Pracownicy Kompanii Piwowarskiej szkolą się z zarządzania różnorodnością

12 lutego 2014

Dotyczy firmy: Kompania Piwowarska,

14 lutego miną dokładnie dwa lata od momentu inauguracji Karty Różnorodności w Polsce. Kompania Piwowarska jest jedną z 14 firm, które jako pierwsze sygnowały ten dokument w naszym kraju. To zobowiązało je do przedsięwzięcia wielu aktywności rozwijających ideę różnorodności w przedsiębiorstwie. Najnowszym projektem KP w tym zakresie jest przeszkolenie wszystkich pracowników z zarządzania różnorodnością.

Karta Różnorodności (ang. Diversity Charter) to międzynarodowa inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską, realizowana w kilkunastu krajach Unii Europejskiej. Do Polski zawitała dwa lata temu, kiedy podpisali ją przedstawiciele 14 firm, między innymi Kompanii Piwowarskiej, Orange czy Totalizatora Sportowego. W tej chwili dokument ma już 87 sygnatariuszy – są to nie tylko duże firmy, ale również przedsiębiorstwa z sektora MSP, mikroprzedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i uczelnie.

Różnorodność to nie tylko teoria

Karta to nie formalność. Podpisując ją, firma zobowiązuje się bowiem do wdrożenia rozwiązań na rzecz rozwoju polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy oraz ich upowszechniania wśród partnerów biznesowych i społecznych. Karta Różnorodności w Polsce wykracza poza przepisy Kodeksu Pracy czy tzw. ustawy równościowej, obligując do wprowadzenia zarządzania różnorodnością w firmie. Koordynatorem projektu w Polsce jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Jednym z aktualnych działań wdrażanych w Kompanii Piwowarskiej w ramach realizacji programu Karty Różnorodności jest szkolenie dla pracowników. Osoby zatrudnione w Kompanii Piwowarskiej wezmą udział w szkoleniu dotyczącym różnorodności w firmie, które rozpocznie się w drugiej połowie lutego i potrwa do końca marca. Dzięki niemu dowiedzą się m.in., dlaczego różnorodność w firmie jest ważna i potrzebna, jakie dokumenty regulują tę kwestię oraz poznają przykłady działań z zakresu zarządzania różnorodnością. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zróżnicowania KP pod względem wieku pracowników, ich wykształcenia, płci, pochodzenia czy wyznania, oraz tego, co sami mogą zrobić, aby wzmocnić zarządzanie różnorodnością w firmie. Szkolenie będzie miało formę 15-minutowego kursu e-learningowego – to praktyczne rozwiązanie w sytuacji, gdy firma ma swoje oddziały w wielu miejscach kraju. Przejdą je wszyscy pracownicy Kompanii Piwowarskiej.

Zarządzanie różnorodnością wpisane w priorytety

– Szkolenie to jedno z działań na rzecz promowania idei różnorodności w naszej firmie. Dzięki niemu, a także innym rozwiązaniom, które wprowadziliśmy przez ostatnie dwa lata, chcemy stworzyć jeszcze bardziej przyjazne i otwarte środowisko pracy – tłumaczy Małgorzata Walędzińska-Półtorak, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w Kompanii Piwowarskiej. – Warto podkreślić, że nasze inicjatywy wynikają nie tylko z przyjęcia Karty Różnorodności, ale przede wszystkim realizacji polityki naszej firmy, a konkretnie jednego z 10 priorytetów zrównoważonego rozwoju – Poszanowanie praw człowieka. Różnorodność to nie tylko wartość sama w sobie, ale też czynnik wpływający na dobrą atmosferę w zespole oraz wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Firma, której załoga jest zróżnicowana pod względem płci, wykształcenia, wieku, kultury czy religii, jest po prostu bardziej konkurencyjna na rynku.

Szkolenie dla pracowników to nie jedyna aktywność zainicjowana przez KP w ciągu minionych dwóch lata. W ramach obowiązywania Karty m.in. wprowadzono monitoring antydyskryminacyjny i antymobbingowy oraz zorganizowano szkolenia dla przedstawicieli działu HR w zakresie zarządzania różnorodnością. Firma powołała również zespół koordynujący zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Systematycznie raportuje też o podjętych działaniach i ich rezultatach, a także uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez FOB, takich jak konferencja High Level Event „Diversity Management for Inclusive Growth”, która odbyła się w październiku 2013 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 100 uczestników tego spotkania z kilkunastu krajów europejskich dyskutowało wtedy o partnerstwach publiczno-prywatnych tworzonych na rzecz wzrostu społecznego, wyzwaniach związanych z zarządzaniem różnorodnością w miejscu pracy, a także praktycznych aspektach rozwiązań systemowych wspierających włączenie społeczne.