Przedsiębiorcy stawiają na odpowiedzialne gospodarowanie odpadami

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 8 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
24 maja 2016

Dotyczy firmy: Stena Recycling,

Zrównoważone gospodarowanie odpadami zyskuje w Unii Europejskiej na znaczeniu. Rosną wymagania środowiskowe, podejmowane są kroki mające na celu wprowadzenie gospodarki o obiegu zamkniętym, wzrasta świadomość ekologiczna. Wszystko to ma bezpośredni wpływ na działalność firm w Polsce.

Przedsiębiorcy zaczęli łączyć efektywność gospodarowania odpadami z odpowiedzialnością i obu aspektom nadają coraz większe znaczenie. Jak wynika z przeprowadzonego badania, wymierne korzyści z takiego podejścia dostrzegają średnie i duże firmy, zarówno pochodzące z branży przemysłowej, produkcyjnej, jak i usługowej. Są to korzyści, które definiują zrównoważoną działalność – mówi Piotr Bruździak, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Stena Recycling.

Odpowiedzialne ograniczenie ilości odpadów

W badaniu PBS, respondenci – osoby odpowiedzialne za zarządzanie odpadami w firmach – zostali poproszeni o wskazanie odpowiedzi, które ich zdaniem najtrafniej opisują odpowiedzialne gospodarowanie odpadami. Pracownicy średnich przedsiębiorstw na pierwszym miejscu wskazali ograniczenie ilości powstających w produkcji odpadów (45 proc.), dalej umieszczając właściwe ich sortowanie (30 proc.) oraz zwiększenie ilości odpadów poddawanych recyklingowi lub odzyskowi (17 proc.). Z kolei dla dużych firm to właściwe sortowanie odpadów (42 proc. odpowiedzi) oraz zwiększenie ilości odpadów poddawanych recyklingowi lub odzyskowi (30 proc.) były najistotniejsze. Ograniczenie ilości powstających w produkcji odpadów – wskazane przez najwięcej średnich firm – w przypadku dużych firm uplasowało się na ostatnim miejscu, razem z ograniczeniem emisji dwutlenku węgla.

Duże firmy od dłuższego czasu pracują nad ograniczeniem ilości generowanych odpadów w prowadzonej przez siebie działalności i coraz częściej udaje im się zoptymalizować ich ilość. Dlatego też przywiązują one coraz większą wagę do sortowania odpadów oraz ich dalszego recyklingu.

Przedstawiciele badanych firm wskazywali, że odpowiedzialne gospodarowanie odpadami przynosi głównie korzyści ekologiczne (2/3 badanych). Średnie firmy częściej podkreślały jednak znaczenie korzyści finansowych, podczas gdy duże – pozytywny wpływ na lokalną społeczność.

Bez wątpienia właściwe sortowanie, ograniczenie ilości generowanych odpadów, usprawnienia w procesie logistyki wewnętrznej i zewnętrznej, w tym zmniejszenie liczby transportów mają pozytywny wpływ na środowisko. Zrównoważone gospodarowanie odpadami oraz recykling zabezpieczają również wymierne korzyści biznesowe. Pozwalają na redukcję kosztów gospodarowania odpadami oraz optymalizację procesu produkcyjnego przedsiębiorstwa – wyjaśnia Piotr Bruździak.

Optymalizacja ze względów środowiskowych

Na decyzję o optymalizacji procesu gospodarowania odpadami w średnich przedsiębiorstwach szczególny wpływ mają wymogi ustawodawcze oraz względy środowiskowe, które uzyskały po 1/3 odpowiedzi. W przypadku dużych firm zdecydowanie wyróżnione zostały względy środowiskowe (54 proc. odp.), podczas gdy na wymogi ustawodawcze wskazało 14 proc. badanych. Jak wynika z badania, pozytywny bilans finansowy gospodarki odpadami oraz polityka wewnętrzna firmy odgrywają niewielką rolę zarówno w przypadku średnich jak i dużych przedsiębiorstw. Wyraźna różnica w podejściu dużych firm do znaczenia wymogów ustawodawczych wynika z częstszego, niż ma to miejsce w przypadku średnich przedsiębiorstw, zlecania raportowania środowiskowego firmom zewnętrznym.

Tak, dla zwiększenia poziomu recyklingu

Podniesienie efektywności gospodarowania odpadami znalazło się na liście priorytetów u 59 proc. firm. Jak się okazuje, większość przedsiębiorstw jest skłonnych dostosować używane w produkcji materiały lub świadczone przez siebie usługi, aby zwiększyć poziom recyklingu. Dotyczy to 74 proc. średnich i aż 90 proc. dużych firm. Co więcej – gotowość poniesienia dodatkowych kosztów inwestycyjnych wyłącznie w celu maksymalizacji wskaźnika recyklingu deklaruje 45 proc. średnich oraz aż 68 proc. dużych przedsiębiorstw.

Zdecydowana większość firm dostrzega wartość, jaką daje recykling i jest otwarta na dostosowywanie swoich produktów oraz usług, aby zwiększać jego poziom. Pokazuje to gotowość przedsiębiorców do wdrażania rozwiązań związanych z projektowaniem dla recyklingu czy innych sposobów bezpośrednio przekładających się na wyodrębnienie większej liczby materiałów. Recykling pozwala na ponowne wykorzystanie odpadów oraz daje im nowe życie w kolejnych produktach – komentuje ekspert Stena Recycling.

Jak wynika z badania, politykę „zero odpadów na składowiska” prowadzi 30 proc. średnich oraz 38 proc. dużych przedsiębiorstw. Z kolei dla 2/3 przedstawicieli wszystkich przebadanych firm duże lub bardzo duże znaczenie ma stosowanie przez odbiorców odpadów rozwiązań technologicznych ograniczających zanieczyszczenia środowiska.

Rosnące wymagania przedsiębiorców zobowiązują firmy zajmujące się odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów do stosowania rozwiązań przyjaznych środowisku i społeczeństwu – mówi Piotr Bruździak – Duża waga jaką przedsiębiorcy przywiązują do odpowiedzialnego gospodarowania odpadami zarówno względem siebie jak i firm, z którymi współpracują jest punktem wyjścia do wspólnego tworzenia wartości dodanej, zarówno dla środowiska, społeczeństwa jak i biznesu – dodaje.

Badanie zrealizowano przez PBS na zlecenie Stena Recycling techniką CATI oraz CAWI, w styczniu 2016 r. Przeprowadzono je na próbie 330 firm: 280 średnich i 50 dużych. Powyżej przedstawione zostały wyniki pierwszej części badania pt. Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami i potencjalne inwestycje. Druga część pt. Potrzeby, oczekiwania i obawy firm wytwarzających odpady ukaże się w maju.

Cały raport dostępny jest do pobrania na www.stenarecycling.pl/itstartshere