Program wolontariatu pracowniczego w GlaxoSmithKline

18 września 2009

Dotyczy firmy: GSK,

Firma GlaxoSmithKline od tego roku wprowadziła program wolontariatu pracowniczego, w ramach którego pracownicy inicjują i realizują własne projekty wolontariackie. Do tej pory ponad 200 pracowników zaangażowało się w ten program.

Podstawowym założeniem wolontariatu pracowniczego w GlaxoSmithKline jest umożliwienie pracownikom wykorzystania jednego dnia pracy w ciągu roku na podjęcie zespołowych aktywności wolontariackich. Pracownicy poświęcają swój czas i energię, by okazać pomoc i wsparcie potrzebującym z lokalnych społeczności, wolontariat nie jest więc łączony ze wsparciem finansowym. Inicjowanie aktywności prospołecznych zależy od samych pracowników, a zakres wykonywanych prac ustalają oni z przedstawicielami organizacji – może to być np. pomoc usługowa placówkom, organizowanie wolnego czasu i wspieranie osób potrzebujących czy przekazywanie przez wolontariuszy swojej wiedzy i umiejętności podczas spotkań merytorycznych.

Zakończyła się właśnie wiosenno-letnia edycja programu, do której włączyło się ponad 200 pracowników firmy, którzy zrealizowali 13 zespołowych projektów wolontariackich. Większość projektów realizowana była na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – osób niepełnosprawnych, podopiecznych domów dziecka, domów pomocy społecznej, szkół specjalnych czy ośrodków wychowawczych. Zaangażowanie pracowników nie ograniczało się wyłącznie do pracy fizycznej na rzecz placówek, ważnym aspektem projektów był bezpośredni kontakt z podopiecznymi ośrodków – animowanie wolnego czasu czy przekazywanie wiedzy merytorycznej.

Inicjatywa o niezaprzeczalnej wartości społecznej, jaką jest wolontariat pracowniczy, dopiero od kilku lat zaczyna przyjmować się na polskim gruncie. Zbudowanie programu wolontariackiego, który spotka się z zainteresowaniem pracowników, jest więc dużym wyzwaniem dla GlaxoSmithKline. Doświadczenia z wiosennej edycji programu pokazują, że pracownicy chętnie angażują się w program i przejmują inicjatywę organizowania projektów. Na jesień planowane są kolejne inicjatywy przez pracowników, którzy w tym roku jeszcze nie wykorzystali przysługującego im dnia na wolontariat.

Pierwsze reakcje po zrealizowanych projektach wolontariackich są bardzo pozytywne, a nasi pracownicy w swoich wypowiedziach podkreślają satysfakcję płynącą z możliwości pomocy innym i integracji w swoich zespołach. Planują też organizowanie projektów w kolejnych latach. Liczę, że wraz z rozpowszechnianiem się idei wolontariatu pracowniczego w firmie coraz więcej osób będzie angażowało się w ten program i stanie się on jedną z dobrych praktyk w GlaxoSmithKline – powiedział Jerzy Toczyski, Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu GlaxoSmithKline w Polsce.