Rosnąca rola czynników ESG w wycenach przedsiębiorstw

3 sierpnia 2022

Dotyczy firmy: KPMG w Polsce,

Analiza KPMG w Polsce pt. „ESG w wycenie przedsiębiorstw” przedstawia rosnące znaczenie czynników ESG w wycenach przedsiębiorstw oraz wyzwania związane z uwzględnianiem czynników ESG w stopie dyskonta i przepływach pieniężnych.

POBIERZ „ESG w wycenie przedsiębiorstw”

Czynniki ESG w wycenie przedsiębiorstw przestają być kwestią teoretycznych rozważań, a zaczynają oznaczać realną potrzebę wynikającą ze zmian w naszym otoczeniu. Przewidywanie związanych z nimi szans i zagrożeń jest obecnie przedmiotem zainteresowania nie tylko zarządów spółek, ale i inwestorów. Odpowiednie zarządzanie ryzkiem i możliwościami rozwoju zmniejsza ryzyko inwestycyjne, otwiera spółki na nowe możliwości wzrostu i podnosi ich odporność na zmiany w środowisku geopolitycznym i regulacyjnym – czytamy w publikacji.

Z analiz KPMG na temat transakcji w sektorze dóbr konsumpcyjnych przeprowadzonych w latach 2017-2019 wynika, że niemal dwukrotnie wzrósł udział transakcji opierających się na aspektach ESG, które pod koniec tego okresu stanowiły już 18% wszystkich zrealizowanych transakcji. Ponadto mnożniki transakcyjne na poziomie EV/EBIT (wartość przedsiębiorstwa podzielona przez zysk operacyjny) były o niemal 15% wyższe dla transakcji, u których podstawą był zrównoważony rozwój, niż dla pozostałych analizowanych transakcji.

– Spółki, które nie wdrożą i nie będą raportować kwestii związanych z ESG lub nie zrobią tego w pełni, będą postrzegane przez inwestorów, jako charakteryzujące się wyższym poziomem ryzyka. Wyższy poziom ryzyka oznacza z kolei wyższą stopę dyskonta, która finalnie będzie skutkowała niższą wyceną. Podobnie jak w przypadku wielu aspektów związanych z wycenami, ich uwzględnienie w praktyce rynkowej, szczególnie w początkowym okresie stosowania, może okazać się poważnym wyzwaniem – mówi Tomasz Wiśniewski, Partner w Dziale Deal Advisory, Szef Zespołu Wycen w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Źródło: inf. pras.