Sesja dialogowa Polskiej Spółki Gazownictwa

11 grudnia 2015

9 grudnia 2015 roku odbyła się w Warszawie sesja dialogowa Polskiej Spółki Gazownictwa z kluczowymi interesariuszami spółki. W wydarzeniu wzięło udział ponad 50 osób reprezentujących różne obszary działalności firmy. Obecni na nim byli m.in. klienci PSG, przedstawiciele administracji centralnej i samorządowej, Urzędu Nadzoru Technicznego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, uczelni wyższych, organizacji pracodawców oraz reprezentanci wielu instytucji i organizacji pozarządowych.

Są dwa powody dla których się spotkaliśmy: pierwszy to wejście w życie nowej, długoletniej strategii rozwoju PSG, a drugi to potrzeba jej weryfikacji pod kątem oczekiwań partnerów zewnętrznych. Cieszę się, że zaproszenie na nasze spotkanie przyjęli partnerzy PSG reprezentujący tak zróżnicowane obszary. Jest niezwykle ważne, aby prowadzić dialog otwarty na różnych partnerów przedsiębiorstwa – powiedział Sylwester Bogacki, Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa. – Każda opinia jest cenna i warto ją przeanalizować. Czasami wydaje się, że w działaniach biznesowych uwzględniliśmy wszystkie czynniki, jednak bez partnerskiej współpracy i prowadzonego dialogu nigdy nie będziemy mieć pewności, czy właściwie realizujemy naszą strategię. Rozmawiając z naszymi interesariuszami, ograniczamy ryzyka prowadzonej działalności, co korzystnie przekłada się na sytuację finansową przedsiębiorstwa – dodał Bogacki.

W trakcie spotkania Andrzej Dębogórski, Członek Zarządu ds. Technicznych, zaprezentował Strategię Polskiej Spółki Gazownictwa na lata 2015-2022. Podkreślił jak ważna dla właściwej realizacji strategii jest partnerska współpraca z kluczowymi partnerami PSG oraz uwzględnienie ich opinii w działalności spółki. Dialog z interesariuszami to jeden ze skutecznych mechanizmów, który w działalności przedsiębiorstw może przynieść zysk wszystkim zaangażowanym stronom.

Podczas sesji przedstawione zostały także działania PSG z zakresu odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw. – Dialog z interesariuszami leży u podstaw społecznej odpowiedzialności spółki. W ramach prac wewnętrznych wybraliśmy najważniejsze dla naszego biznesu grupy dialogowe, strefy wzajemnych wpływów, a informacyjne i merytoryczne oczekiwania interesariuszy zweryfikowaliśmy podczas dzisiejszego panelu – podkreśliła Katarzyna Wróblewicz, Kierownik Biura relacji Zewnętrznych i CSR w PSG.

Wysoka frekwencja oraz bardzo duże zaangażowanie partnerów PSG świadczy o tym, że tego typu spotkania są potrzebne. Spółka zobowiązała się odnieść do wszystkich zasygnalizowanych przez partnerów spółki oczekiwań. Polska Spółka Gazownictwa nie zamierza jednak poprzestać na jednym spotkaniu i postanowiła w 2016 roku zorganizować kolejne sesje dialogowe. Odbędą się one na terenie działalności 6 oddziałów PSG, aby umożliwić udział w panelach wszystkim kluczowym interesariuszom z poszczególnych regionów kraju.