Wystartowała 4. edycja badania Diversity IN Check. Skorzystaj z narzędzia do mierzenia DEI w miejscu pracy

10 stycznia 2024

Wystartowała 4. edycja badania Diversity IN Check. Narzędzie to umożliwia diagnozę stopnia dojrzałości pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania inkluzywnych, czyli włączających organizacji. Badanie ma na celu wspieranie pracodawców w prowadzeniu monitoringu własnych strategii, procedur i praktyk z tego obszaru. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 10 marca. 

Badanie jest organizowane już po raz czwarty. W związku z tym wprowadzono w nim kilka zmian. Pierwszą jest umożliwienie udziału w badaniu mikroprzedsiębiorstwom (organizacjom, które zatrudniają od 2 do 9 osób). Kolejną modyfikacją jest objęcie analizą obszaru “Produkty i usługi”, obok “Podstaw zarządzania”, “Programów i działań”, “Budowania zaangażowania”, “Wskaźniki rezultatów”. Wprowadzone zmiany są wynikiem wniosków z przeprowadzonego w połowie 2023 roku pilotażu badania skierowanego do branży kreatywnej. Specjalny suplement dla tej branży został też na stałe włączony do narzędzia Diversity IN Check.

Otwartość pracodawców na różnorodność jest dziś koniecznością, premiowaną wieloma korzyściami, takimi jak wzrost kreatywności i efektywności zespołów, wzmacnianą taksonomią i licznymi  dyrektywami UE. Ale drugą stroną tego procesu są postępujące zmiany społeczne, a rolą pracodawców jest tu tworzenie takich ram działania organizacji, w których nie ma miejsca na dyskryminację, mobbing czy molestowanie; gdzie pracodawca dba o edukację kadry zarządzającej i wszystkich osób zatrudnionych. Wprowadzanie zasad dotyczących równego traktowania jest procesem, który powinien dotyczyć całego łańcucha wartości, w tym sektora MŚP, któremu czasem brakuje wiedzy i zasobów do przeprowadzenia oczekiwanych zmian. Rola dużych podmiotów jest więc kluczowa we wsparciu tych mniejszych organizacji, wskazaniu drogi i narzędzi do budowania włączającego miejsca pracy. W efekcie – spójnych, włączających społeczeństw. A w tym procesie, nie da się przecenić roli branży kreatywnej: mediów oraz setek agencji, zazwyczaj reprezentujących małe i średnie firmy. W IV edycji badania Diversity IN Check tworzymy narzędzie i przestrzeń dla każdego pracodawcy, niezależnie od branży czy wielkości organizacji, ale w tym roku, bazując na pilotażu DINC Creative, szczególnie zachęcamy do udziału branżę kreatywną – mówi Marzena Strzelczak, doradczyni zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu ds. DEI.

Więcej informacji o metodach mierzenia DEI w miejscu pracy oraz zmianach, jakie wprowadzono do 4. edycji badania będzie można usłyszeć podczas webianru 7 lutego 2024 w godz. 12:00-13:30. Na spotkanie obowiązuje rejestracja.

Wyniki czwartej edycji badania, w formie “Listy pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce”, ogłoszone zostaną 22 maja 2024 roku podczas finału Miesiąca Różnorodności w Warszawie, obchodzonego w maju w całej Unii Europejskiej pod patronatem Komisji Europejskiej. Na liście umieszczone zostaną firmy, które otrzymały wyniki dobry lub bardzo dobry (te, które się nie zakwalifikują, otrzymają indywidualne wyniki wyłącznie do swojej wiadomości). To szansa na pokazanie swojej organizacji jako firmy, która ze szczególną troską podchodzi do swoich pracowników i pracownic.

Narzędzie badawcze zostało stworzone, aby zapewnić pracodawcom możliwości sprawdzenia, na jakim poziomie zaawansowania zarządzania różnorodnością znajduje się obecnie dana organizacja. Po przeanalizowaniu wyników przez radę ekspertów i ekspertek każdy pracodawca, biorący udział w badaniu, otrzyma indywidualną i szczegółową punktację, która będzie dostępna wyłącznie do jego wiadomości. Badanie jest organizowane cyklicznie, dlatego warto myśleć o narzędziu perspektywicznie. Co roku firma może sprawdzić, co się zmieniło i w jakim tempie w odniesieniu do innych pracodawców, wdraża kulturę otwartości na różnorodność.

Kwestionariusz badania oparty jest na uznanych międzynarodowych standardach i wytycznych, m.in. Sustainable Development Goals, GRI Standards, wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz ISO 26000, ISO 30415 oraz ISO 3015:2021 dotyczącej stricte Diversity and Inclusion. To jedne z najbardziej znanych i najczęściej wykorzystywanych dokumentów, pomagających organizacjom na całym świecie w przygotowaniu się np. do raportowaniu ESG, a wcześniej pracy nad strategiami.

Organizatorem badania jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynator Karty Różnorodności w Polsce. FOB to organizacja ekspercka, będąca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla ESG i DEI w Polsce. Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspiruje biznes, który zmienia świat i łączy ludzi, którzy zmieniają biznes. Karta Różnorodności, koordynowana w Polsce od 2012 roku przez FOB, ma na celu zachęcanie pracodawców w Polsce do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji oraz upowszechnianie tworzenia otwartych na różnorodność i włączających miejsc pracy.

Aby wziąć udział w badaniu Diversity IN Check należy wypełnić formularz dostępny tutaj.