TNFD aktualizuje strukturę ram beta dotyczących zarządzania oraz ujawniania ryzyka i szans związanych z naturą

16 sierpnia 2022

Dotyczy firmy: Deloitte,

28 czerwca Grupa Zadaniowa ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Naturą (z ang. Taskforce for Nature-related Financial Disclosures, TNFD) opublikowała drugą iterację struktury ram beta dotyczących zarządzania oraz ujawniania ryzyka i szans związanych z naturą. Jak czytamy w materiale przygotowanym przez zespół Deloitte, wersja 2.0 ram beta została oparta na pierwszej iteracji z marca 2022 roku oraz ponad 500 informacjach zwrotnych pochodzących od blisko 130 uczestników rynku i interesariuszy z 37 krajów i wszystkich pięciu kontynentów. Niniejsza aktualizacja struktury beta TNFD zawiera dodatkowe wytyczne, w tym dotyczące podejścia LEAP (Locate Evaluate Assess Prepare) oraz instruktaż dla uczestników rynku dotyczący rozpoczęcia testów pilotażowych.

Kluczowe zmiany

Chociaż podstawowe koncepcje i podejście do oceny LEAP opublikowane w marcu nie uległy znaczącym zmianom, drugi projekt rekomendacji TNFD dotyczących ujawniania informacji, zawiera kilka strukturalnych ulepszeń starannie opracowanych przez Grupę Zadaniową TNFD:

  1. Projekt wskaźników i celów oraz przykładowy zestaw wskaźników oceny stanowiących wsparcie do testów pilotażowych. Wskaźniki oceny zostały ustalone zgodnie z zaleceniami norm i organów naukowych, w tym 16 partnerów merytorycznych TNFD.
  2. Dalsze wskazówki dotyczące podejmowania oceny zależności i wpływu, a także identyfikacji priorytetowych lokalizacji w ramach podejścia LEAP.
  3. Przegląd podejścia grupy zadaniowej do przyszłego opracowania dodatkowych wytycznych dla uczestników rynku, w tym klasyfikacji sektorowej zgodnej z podejściem przyjętym przez Radę Międzynarodowych Standardów Zrównoważonego Rozwoju (ISSB), Radę ds. Standardów Rachunkowości Zrównoważonego Rozwoju (SASB) oraz Grupę Zadaniową ds. powiązane ujawnianie informacji finansowych (TCFD).
  4. Udoskonalenia podejścia LEAP dla instytucji finansowych (LEAP-FI) wydane po raz pierwszy w marcu. Chociaż podstawowe podejście LEAP nie zostało zaktualizowane w tej wersji, udoskonalono podejście LEAP dla instytucji finansowych (LEAP-FI), wyjaśniając różne punkty wejścia dla instytucji finansowych w zależności od charakteru ich działalności oraz ich portfeli inwestycyjnych lub kredytowych. Testy pilotażowe ram przez instytucje finansowe już trwają i pomogą w dalszym iteracyjnym rozwoju i doskonaleniu podejścia LEAP.
  5. Dodatkowe praktyczne wskazówki dla uczestników rynku zainteresowanych rozpoczęciem pilotażowego testowania struktury beta od 1 lipca 2022 do 1 czerwca 2023.

Następne kroki

Dalsze wytyczne sektorowe i wytyczne dotyczące wykorzystania scenariuszy są w trakcie opracowywania i zostaną dostarczone w formie projektu do konsultacji w kolejnych aktualizacjach ram w listopadzie 2022 roku i lutym 2023 roku. Podobnie jak w przypadku Grupy Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (z ang. Taskforce for Climate-related Financial Disclosures, TCFD), TNFD również początkowo skupia swoją uwagę na międzysektorowym podejściu do wskaźników, jednak jak określono w wersji 0.2 Grupa zadaniowa opracuje dodatkowe wskaźniki specyficzne dla określonych sektorów w ramach szczegółowych wytycznych w zaplanowanych iteracjach struktury.

TNFD planuje również proces przeglądu, aby zapewnić, że zmiany w technologii danych i pomiarów, oczekiwania inwestorów i wymogi regulacyjne mogą zostać uwzględnione w miarę upływu czasu. Grupa Zadaniowa wykorzysta testy pilotażowe i informacje zwrotne w ciągu najbliższych 12 miesięcy w celu opracowania ostatecznych zaleceń we wrześniu 2023 roku.

Obecnie TNFD zaprasza uczestników rynku z całego świata i różnych sektorów do zapoznania z drugą iteracją prototypu struktury i dostarczenia informacji zwrotnych za pośrednictwem platformy internetowej TNFD.

Źródło: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/risk/articles/bioroznorodnosc-przelomowa-regulacja-UE-oraz-presja-transparentnosci-raportowania-kwestii-zwiazanych-z-natura.html