Solidarność społeczna, edukacja i kultura. Fundacja BNP Paribas działa już od 15 lat

19 października 2021

Dotyczy firmy: BNP Paribas Bank Polska,

Ponad 1300 beneficjentów programów stypendialnych i blisko 100 tysięcy godzin przeznaczonych na społeczne działania przez bankowych wolontariuszy, to bilans inicjatyw przeprowadzonych i wspieranych przez Fundację BNP Paribas w czasie jej 15-letniej działalności. Organizacja stawia sobie za cel przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wyrównywanie szans edukacyjnych i dostępu do kultury. Odpowiedzialne inwestowanie w ludzi i projekty traktuje jako drogę do budowania obywatelskiego społeczeństwa.

Fundacja BNP Paribas realizuje autorskie projekty, takie jak sztandarowy program stypendialny Klasa, zaszczepia na polskim gruncie inicjatywy Grupy BNP Paribas, np. program „Wiedza do potęgi” wyrównujący szanse edukacyjne dzieci z rodzin uchodźczych i migranckich w Polsce oraz współpracuje z eksperckimi organizacjami społecznymi, budując koalicje i partnerstwa, aby wspierać rozwój trzeciego sektora w Polsce. Prowadzi też program wolontariatu pracowniczego, którego motto brzmi „Możesz na mnie polegać”, program filantropii indywidualnej pracowników „Wspieram cały rok” oraz organizuje akcje społeczne.

– Trudno w kilku słowach podsumować tak wiele różnych aktywności i projektów, które prowadzimy od 15 lat. Są to działania w obszarze solidarności społecznej, edukacji i kultury, które realizujemy odpowiedzialnie, tzn. tak, żeby nie kończyły się na doraźnej pomocy. Inwestujemy w nowatorskie inicjatywy, które przynoszą zmianę społeczną – inspirują i stymulują dalszy rozwój, przyczyniając się do budowania odpowiedzialnych społecznie postaw – mówi Andrzej Ząbek, Członek Zarządu Fundacji BNP Paribas. – Przykładem może być Stowarzyszenie Absolwentów Programu Klasa – społeczność wspierająca się wzajemnie przez wiele lat po ukończeniu szkoły – dodaje.

Solidarność społeczna

Od 2018 r. fundacja wspiera program tutorsko-stypendialny dla młodych uchodźców „Wiedza do potęgi” realizowany wraz z Fundacją Ocalenie, w którym opieką zostało objętych 108 uczestników z 15 krajów. Od 2015 r. Fundacja BNP Paribas prowadzi także w Polsce międzynarodowy program edukacji przez sztukę dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym Dream Up. We współpracy z partnerami społecznymi w cyklu trzyletnich zajęć muzycznych wzięło udział 67 dzieci.

Ważną częścią misji budowania społeczeństwa obywatelskiego jest prowadzony przez fundację wolontariat pracowniczy w Banku BNP Paribas. Od 2011 r. bankowcy-wolontariusze potwierdzili, że hasło tego programu „Możesz na mnie polegać” to nie puste słowa, poświęcając na pracę charytatywną blisko 100 tysięcy godzin. Wsparli też setki lokalnych organizacji pozarządowych w ramach inicjatyw wyłanianych od dziewięciu lat w corocznym Konkursie na Projekty Wolontariackie. Od 2018 roku Bank BNP Paribas jest partnerem strategicznym ogólnopolskiej akcji Stowarzyszenia WIOSNA – Szlachetna Paczka. Tylko w ubiegłym roku włączyło się w nią 2470 pracowników banku i spółek z Grupy BNP Paribas w Polsce, którzy przygotowali paczki dla 134 rodzin, a Fundacja BNP Parbas przekazała 1000 zł na każdą paczkę.

Pracownicy banku angażują się także w wolontariat kompetencyjny koordynowany przez fundację. Przykładowo, w ramach ogólnopolskiego programu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL, Warszawskiego Instytutu Bankowości, bankowi wolontariusze przeprowadzili ponad 1 400 lekcji dla 30 tysięcy uczniów.

– W ramach wolontariatu pracownicy mogą działać indywidualnie, łączyć się w zespoły, dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami lub uzyskać wsparcie finansowe dla własnych inicjatyw realizowanych na rzecz lokalnych społeczności. Budujemy zaangażowanie pracowników nie tylko poprzez wolontariat – stwarzamy możliwości angażowania się w pomoc innym na wiele sposobów, również poprzez udział w akcjach społecznych bądź przez stałe darowizny finansowe odpisywane od pensji na rzecz NGO – tłumaczy Joanna Gajda-Wróblewska, Członkini Zarządu Fundacji BNP Paribas.

Od 2011 roku fundacja organizuje w banku akcję krwiodawstwa Krwinka, w której do tej pory 611 ochotników oddało 269 litrów krwi. Ogromną popularnością cieszy się akcja Dobre Kilometry, prowadzona od 2015 r., w której pracownicy wspierają partnerskie organizacje społeczne poprzez aktywność fizyczną. Dotychczas 1 889 uczestników pokonało w tym celu 313 tysięcy km. Od 2018 roku fundacja organizuje także akcje społeczne o wymiarze ekologicznym, np. sprzątanie lasów, czy wysiewanie kwietnych łąk – w takich inicjatywach przeprowadzonych w 8 miastach wzięło udział 560 wolontariuszy z rodzinami. Program dobrowolnych odpisów od pensji na cele społeczne „Wspieram cały rok”, prowadzony od 2017 r. zgromadził 260 pracowników banku, których darowizny trafiają do partnerskich organizacji pozarządowych – w 2021 roku były to Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji i Fundacja SYNAPSIS, która wspiera osoby w spektrum autyzmu i ich rodziny.

Fundacja BNP Paribas umacnia trzeci sektor i promuje odpowiedzialność społeczną także poprzez aktywność w koalicjach, komisjach i grupach roboczych. Od 2009 r. działa jako członek Forum Darczyńców w Polsce, od 2011 roku uczestniczy w Koalicji Liderów Pro Bono i wspiera działania Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Od 2012 r. jest partnerem Fundacji Dobra Sieć, od 2014 współpracuje z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a od 2019 z Towarzystwem Nasz Dom.

Edukacja

Fundacja BNP Paribas prowadzi autorski program stypendialny Klasa dla absolwentów szkół podstawowych z mniejszych miejscowości od 2003 r. W tym czasie, w partnerstwie z pięcioma wiodącymi liceami z największych miast w Polsce, zapewniła lepszy start 824 stypendystom pochodzącym z 350 miejscowości. Od 2012 r. uruchomiony został program Agrotalenty skierowany do młodych osób wiążących swoją przyszłość z rolnictwem, z którego skorzystało 416 stypendystów.

Kultura

Dzięki Fundacji BNP Paribas uczniowie z 250 mniejszych miejscowości wzięli udział w 20 tysiącach audycji muzycznych zorganizowanych w ciągu ostatnich dziesięciu lat we współpracy z Filharmonią Narodową, w ramach programu Spotkania z Muzyką.

Historia bankowej fundacji sięga 2006 r., kiedy rozpoczęła działalność jako Fundacja BGŻ. Rok później  otrzymała status organizacji pożytku publicznego. W 2015 r. w związku z fuzją Banku BGŻ i Banku BNP Paribas, swoją działalność połączyły również istniejące przy nich fundacje. Nowa organizacja kontynuowała ich działania jako Fundacja BGŻ BNP Paribas, a w 2019 roku, w związku ze zmianą nazwy banku, również ona zmieniła swoją nazwę na Fundacja BNP Paribas.

Więcej informacji o jubileuszu Fundacji tutaj >>