Projekt Krajowej Polityki Miejskiej został skierowany do dyskusji

9 kwietnia 2014

Zrównoważony rozwój miast i wygodne życie ich mieszkańców to główne cele Krajowej Polityki Miejskiej. Jej pierwszy projekt został przedstawiony przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Po przyjęciu przez Radę Ministrów 16 lipca 2013 roku Założeń Krajowej Polityki Miejskiej do roku 2020, w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju prowadzone są prace nad sformułowaniem projektu dokumentu docelowego – Krajowej Polityki Miejskiej (KPM). Ich efektem jest pierwszy projekt przedstawiony 31 marca przez ministerstwo. Stanowi on materiał roboczy do dyskusji z partnerami – resortami, instytucjami rządowymi, samorządami i ich organizacjami, partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz ekspertami. Pierwsze spotkanie dotyczące założeń Krajowej Polityki Miejskiej odbyło się 7 kwietnia w Warszawie.

Najważniejszymi kwestiami na jakie zwraca uwagę KPM są:

1. przeciwdziałanie tzw. żywiołowej suburbanizacji, czyli „rozlewaniu się miast”, przez promowanie idei miasta zwartego;

2. zrównoważone inwestowanie w miastach, z preferencją dla wcześniej zagospodarowanych terenów i duży nacisk na potrzeby kompleksowej rewitalizacji miast, składającej się z komponentów infrastrukturalnych, społecznych, gospodarczych i środowiskowych;

3. silne akcentowanie partycypacji społecznej i udziału mieszkańców oraz innych „użytkowników” miast w planowaniu i realizacji ich rozwoju;

4. potrzeba odpowiedzi w wielu sektorach na problemy demograficzne polskich miast;

5. konsekwentne dążenie do osiągnięcia zrównoważonej mobilności w obszarach miejskich;

6. rozwijanie  wielopoziomowej współpracy w zarządzaniu obszarami miejskimi (miastami wraz z ich tzw. obszarami funkcjonalnymi);

7. dążenie do racjonalnego gospodarowania zasobami (ziemi, wody, środowiska, energii), poprawa środowiska w miastach i adaptacja do zmian klimatu, które w znacznym stopniu dotykają mieszkańców miast.

Źródło: strona internetowa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju