Ranking Odpowiedzialnych Firm 2015 – edycja IX

19 stycznia 2015

Rozpoczęła się IX edycja Rankingu Odpowiedzialnych Firm, przygotowywanego – podobnie jak w poprzednich latach – przez Bolesława Roka z Akademii Leona Koźmińskiego oraz Jarosława Horodeckiego dla Dziennika Gazety Prawnej, pod patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a weryfikowanego przez PwC.

Ranking Odpowiedzialnych Firm to uznane od wielu lat zestawienie największych spółek w Polsce ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Ranking umożliwia porównanie wyników w poszczególnych obszarach CSR pomiędzy firmami i branżami, a także jest cennym instrumentem edukacyjnym ułatwiającym porządkowanie i rozwój strategii odpowiedzialności biznesu.

Ranking jest sporządzany na podstawie modyfikowanej corocznie ankiety. W tegorocznej ankiecie zawartych jest 60 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru, z następujących pięciu obszarów CSR: odpowiedzialne przywództwo, zaangażowanie społeczne, komunikacja z interesariuszami, innowacyjność społeczna oraz odpowiedzialne zarządzanie. Przesłanie wypełnionej ankiety jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przeprowadzenie weryfikacji przedstawionych danych przez PwC.

Wyniki Rankingu zostaną ogłoszone podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, który odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia 2015 roku, a następnie opublikowane w Dzienniku Gazecie Prawnej. Rankingowi towarzyszyć będą zestawienia branżowe, analizy wyników, komentarze ekspertów, opis metodologii, artykuły związane z tematyką CSR, studia przypadków, w tym informacje o firmach, które zajmą czołowe miejsca w Rankingu, bądź w inny sposób wyróżnią się osiągnięciami w zakresie odpowiedzialności biznesu.

Aby zachęcić do uczestnictwa także te firmy, które od niedawna są zaangażowane w proces wdrażania zasad CSR stworzyliśmy możliwość udzielenia odpowiedzi w ramach skróconej i uproszczonej ankiety. Wyniki zostaną ujęte w dodatkowym zestawieniu „Lista Firm Społecznie Odpowiedzialnych 2015”. Tę możliwość oferujemy tylko firmom, które nie brały wcześniej udziału w Rankingu, bądź biorąc udział, nie uzyskały więcej niż 50% maksymalnej punktacji.

Termin nadsyłania ankiet upływa 6 lutego 2015. Uczestnictwo w Rankingu jest bezpłatne. Szczegóły Rankingu są opisane w Regulaminie. Informacje: jaroslaw.horodecki@infor.pl, 601 215 897.

 

Więcej o Rankingu do przeczytania pod linkiem.