Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Banku Zachodniego 2015 także w wersji dla niedowidzących

19 września 2016

Dotyczy firmy: Santander Bank Polska,

Bank Zachodni WBK po raz trzeci opublikował Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Podobnie jak w latach poprzednich został przygotowany w dialogu z głównymi interesariuszami: klientami, dostawcami, partnerami biznesowymi, społecznymi i NGO, samorządami lokalnymi, instytucjami branżowymi i regulatorami. Dokument spełnia standardy międzynarodowych wytycznych raportowania zrównoważonego rozwoju – Global Reporting Initiative G4. Tegoroczne wydanie zostało przygotowane także w wersji dla osób niewidomych i niedowidzących.

Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Banku Zachodniego Banku Zachodniego WBK to całościowy obraz zarządzania organizacją uwzględniający społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty funkcjonowania banku, a także jego podejście do kontaktów z interesariuszami, m.in. pracownikami, klientami, akcjonariuszami, dostawcami czy społecznościami lokalnymi. Znaleźć w nim można informacje o priorytetach Banku Zachodniego WBK w zakresie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju, kluczowe dane biznesowe, opis wpływu jaki bank wywiera na otoczenie oraz kluczowe dane o najważniejszych projektach i inwestycjach społecznych instytucji. Raport został przygotowany w wersjach polskiej i angielskiej i udostępniony na stronie www, która również została dostosowana do potrzeb odbiorców z dysfunkcją wzroku.

„Staraliśmy się, aby tegoroczny raport nie tylko w treści, ale również w procesie tworzenia odzwierciedlał nasza filozofię działania. Dlatego rozmawialiśmy z naszymi kluczowymi interesariuszami, a do ich oczekiwań odnosimy się bezpośrednio w treści dokumentu. Zadbaliśmy też o jak największą dostępność tego materiału, dlatego dokument ten spełnia oczekiwania i potrzeby osób posługujących się programami czytającymi i asystującymi. Dzięki zachowaniu czterech zasad WCAG 2.0: postrzegalności, funkcjonalności, zrozumiałości i rzetelności jest dostępny dla osób z dysfunkcjami wzroku. Ponadto, zgodnie z sugestiami naszych interesariuszy, przygotowaliśmy skrót najważniejszych treści z raportu w formie microsite oraz broszurę i animację.” – komentuje Artur Sikora, zarządzający Obszarem Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu w Banku Zachodnim WBK.

Najnowsza edycja Raportu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Banku Zachodniego WBK obejmuje cztery najważniejsze dla banku obszary: otoczenie rynkowe, społeczeństwo, miejsca pracy i środowisko. Opisano w nim szczegółowo wszystkie podejmowane przez Bank Zachodni WBK inicjatywy, które wspierają rozwój klientów i przyczyniają się do poprawy otoczenia banku. Raport omawia  najważniejsze inicjatywy jak m.in.: Santander Universidades, Program „Obsługa bez barier” czy działalności Fundacji Banku Zachodniego WBK, ale też działania realizowane na rzecz ochrony środowiska, wpierania przedsiębiorczości czy zwiększania dostępności usług dla klientów.

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest ideą, która przyświeca działalności Banku Zachodniego WBK. Swoją politykę CSR bank koncentruje na: klientach, pracownikach, dostawcach i partnerach biznesowych, społecznościach lokalnych oraz akcjonariuszach. Tworzymy kulturę organizacyjną opartą na wartościach „Przyjazny, Rzetelny, dla Ciebie”, która jest nakierowana na współpracę, dialog, etykę, poszanowanie różnorodności i troskę o środowisko naturalne.

W tegorocznym Rankingu Odpowiedzialnych Firm bank zajął 8. miejsce wśród wszystkich uczestniczących firm (na 101 zgłoszonych) i 3. w kategorii firm finansowych i ubezpieczeniowych. Spółka jest jedną z firm, które poddają się ocenie w  rankingu każdego roku od początku jego istnienia, czyli od 14 lat. Bank Zachodni WBK znajduje się również w gronie spółek giełdowych odpowiedzialnych społecznie, notowanych w RESPECT INDEX na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Raport dostępny jest na stronie http://www.bzwbk.pl/raport-csr