Uzgodniono nowe przepisy chroniące pracowników przed niebezpiecznymi substancjami

5 stycznia 2022

Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i Rady UE uzgodnili nieformalnie zmiany w przepisach mających na celu ochronę pracowników przed substancjami rakotwórczymi i innymi niebezpiecznymi substancjami.

W trakcie negocjacji ustalono m.in., że substancje toksyczne dla zdrowia reprodukcyjnego zostaną wpisane do czwartej rewizji dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów w miejscu pracy (CMD4). Substancje te mogą powodować zaburzenia płodności lub całkowitą bezpłodność. Dla 11 spośród tych substancji w załączniku do dyrektywy zostanie wprowadzona wiążąca użytkowa wartość graniczna. W konsekwencji dyrektywa zostanie przemianowana na dyrektywę dotyczącą substancji rakotwórczych, mutagenów i substancji reprotoksycznych (CMRD).

Eurodeputowani_e ustalili również, że pracownicy mający kontakt z niebezpiecznymi produktami leczniczymi (ang. hazardous medicinal products – HMP) będą musieli zostać odpowiednio przeszkoleni. Do grupy leków HMP należą farmacutyki o działaniu przeciwnowotworowym hamujące wzrost i namnażanie komórek rakowych używane w chemioterapii. Po konsultacjach z zainteresowanymi stronami Komisja Europejska przygotowuje unijne wytyczne i normy praktyki w zakresie przygotowywania, podawania i usuwania niebezpiecznych produktów leczniczych w miejscu pracy.

Podczas negocjacji ustalono również limity narażenia zawodowego, tj. maksymalną ilość szkodliwych substancji (zwykle wyrażoną w miligramach na metr sześcienny powietrza), na które mogą być narażeni pracownicy, dla akrylonitrylu i związków niklu. Dla benzenu maksymalny limit został skorygowany w dół.

Ponadto Europarlament nalegał, aby Komisja przedstawiła plan działania w celu osiągnięcia dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego dla co najmniej 25 substancji lub grup substancji przed końcem 2022 r.

Aby porozumienie weszło w życie, musi zostać formalnie zatwierdzone przez Parlament Europejski oraz Radę UE.

Źródło: EuroPAP News