Stanowisko GlaxoSmithKline w związku z artykułem dotyczącym działalności Firmy opublikowanym w Gazecie Wyborczej z dnia 06 lipca 2012

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 11 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
9 lipca 2012

Dotyczy firmy: GSK,

Odnosząc się do informacji opublikowanych w artykule Gazecie Wyborczej z dnia 06 lipca 2012, firma GlaxoSmithKline (GSK) pragnie przedstawić następujące stanowisko.

Potwierdzamy, że Centralne Biuro Antykorupcyjne zwróciło się do GSK o udostępnienie informacji dotyczącej prowadzenia programu edukacyjnego Patron w jednym z regionów Polski. Chcielibyśmy podkreślić, że jak do tej pory Prokuratura nie postawiła firmie ani jej pracownikom żadnych zarzutów. GSK w pełni współpracuje z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym w celu wyjaśnienia sprawy.

Artykuł prasowy przedstawia fakty w sposób sugerujący jakoby przyczyną zwolnienia pracownika było zgłoszenie przez niego nieprawidłowości. Stanowczo sprzeciwiamy się takiej interpretacji. Oświadczamy, że w żadnym aspekcie fakt zgłoszenia zażaleń pracowniczych nie stanowi okoliczności obciążających pracownika w procesach weryfikujących jakość jego pracy. Możemy też potwierdzić, że w lutym 2012 r. został zakończony program restrukturyzacji zatrudnienia obejmujący redukcję 25 stanowisk pracy. Weryfikacją objęci byli wszyscy Przedstawiciele Naukowi zatrudnieni w GSK, a wykorzystane w tym procesie kryteria były mierzalne i obiektywne (osiągane wyniki, ocena jakościowa, poziom kompetencji zawodowych) oraz uwzględniały oceny z trzech ubiegłych lat.

W celu skutecznego przeciwdziałania i eliminowania potencjalnych nieprawidłowości GSK w sposób aktywny zachęca swoich pracowników do zgłaszania wszelkich wątpliwości związanych z działalnością firmy. Nasi pracownicy mogą zgłaszać takie przypadki na wiele sposobów, w tym poprzez: bezpośredniego przełożonego, dział HR, dział prawny a także poufną linię telefoniczną obsługiwaną w języku polskim przez zagraniczny podmiot zewnętrzny. Obowiązkiem GSK jest dołożenie wszelkich starań, aby chronić osobę raportującą i zapewnić poufność w odniesieniu do wszelkich zgłoszonych przez nią kwestii.

Każde zgłoszenie podejrzenia nieprawidłowości traktujemy z powagą i zachowaniem poufności. W każdym przypadku przeprowadzamy gruntowne wewnętrzne postępowanie, które może trwać nawet kilka miesięcy. Zachowujemy przy tym bezwzględny szacunek dla osób, których to dotyczy. Ponadto, w tego typu postępowanie zaangażowane są zespoły HR, Audytu i Zgodności z Procedurami, a także w uzasadnionych przypadkach, zewnętrzne kancelarie prawne. Celem takiego postępowania jest zweryfikowanie, czy zgłoszona nieprawidłowość faktycznie miała miejsce. Przebieg postępowania jest  dokumentowany, a wynik prezentowany wszystkim osobom zaangażowanym w sprawę. Finalna decyzja podejmowana jest na podstawie potwierdzonych i zweryfikowanych informacji.

Wszystkie opisane powyżej sposoby wyjaśnienia potencjalnych nieprawidłowości zostały wykorzystane przez GSK podczas wyjaśniania zażaleń zgłoszonych przez cytowanych w artykule pracowników. GSK przeprowadziło niezwłocznie gruntowny, wielomiesięczny audyt wewnętrzny, który nie wykazał działań mogących stanowić naruszenie prawa. Większość tez, sformułowanych przez autorów zażalenia, nie została potwierdzona, a stwierdzone naruszenia wewnętrznych procedur były odległe od ciężaru stawianych zarzutów. W związku z tym, zastosowano środki dyscyplinujące, które były właściwe dla potwierdzonych wyników audytu.

Działając zgodnie z prawem, w poszanowaniu prywatności osób zatrudnionych w GSK i dbając o poufność relacji pracownik-pracodawca, nie jesteśmy upoważnieni do publicznego komentowania wyników postępowań dotyczących naszych pracowników ani przyczyn ich zwolnienia z pracy.

Jako szczególnie krzywdzące odbieramy zarzuty skierowane pod adresem GSK w kontekście prowadzonego przez firmę programu edukacyjnego Patron. Celem tej inicjatywy, prowadzonej przez GSK od 2010 roku, jest poprawa standardów diagnostycznych w leczeniu astmy i POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc). Według dostępnych danych, około 50% chorych, mimo leczenia, cierpi z powodu objawów astmy. Wynika to m.in. z niestosowania się lub nieprawidłowego stosowania się chorego do zaleceń lekarskich co dotyczy aż 50% chorych. Niezbędnym elementem w procesie leczenia u chorego jest zatem edukacja pacjenta, umożliwiająca prawidłowe stosowanie leków (leczenie stosowane w chorobach obturacyjnych płuc jest leczeniem wziewnym, z użyciem inhalatorów, które wymagają prawidłowego stosowania), odpowiadająca na jego wątpliwości dotyczące efektów ubocznych terapii, czy spodziewanych efektów. Dlatego też międzynarodowe wytyczne leczenia astmy i POChP – dwóch najważniejszych przewlekłych chorób obturacyjnych płuc dotyczących 6-10 mln Polaków zalecają edukację chorych jako integralny element opieki nad pacjentem. Program Patron powstał w odpowiedzi na te wyzwania i jego celem jest wspieranie procesu diagnostyki i terapii astmy i POChP poprzez zwiększanie wiedzy na temat tych chorób wśród pacjentów.

W ramach realizacji programu, GSK użycza placówkom ochrony zdrowia sprzęt stosowany w diagnostyce chorób płuc a także poradniki dla pacjentów i inne materiały pomocne w pracy z chorymi (np. testy kontroli astmy). Organizowane są również szkolenia dla personelu medycznego w zakresie prawidłowej diagnostyki oraz spotkania grupowe dla pacjentów. Podczas szkoleń wykorzystywane były materiały edukacyjne dotyczące jednostek chorobowych astmy i POCHP ze szczególnym wskazaniem na dbałość w przestrzeganiu terapii, świadomość życia z chorobą przewlekłą i praktyczną wiedzę, jak sobie z nią radzić. Żaden z materiałów nie odnosił się do produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza. Szkolenia te przeprowadzali lekarze lub pielęgniarki, którzy – na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia) z GSK, otrzymywali wynagrodzenia za swoją pracę adekwatne do zakresu zleconych prac oraz wiedzy i doświadczenia osoby zatrudnionej. W każdym wypadku potrzebę organizacji szkoleń ustalała placówka ochrony zdrowia a pracownicy GSK nie brali w nich bezpośredniego udziału.

Wbrew oskarżeniom cytowanym w artykule, realizowane przez GSK aktywności w ramach programu Patron nie miały na celu transakcji pomiędzy przedstawicielami GSK a lekarzami uczestniczącymi w programie. Zamierzonym i realizowanym efektem prowadzonych działań edukacyjnych była poprawa jakości diagnostyki i leczenia chorób płuc oraz współpracy pacjenta z lekarzem podczas przebiegu terapii. Wspieranie takich inicjatyw przez GSK wynika z misji firmy, jaką jest dostarczanie systemowi ochrony zdrowia w Polsce wysokiej jakości leków oraz serwisu edukacyjnego wychodzącego naprzeciw wyzwaniom współczesnej farmakoterapii.

Chcielibyśmy wyrazić ubolewanie w związku ze sposobem w jaki komentowane są i podważane profesjonalne i merytoryczne relacje GSK ze środowiskiem lekarskim. GSK w swojej codziennej działalności, która zakłada współpracę firmy farmaceutycznej z lekarzami, dokłada najwyższej staranności aby postępować zgodnie z wymogami polskiego prawa i wewnętrznymi regulacjami. W tym celu w GSK funkcjonuje ściśle przestrzegany kodeks etyczny, który jasno definiuje co jest prawnie i etycznie dozwolone, a co jest zabronione w relacjach ze środowiskiem medycznym. Przyjmujemy bardziej restrykcyjne niż wynikające z obowiązującego prawa zasady zwiększające dyscyplinę i transparentność naszych działań. Naszym pracownikom zapewniamy szkolenia i wsparcie, aby mieć pewność, że reguły te są znane, rozumiane i stosowane w ich codziennej pracy, a przez to nasza działalność jest prowadzona nie tylko zgodnie literą, ale i duchem prawa, a także standardami etycznymi obowiązującymi w GSK.

GSK od lat z determinacją stara się, aby poprzez konsekwentnie realizowane działania w obszarze etyki i odpowiedzialności społecznej budować reputację firmy, będącej największym inwestorem i eksporterem branży farmaceutycznej w Polsce.

Źródło: GlaxoSmithKline