System zakupów Polpharmy z certyfikatem ISO 20400

7 grudnia 2020

Dotyczy firmy: Polpharma,

Polpharma, jako pierwsza firma w Polsce, otrzymała certyfikat potwierdzający zgodność systemu zakupów z normą ISO 20400 Zrównoważone Zamówienia. ISO 20400 to pierwsza międzynarodowa norma, której celem strategicznym jest wspieranie firm w tworzeniu i wdrażaniu zrównoważonej polityki zakupowej.

Potwierdzenie wysokich standardów

Certyfikat jest efektem konsekwentnej realizacji strategii Zrównoważonego Łańcucha Dostaw wdrażanej od lat w Grupie Polpharma. Potwierdza on także pozycję spółki jako lidera w tworzeniu najlepszych standardów rynkowych w zakresie zrównoważonego rozwoju. Norma ISO 20400 nie zawiera konkretnych wymagań dla dostawców i nie jest narzędziem do oceny wyników dostawców w zakresie zrównoważonego rozwoju. Opisuje natomiast, w jaki sposób organizacje mogą zintegrować zrównoważony rozwój z procesem zamówień. Polpharma uzyskując certyfikat, otrzymała potwierdzenie zgodności strategii Zrównoważonego Łańcucha Dostaw i systemu zarządzania procesem zakupowym z wymogami nowej normy.

„Decyzja o przystąpieniu do certyfikacji jest wyrazem strategicznego znaczenia, jakie ma dla nas wdrażanie wysokich standardów CSR w łańcuchu dostaw. Ten certyfikat to efekt pracy dużego interdyscyplinarnego zespołu i jest dowodem na to, że nasza organizacja wybiega strategicznie w przyszłość.” – powiedziała Elżbieta Czarnocka, liderka projektu Zrównoważonego Łańcucha Dostaw w Polpharmie.

Konsekwentna strategia

Polpharma już w 2014 roku zdecydowała o włączeniu Zrównoważonego Łańcucha Dostaw do strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. Przyjęte kierunki działania stały się punktem wyjścia dla nowego modelu współpracy z dostawcami, opartego na partnerstwie i wzajemnym inspirowaniu się, jak podnosić standardy w łańcuchu dostaw i minimalizować ryzyka w zakresie praw człowieka, bezpieczeństwa pracy czy ekologii. Firma konsekwentnie rozwija ten obszar, wprowadzając nowe wytyczne i narzędzia, aby efektywnie wdrażać przyjęte założenia.

Dzięki strategii ZŁD realizowanej w pierwszych latach i zgromadzonej wiedzy i doświadczeniu, możliwe było przyjęcie w 2019 roku „Polityki Zrównoważonego Łańcucha Dostaw w obszarze Zakupów”. Wprowadziła ona na stałe kategorie zrównoważonego rozwoju (kryteria etyczne, społeczne i środowiskowe) do prowadzenia relacji biznesowych i zakupów wszystkich pionów w całej Grupie Polpharma. Polityka szczegółowo opisuje założenia i wytyczne w całym procesie zakupowym: od nawiązywania i prowadzenia relacji z dostawcami, w tym ich selekcji i oceny, a także prowadzonych działań wspierających, edukacyjnych czy kontrolnych wobec dostawców. Dokument polityki opisuje stan docelowy i zakłada stopniową jej implementację we wszystkich naszych spółkach i departamentach.

źródło: mat. pras.