Uczciwe praktyki operacyjne – podsumowanie obszaru w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”

15 maja 2020

Uczciwe praktyki operacyjne dotyczą etycznego postępowania w kontaktach firmy z innymi organizacjami. Obejmują zasady kształtowania tych relacji, a także działania edukacyjne na rzecz dostawców, organizacji branżowych czy innych interesariuszy.

Pobierz raport w wersji PDF >> odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2019/

W tym roku w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” w obszarze uczciwe praktyki operacyjne zgłoszono 39 nowych praktyk i 34 długoletnie. Jest to wzrost w porównaniu z zeszłym rokiem, kiedy było to 26 praktyk nowych i 29 długoletnich. Dzięki temu, w odróżnieniu od poprzedniego roku, nie jest już najskromniej reprezentowanym ze wszystkich obszarów ISO 26000 omawianych w raporcie.

W tym roku praktyki dotyczyły dwóch głównych kategorii – edukacji rynku i relacji z dostawcami. Działania edukacyjne, podobnie jak w ubiegłych latach, objęły szerokie spektrum zagadnień, począwszy od pojedynczych projektów, po duże działania skupiające wiele podmiotów.

Wśród tych ostatnich zwracają uwagę duże platformy współpracy, takie jak Pakt na rzecz Zrównoważonego Wykorzystywania Tworzyw Sztucznych, którego sygnatariusze zobowiązali się przygotować mapę drogową przejścia na zrównoważone wykorzystanie tworzyw sztucznych, Polska Koalicja ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego, skupiająca firmy wykorzystujące jedynie olej palmowy z certyfikowanych źródeł, bądź do tego dążą, czy Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Pracowników Służb Komunalnych, stawiająca sobie za cel działania na rzecz BHP w tej branży.

Część działań skoncentrowana była na podejściu branżowym – jak projekty skierowane do branży rolno-spożywczej lub wodno-kanalizacyjnej, inne skupiały się na konkretnym temacie i tutaj wyróżniał się obszar nowoczesnych technologii, którego dotyczyło sporo praktyk, co dowodzi, że temat ten jest uznawany za coraz ważniejszy.

W sferze relacji z dostawcami również widać bardzo zróżnicowane i ciekawe działania. Część ma na celu określenie wymagań wobec dostawców. Inne działają w przeciwną stronę i dotyczą badania oczekiwań dostawców lub określają zobowiązania firmy względem nich. Takie akcje są ważne, gdyż ułatwiają budowanie wieloletnich relacji i wzajemnego zaufania. Jest też grupa działań, w których firmy wspierają swoich podwykonawców, ułatwiając im dostęp do szkoleń. Część firm decyduje się także na wspieranie konkretnych dostawców – podmiotów ekonomii społecznej.

Bardzo cieszy wzrost liczby praktyk w obszarze uczciwych praktyk operacyjnych. Ważne, że są one zróżnicowane i docierają do różnych interesariuszy. Można mieć jeszcze nadzieję, że w kolejnych latach większą popularność zyskają praktyki z innych kategorii, jak na przykład przeciwdziałanie nadużyciom. Dałoby to pełniejszy obraz zaangażowania firm w budowę uczciwych praktyk operacyjnych.

Źródło: Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”