Różnorodność siłą napędową biznesu

26 czerwca 2020

Dotyczy firmy: Skanska w Polsce,

Organizacje, które dbają o różnorodność w środowisku pracy, zyskują na tym finan-sowo – tak wynika z raportu firmy rekrutacyjnej Hays*. Przychody firm zatrudniają-cych na najwyższych stanowiskach podobną liczbę kobiet i mężczyzn są wyższe od średniej rynkowej o kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt procent. Różnorodność w biz-nesie popłaca. I to dosłownie.

Rozumiana szeroko różnorodność w miejscu pracy jest nie tylko dobrą praktyką, ale też po-zytywnie wpływa na wyniki, pozycję i kondycję firm. Różne pochodzenie, płeć, wiek czy kul-tura to bogactwo doświadczeń i różnych perspektyw, a co za tym idzie – ogromny potencjał biznesowy. Potencjał, który pozwala na lepsze zrozumienie klientów i elastyczne dostosowa-nie oferty do ich potrzeb. W zróżnicowanym środowisku pracy powstają lepsze pomysły, wzrasta poziom kreatywności i innowacyjności zespołu. Dodatkowo firmy, które stawiają na włączanie różnych grup do organizacji, są lepiej oceniane przez pracowników, a to zaś bez-pośrednio przekłada się na zaangażowanie zespołu w pracę. Tę opinię podzielają psycholo-gowie.

– Grupy różnorodne bardzo często nie powielają błędów grup homogenicznych, a łączą zale-ty wszystkich członków zespołu. Stawianie na różnorodność zawsze daje pozytywny efekt. W większości innych podejść w biznesie ma się do czynienia z rachunkiem zysków i strat. W tym wypadku to wyłącznie zysk. Potrzebne jest oczywiście mądre zarządzanie i rozsądna mediacja, gdy taka grupa będzie się „spajać” w początkowym stadium pracy, ale jeśli ten etap zostanie przeprowadzony sprawnie, kolejne nie będą już stanowiły wyzwania – podkre-śla Andrzej Tucholski, psycholog biznesu oraz wykładowca Uniwersytetu SWPS.

Zróżnicowany management = większe zyski

Badania wykazują, że dbałość o zróżnicowanie w organizacji, również pod względem płci, generuje większe zyski. To efekt skuteczniejszego wykorzystania potencjału zespołu. – Z raportów i opracowań, przygotowanych m.in. przez McKinsey, wynika, że organizacje, które dbają o różnorodność pracowników i równowagę w zatrudnieniu na menadżerskich i zarząd-czych stanowiskach, notują przychody większe o kilkanaście, a nawet o kilkadziesiąt pro-cent od średniej rynkowej – podkreśla w raporcie „Kobiety na rynku pracy. Kompetencje i różnorodność”* Charles Carnall, dyrektor zarządzający Hays Poland.

Siła managementu kobiet

Z roku na rok zwiększa się udział kobiet na stanowiskach menadżerskich. Potwierdzają to wyniki badań firmy Hays. W 2019 roku kobiety stanowiły 44 proc. grupy menadżerskiej, a rok wcześniej było to jedynie 37 proc. Odsetek kobiet zarządzających firmami nadal jest dużo niższy niż mężczyzn, ale tu również widać wzrost w stosunku do poprzednich lat. W 2018 roku wynosił 15 proc, ale już rok później 18 proc. Pozytywny trend dotyczący zróżnicowania managementu pod względem płci jest więc coraz bardziej widoczny.

– Kobiety według badań są częściej liderami społeczno-emocjonalnymi, a mężczyźni – lide-rami zadaniowymi. Nastawienie na współpracę i empatia oraz koncentracja na emocjach i relacjach, a także większe zdolności werbalne i komunikacyjne sprawiają, że kobiety sku-tecznie kierują zespołami, utrzymując przy tym korzystną atmosferę. Dokładność i skrupulat-ność z kolei przekładają się na stosunkowo wysoką liczbę kobiet na stanowiskach np. dyrek-torów finansowych. Korzystanie z potencjału kobiet i mężczyzn może przynieść organizacji wyłącznie korzyści – podkreśla Ilona Niebał, psycholog biznesu, prowadząca dla firm szkolenia z wizerunku i komunikacji.

Deweloper, który stawia na różnorodność

Jedną z branż, która docenia rolę zróżnicowania w środowisku pracy, jest branża deweloper-ska. Spółka mieszkaniowa Skanska dąży do odzwierciedlenia rosnącej roli różnorodności społeczeństwa i włączania na wszystkich szczeblach, w tym na najwyższych stanowiskach zarządczych. Wynika to z kultury organizacyjnej firmy i wyznawanych przez nią wartości.

– Różnorodność i włączanie wszystkich osób do wspólnego budowania organizacji są wpi-sane w DNA naszej spółki. Takie środowisko pracy pozwala nam korzystać z unikalnych perspektyw i doświadczeń wszystkich pracowników, a także lepiej rozumieć naszych klien-tów i elastycznie reagować na ich potrzeby. Wiemy, że najlepsze wyniki osiągają grupy robo-cze, których uczestnicy prezentują różne punkty widzenia – mówi Anna Ziniewicz, dyrektor ds. personalnych i zarządzania relacjami w spółce mieszkaniowej Skanska.

Deweloper w pełni korzysta z potencjału, jaki oferuje zespół zróżnicowany m.in. pod wzglę-dem wieku, środowiska, z jakiego wywodzą się pracownicy, a także płci – 67 proc. zarządu stanowią kobiety, a na stanowiskach menadżerskich zatrudnionych jest dokładnie 50 proc. kobiet i 50 proc. mężczyzn. Warto podkreślić, że połowa projektów mieszkaniowych Skan-ska, będących obecnie w budowie, jest zarządzana przez kobiety. Tworzą one osiedla, które wyróżniają się na rynku, mają uznanie klientów i są doceniane, otrzymując prestiżowe nagro-dy.

– Zapraszając osoby do pracy w naszej firmie, zawsze patrzymy na to, która z kandydatek lub który z kandydatów ma największe predyspozycje do tego, aby odnieść sukces na da-nym stanowisku. To oznacza również sukces dla firmy. Najważniejsze są dla nas kompeten-cje. Staramy się stworzyć warunki do rozwoju wszystkim naszym pracownikom – dodaje Anna Ziniewicz.

* Źródło: raport Hays Poland „Kobiety na rynku pracy. Kompetencje i różnorodność”, 2019.

Link do raportu: https://cloud.email.hays.com/PL_Kobiety2019

źródło: mat.pras.