Standardy ESRS wprowadzają analizę podwójnej istotności

14 września 2023

Dotyczy firmy: KPMG w Polsce,

2024 rok będzie ważnym okresem dla pierwszej grupy firm, objętej obowiązkiem raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju. Sprawozdania za ten okres będą musiały wpisywać się w ramy zarysowane w dyrektywie CSRD oraz towarzyszących jej Europejskich Standardach Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS). Nowością, a zarazem podstawową ramą analiz zestawu wskaźników zaprezentowanych w standardach ESRS, jest podwójna istotność.

Grono podmiotów, które w najbliższych latach zostanie objęte regulacjami powiązanymi z Europejskim Zielonym Ładem, ulegnie znaczącemu zwiększeniu w porównaniu z dotychczas obowiązującą dyrektywą NFRD. Standardy ESRS dotyczą szerokiej gamy zagadnień, związanych ze środowiskowymi, społecznymi i zarządczymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw. Będą one w istotny sposób wpływać na kształt unijnego rynku poprzez rosnące oczekiwania w kwestiach ESG wobec partnerów handlowych w łańcuchach dostaw.

– Wskaźniki ESRS mają za zadanie ujednolicenie standardów raportowania kwestii niefinansowych w obrębie Unii Europejskiej. Tworzone były we współpracy m.in. z Międzynarodową Radą ds. Standardów Zrównoważonego Rozwoju, odpowiedzialną za kreowanie międzynarodowych standardów ujawnień w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Unifikacja standardu ma ułatwić spełnienie nowych wymogów regulacyjnych przez przedsiębiorstwa, które wcześniej decydowały się na korzystanie z dobrowolnych ram raportowych, takich jak standardy GRI czy rekomendacje TCFD – mówi Iwona Galbierz-Sztrauch, Partner, Liderka Usług Doradczych dla Sektora Finansowego, Liderka ESG w KPMG w Polsce.

Standardy ESRS wprowadzają analizę podwójnej istotności

Podstawową ramą analiz bogatego zestawu wskaźników zrównoważonego rozwoju, zaprezentowanych w standardach ESRS, jest podwójna istotność, obejmująca zarówno konieczność analizy wpływu przedsiębiorstwa na ludzi, jak i wpływu trendów społecznych i ekologicznych na kondycję finansową firmy. Taka analiza ma pomóc w wybraniu wskaźników kluczowych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, umożliwiając mu przejrzystą komunikację z interesariuszami oraz zapewniając bazę do tworzenia przemyślanych strategii zmian w modelu biznesowym.

Firmy będą zobligowane do raportowania kwestii związanych ze strukturą zarządczą, strategią, zarządzaniem ryzykami i szansami ESG, a także wybranymi w analizie podwójnej istotności wskaźnikami środowiskowymi, społecznymi i w obszarze zarządzania.

Kogo obejmą wymogi ESRS?

W pierwszej połowie 2025 roku zobligowane do publikacji swoich raportów za rok 2024 będą największe firmy interesu publicznego, zatrudniające ponad 500 osób – w tym te, objęte do tej pory obowiązkami raportowymi na bazie dyrektywy NFRD. W kolejnych latach pula podmiotów objętych regulacją poszerzy się o wszystkie duże przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 osób, które będą miały obowiązek raportowania za rok 2025, a następnie o notowane na giełdzie małe i średnie przedsiębiorstwa, których obowiązek będzie dotyczył dopiero w raportach za rok 2026.

– Z opublikowanego w czerwcu 2023 r. przez KPMG w Polsce raporcie pt. „Benchmark Klimatyczno-Środowiskowy” wynika, że spełnienie wymogów wskazanych w europejskich standardach raportowania zrównoważonego rozwoju może być wyzwaniem nawet dla największych polskich przedsiębiorstw. Pod lupę wzięliśmy zestaw naszym zdaniem najważniejszych wskaźników środowiskowych spośród ESRS-ów, uwzględniających kwestie klimatyczne, surowcowe oraz związane z bioróżnorodnością. Średni wynik 100 największych polskich spółek to 5,2 na 10 możliwych do zdobycia punktów. Realizacja nowych wymogów regulacyjnych dla wielu firm oznaczać będzie konieczność przyspieszenia działań z zakresu zbierania danych, dialogu z interesariuszami oraz formułowania holistycznych strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, umożliwiających tworzenie odpornych na wyzwania przyszłości modeli biznesowych – mówi Justyna Wysocka-Golec, Dyrektorka w Zespole ds. Zmian Klimatycznych, Energii i Dekarbonizacji w Dziale Doradztwa Biznesowego w KPMG w Polsce.

 

– Wykorzystanie wskaźników ESRS pozwoli nie tylko spełnić wymogi regulacyjne, ale też pomoże w budowie wiarygodności na dynamicznie zmieniającym się rynku. Zmiany w sposobie prowadzenia przedsiębiorstwa, wynikłe z rzetelnej analizy zgromadzonych danych, ułatwić mogą pozyskiwanie finansowania czy ubezpieczenia – mówi Przemysław Oczyp, Partner Associate w Dziale Doradztwa Biznesowego/ESG w KPMG w Polsce.

Źródło: inf. pras.