Rusza międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach

23 sierpnia 2017

Portal Odpowiedzialnybiznes.pl objął patronatem medialnym nowy projekt realizowany przez Fundację Sendzimira „Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach”. Projekt ma na celu zainicjowanie i rozwój trwałej, międzysektorowej, partnerskiej współpracy i wymiany doświadczeń między podmiotami zaangażowanymi w tworzenie i zarządzanie zielenią miejską oraz innymi interesariuszami.

Działanie realizowane jest w partnerstwie z 5 miastami partnerskimi, tj. Krakowem, Wrocławiem, Łodzią, Jaworznem i Warszawą. Do czynnego udziału w projekcie organizatorzy będą zapraszali również inne miasta i samorządy.

Celem projektu jest stworzeni platformy wymiany wiedzy, doświadczenia między przedstawicielami różnych sektorów i instytucji, która pozwoli na wypracowanie standardów, procedur i konkretnych rozwiązań spotykanych problemów związanych z ochroną zieleni w miastach.

Główny cel projektu będzie realizowany poprzez:

  • Partycypacyjne opracowanie modelowych rozwiązań z zakresu zarządzania zielenią przyczyniających się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów.
  • Włączenie inwestorów publicznych i prywatnych w czynną ochronę zieleni w procesach inwestycyjnych poprzez partycypacyjne wypracowanie standardów postępowania z zielenią w procesach inwestycyjnych realizowanych ze środków publicznych (w procedurach zamówień publicznych) oraz alternatywnych form finansowania rozwoju zieleni.
  • Poprawa jakości komunikacji dotyczącej zarządzaniem zielenią między samorządami a innymi interesariuszami poprzez wypracowanie modelowego rozwiązania w zakresie dostępu do informacji publicznej o zieleni.
  • Zapewnienie możliwości wymiany doświadczeń między specjalistami ds. zarządzania zielenią z jednostek samorządowych polskich miast poprzez udział w warsztatach i ogólnopolskiej konferencji (stworzenie przestrzeni i miejsca co dzielenia się dobrymi praktykami, problemami i sposobami ich przezwyciężania).
  • Zapewnienie bieżącego dostępu do wiedzy i dobrych praktyk z zakresu zarządzania zielenią miejską oraz finansowania rozwoju zieleni stosowanych za granicą, w tym w szczególności w Europie.
  • Postawione cele w projekcie będą realizowane poprzez wspólną pracę interesariuszy związanych z zielenią w grupach roboczych oraz podczas warsztatów problemowych, podczas których zajmiemy się partycypacyjnym wypracowaniem rozwiązań dla zidentyfikowanych kluczowych problemów związanych z ochroną zieleni miejskiej w polskich miastach.

Projekt dofinansowany jest z POIiŚ 2014-2020, w ramach konkursu: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów, podtyp: Budowanie potencjału i integracja oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej informacji o projekcie na stronie http://uslugiekosystemow.pl/o-nas/o-projekcie/ i na https://www.facebook.com/WiecejZieleni