrównoważony rozwój jest już stałym elementem strategicznego zarządzania największych firm w Polsce i w Europy Środkowej. – Efektywna realizacja działań z zakresu zrównoważonego rozwoju jest kluczem do długotrwałego sukcesu biznesowego, jeśli jest ściśle powiązana z całościową strategią firm. Coraz częściej podejmują one wyważone decyzje biznesowe na podstawie analizy wpływu ich organizacji na otoczenie gospodarcze, społeczne i na środowisko naturalne. Takie świadome podejście do koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw cieszy, bo pokazuje, że modele biznesowe oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju są dla tych organizacji źródłem nowych szans i możliwości – zaznaczyła.

Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, odniósł się z kolei do wagi przejrzystości i uczciwości w relacjach biznesowych. – Zysk nie może już pozostawać jedynym kryterium oceny przedsiębiorstwa. Oczekuje się od firm, że raportowanie danych pozafinansowych nie będzie działaniem wyłącznie wizerunkowym. Dlatego potrzebna jest obiektywna i rzetelna weryfikacja prezentowanych informacji. Biegli rewidenci dysponują kompetencjami i doświadczeniem, które pozwalają informacje pozafinansowe uporządkować, uczynić je porównywalnymi, a przede wszystkim zweryfikować ich wiarygodność – podkreślił.

Na rolę społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście rosnących wyzwań społecznych zwróciła natomiast uwagę prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Mirella Panek-Owsiańska podkreśliła, jak ważna jest współpraca ze stroną społeczną i z organizacjami partnerskimi. – Chcemy z jeszcze większą siłą i mobilizacją przypomnieć znaczenie odpowiedzialności za ludzi i środowisko naturalne, etycznego postępowania i osobistego wpływu na zmianę w naszym najbliższym otoczeniu, jak i w skali ogólnopolskiej – powiedziała.

Konferencja zorganizowana w MG była też okazją do pokazania możliwości współpracy firm społecznie odpowiedzialnych z podmiotami ekonomii społecznej. W ostatnim czasie dzięki przyjętym rozwiązaniom, jak m.in. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) oraz finansowe programy wsparcia podmiotów ekonomii społecznej, można zaobserwować powstawanie nowych przedsiębiorstw społecznych – form działalności gospodarczej nastawionych nie na zysk, ale na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Część tego typu inicjatyw zaprezentowała się w kuluarach konferencji w MG. – Mamy doskonałą okazję, by zachęcać firmy i kontrahentów do skorzystania z oferty przedsiębiorstw społecznych. Umożliwia to osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym powrót do aktywności – nie tylko na rynku pracy, ale i w codziennym życiu – oceniła wiceminister Henclewska.

Współorganizatorami konferencji byli członkowie Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, działającego przy ministrze gospodarki: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Deloitte, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezentacja wybranych podmiotów ekonomii społecznej, która odbyła się w kuluarach konferencji, była możliwa dzięki współpracy MG z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Laureatów konkursu „Społeczny startup” zaprezentowała Fundacja Ashoka.