Powstanie Narodowy Plan Ochrony Żywności

19 czerwca 2017

Konieczność powstania kompleksowego, systemowego Narodowego Planu Ochrony Żywności, który będzie podstawą dla decydentów do kształtowania polityki w tym obszarze gospodarki, to główny wniosek zamkniętej debaty zorganizowanej przez Instytut Innowacyjna Gospodarka, która odbyła się 8 czerwca 2017. W debacie z cyklu spotkań pt. „Systemowe rozwiązania gospodarki obiegu zamkniętego dla biznesu” uczestniczyli przedstawiciele administracji publicznej, firm, eksperci i naukowcy.

Partnerami projektu „W kierunku gospodarki cyrkularnej – rekomendacje rozwoju i implementacji
praktycznych rozwiązań dla biznesu” są: Jeronimo Martins, Stena Recycling – partnerzy Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań, Remondis i SUEZ Polska.

Na drugim  „okrągłym stole” zorganizowanym przez Instytut Innowacyjna Gospodarka w ramach Koalicji rECOnomy dyskutowano na temat projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnotrawieniu żywności, uwarunkowaniach branży oraz braku odpowiednich badań pokazujących skalę problemu.

Aktualny stan prac Senatu RP oraz główne założenia nowej ustawy o przeciwdziałaniu marnotrawieniu żywności zreferował gość specjalny, senator Jan Rulewski. Głównym elementem proponowanego prawa jest obowiązek przekazywania niesprzedanej żywności na cele społeczne przez wszystkie obiekty handlowe pow. 250 mkw.

Zdaniem Andrzeja Gantnera, Dyrektora Generalnego Polskiej Federacji Producentów Żywności proponowane rozwiązanie nie jest skuteczne – Uważamy, że jakiekolwiek restrykcje wobec tych, którzy mieliby przekazywać żywność nie są dobrym pomysłem, ponieważ każda restrykcja wywołuje chęć ominięcia przepisów. Powodowanie dodatkowych kosztów po stronie przedsiębiorców jest nieuzasadnione. Uważamy również, że proponowane rozwiązania nie mogą w żadnym wypadku doprowadzić do rozszczelnienia sytemu bezpieczeństwa żywności.

Moderator debaty, prof. dr hab. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego, ekspert Instytutu Innowacyjna Gospodarka zwrócił uwagę na konieczność podjęcia konkretnych działań – Pomocą w rozwiązania problemu byłoby opracowanie oraz realizacja „Narodowego Planu Przeciwdziałania Marnowaniu Żywności”. Przy jego przygotowaniu kluczowa byłaby współpraca pomiędzy poszczególnymi branżami oraz administracją publiczną. Dużą rolę do odegrania ma też edukacja konsumentów oraz skuteczna kampania społeczna.

Dyskutanci dostrzegli potrzebę uwzględnienia dodatkowych zapisów w senackim projekcie ustawy o przeciwdziałaniu marnotrawieniu żywności. – Procedowany akt prawny zakłada dwa warianty  postępowania z niesprzedaną żywnością będącą przedmiotem obrotu: przekazanie na rzecz organizacji pożytku publicznego albo utylizację. Tymczasem najwięcej żywności marnuje się na etapie produkcji rolnej i konsumpcji, a najmniej na etapie dystrybucji – zauważyła Justyna Pawilonis, ekspertka Stena Recycling.

Komisja Europejska, zwraca uwagę, że na terenie Unii Europejskiej marnuje się rocznie ok. 88 mln ton żywności. Problem ten w skali globalnej dostrzega społeczność międzynarodowa, stąd też jako jeden z celów szczegółowych w ramach „17 Celów Zrównoważonego Rozwoju” jest zmniejszenie do 2030 r. o połowę ilości marnowanej żywności na osobę w sprzedaży detalicznej i konsumpcji, zmniejszenie strat żywnościowych w procesie produkcji i dystrybucji, w tym strat powstałych podczas zbiorów.

Uczestnicy spotkania zgodzili się co do potrzeby większego przeciwdziałania marnowaniu żywności w Polsce oraz tego, że włożony wysiłek przyczyni się do rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego – zakładającej racjonalne wykorzystywanie zasobów.
Firmy i Instytucje, które chciałyby zaangażować się w proces powstania Narodowego Planu Ochrony Żywności są proszone o kontakt pod adresem p.luba@ingos.pl

źródło: materiały prasowe