URE wspólnie z FOB i PricewaterhouseCoopers promują społeczną odpowiedzialność sektora energetycznego

6 lutego 2009

Dotyczy firmy: PwC,

Urząd Regulacji Energetyki zaprosił Forum Odpowiedzialnego Biznesu i PricewaterhouseCoopers do wspólnej pracy nad społeczną odpowiedzialnością biznesu (SOB) w sektorze energetycznym.

W wyniku tej współpracy ma powstać „Przewodnik SOB dla przedsiębiorstw energetycznych” oraz projekty branżowych kodeksów dobrych praktyk. Ważnym celem współpracy jest także inicjowanie i współorganizowanie seminariów i konferencji, służących wymianie wiedzy i doświadczeń ośrodków akademickich, władzy publicznej, organizacji pozarządowych oraz organizacji branżowych i przedsiębiorstw energetycznych.

URE jest zaangażowane w realizację społecznej odpowiedzialności w sektorze energetycznym od kwietnia 2008 r., kiedy to powołany został Zespół ds. Prac Badawczych nad problematyką społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw energetycznych. Zespół ten przygotował szczegółowy raport dotyczący koncepcji SOB i możliwości zaangażowania się Prezesa URE w nurt społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw energetycznych.