V Międzynarodowe Spotkanie Rektorów Universia zakończone podpisaniem „Deklaracji z Walencji”

16 maja 2023

Dotyczy firmy: Santander Bank Polska,

700 rektorów z 14 krajów zatwierdziło „Deklarację z Walencji” podczas V Międzynarodowego Spotkania Rektorów. Dokument wskazuje kierunki działań wspierających bardziej zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy poprzez szkolenia, badania i innowacje.

V Międzynarodowe Spotkanie Rektorów Universia, które zakończyło się w minionym tygodniu w hiszpańskiej Walencji, było okazją do wspólnych obrad rektorów, przedstawicieli środowiska akademickiego oraz osobistości polityki i biznesu z 14 krajów. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Uczelnie a społeczeństwo”. Prelegenci przedstawiali sposoby na to, jak uczelnie mogą dalej wspierać społeczeństwo w zrównoważonym rozwoju. Celem obrad było opracowanie strategii w zakresie trzech kluczowych zagadnień związanych z aktualnymi wyzwaniami społecznymi: kształcenie ustawiczne, promowanie przedsiębiorczości i innowacji oraz sieci i współpraca pomiędzy uczelniami, przedsiębiorstwami, rządami i instytucjami. Konkluzje V Międzynarodowego Spotkania Rektorów Universia, z udziałem m.in. 30 przedstawicieli polskich uczelni, zostały zebrane i opublikowane w formie „Deklaracji z Walencji”.

Deklaracja z Walencji – Uczelnie a społeczeństwo

Uczelnie zawsze odgrywały kluczową rolę na drodze postępu społecznego. W ich salach wykładowych i laboratoriach pochylano się nad zasadniczymi pytaniami, które wymagają odpowiedzi. Poprzez nauczanie, badania i transfer wiedzy uczelnie oferują odpowiedzi na stojące przed nami wyzwania. Przygotowują też do zapobiegania problemom.

Świat, w którym żyjemy jest złożony i pełen wzajemnych powiązań, a technologia rozwija się geometrycznie. Przed nami olbrzymie wyzwania społeczne i środowiskowe, pilnie wymagające kreatywnych rozwiązań zmieniających rzeczywistość.

Uczelnie zawsze były latarnią wskazującą drogę postępu. 

Szkoły wyższe dają nam obywateli, którzy stają na czele zmian. Dają nam ekspertów, którzy stale dążą do podnoszenia swojej wiedzy i kompetencji, aby umiejętnie poruszać się w nieprzewidywalnym środowisku. W tym celu muszą oni rozwijać umiejętności z zakresu technologii, ale także dziedzin, takich jak inteligencja emocjonalna, elastyczność czy myślenie globalne. W świecie dążącym do większej sprawiedliwości, równości i równowagi, wraz z potrzebą wiedzy rośnie potrzeba perspektywy humanistycznej, promującej solidarność oraz wartości etyczne.

Misja uczelni, skupiona na badaniach, daje ponadto wyjątkową możliwość wspierania nas w dążeniach w kierunku budowy społeczeństwa opartego na wiedzy i innowacyjności. Konieczny jest transfer wiedzy i technologii wypracowywanych przez uniwersytety w sposób, który będzie akceptowalny i szeroko stosowany.

Uczelnie mają niezwykłą możliwość nie tylko wniesienia swojego wkładu, ale też bycia w awangardzie uporządkowanego, zrównoważonego rozwoju, opartego na krytycznym myśleniu i zaangażowaniu społecznym. Rektorzy i ich zespoły odgrywają kluczową rolę w sterowaniu procesem transformacji w swoich instytucjach. Stanowią oni kluczowy czynnik zmian zmierzających do zbudowania zrównoważonej przyszłości, a to dążenie stanowi podstawę ich misji.

Rektorzy uczelni podczas V Międzynarodowego Spotkania Rektorów Universia, które odbyło się w Walencji od 8 do 10 maja 2023 r. pod hasłem „Uniwersytety i społeczeństwo” skupiali się przede wszystkich na takich tematach jak (i) kształcenie ustawiczne, (ii) przedsiębiorczość i innowacje oraz (iii) współpraca i wzajemne powiązania uczelni.

Więcej na ten temat znaleźć można na stronie

Źródło: inf. pras.