Przyszłość CSR – TRENDY

30 grudnia 2015

Nowe trendy zmieniają pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Forum Odpowiedzialnego Biznesu wskazało 5 kluczowych tematów, które wpłyną na rolę i obraz społecznej odpowiedzialności biznesu w przyszłości.

Trend pierwszy: rozwój kapitału społecznego

To głównie budowanie zaufa­nia społecznego i wzmacnianie współpracy. W związku z tym potrzebne jest usprawnienie systemu edukacyjnego i podejmowanie przez biznes transparentnych i otwartych działań. W sposób szczególny dotyczyć to będzie największych firm na rynku. Według nowej dy­rektywy Unii Europejskiej, która będzie obowiązywała od 2017 r., zaczną one raportować, jakie podjęły działania społeczne i ekologiczne.

Trend drugi: nowe cele zrównoważonego rozwoju

Ogłoszone we wrześniu 2015 r. nowe Cele Zrównoważonego Rozwoju dotyczą likwidacji ubóstwa oraz zapewnienia pokoju i dobrobytu. Konieczne stanie się włączenie do realizacji tej koncepcji organizacji biznesowych i firm, które mogłyby współpracować z organizacjami pozarządowymi i z administracją publiczną lub lokalną. Przez następnych 15 lat okaże się, jak ten wysiłek przyczyni się do rozwiązania światowych problemów.

Trend trzeci: raportowanie pozafinansowe

Na nowy typ raportowa­nia wpływają trzy czynniki. Pierwszy to dążenie do więk­szej przejrzystości działań firm, wymuszane np. przez konsu­mentów i rynek. Takie inicjaty­wy jak Fair Trade dowodzą, że cena przestaje być jedynym lub najważniejszym kryterium za­kupu produktu. Drugi czynnik to raportowanie zintegrowane, obejmujące kwestie niefinanso­we i finansowe, umożliwiając lepsze określenie stanu firmy niż same dane finansowe. Dostrzegają to inwestorzy, któ­rzy coraz częściej zwracają uwa­gę na dotąd pomijane politykę środowiskową czy zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw. Trzecim czynnikiem jest dyrek­tywa unijna dotycząca obowiąz­kowego ujawniania informacji niefinansowych, która ma obo­wiązywać w Polsce od 2017 r. Raporty przygotowywane zgod­nie z jej standardami będą mu­siały zawierać informacje o po­lityce społecznej, pracowniczej i środowiskowej, przeciwdzia­łaniu korupcji czy poszanowania praw człowieka.

Trend czwarty: smart i sustainable cities

Innym wyzwaniem jest roz­wój tzw. miast inteligentnych — smart i sustainable cities. Przykłady realizacji tej kon­cepcji to m.in. prośrodowisko­we rozwiązania w transporcie zbiorowym, gospodarce od­padami i produkcji energii czy stymulujące tworzenie tere­nów zielonych i wprowadzanie różnych rodzajów oświetlenia miejskiego w zależności od pory roku i dnia oraz warun­ków drogowych. W takich przedsięwzięciach mu­szą uczestniczyć przedsiębiorstwa, opracowując nowe rozwiązania, wdrażając je czy wspomagając rozwój technologii, służących celom ekonomicznym, ekologicznym czy społecznym.

Trend piąty: prawa człowieka

Konieczność zapewnienia ich wdrożenia, także w biznesie, zaczęła być widoczna wraz z przyjęciem Wytycznych ONZ. Istotne będzie udostępnienie w języku polskim narzędzi wdrażających human rights due diligence, ta­kich jak „Ramy sprawozdaw­czości zgodnej z Wytycznymi ONZ”, zawierających praktycz­ne wskazówki odnoszące się do przestrzegania praw człowieka w aspekcie działań firmy, jej udziałowców i klientów.

Najnowsze kierunki rozwoju CSR w Polsce zostały opublikowane w jubileuszowej publikacji „Biznes, który zmienia świat”, która jest częścią obchodów „15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce”. Wydawnictwo ukazało się 17 grudnia 2015 roku. Pełny opis trendów znajduje się na stronach od 70 do 79. Link do PDF publikacji: odpowiedzialnybiznes.pl/csr2015.

Źródło: Puls Biznesu, 17.12.2015.