Ponad 290 mln euro unijnego finansowania na projekty dotyczące przyrody, środowiska i klimatu

25 listopada 2021

Komisja zatwierdziła pakiet inwestycji o wartości ponad 290 mln euro na rzecz 132 nowych projektów w ramach „Programu działań na rzecz środowiska i klimatu – LIFE”. Dzięki tym środkom unijnym uruchomione zostaną inwestycje o łącznej wartości 562 mln euro, a projekty będą realizowane w niemal wszystkich państwach członkowskich.

Nowe projekty programu LIFE pomogą Europie stać się kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 r., przywrócić europejską różnorodność biologiczną do 2030 r., a także przyczynią się do ekologicznej odbudowy gospodarki UE po pandemii COVID-19. Jest to pierwsza partia projektów wybranych w ramach nowego okresu programowania 2021–2027, co oznacza wzrost finansowania o prawie 60 proc.

– Kryzys klimatyczny i kryzys różnorodności biologicznej to prawdziwe kryzysy egzystencjalne. Nie mamy czasu do stracenia. Podczas konferencji COP26 w Glasgow uznano potrzebę przyspieszenia naszych działań jeszcze w tym dziesięcioleciu. W ramach Europejskiego Zielonego Ładu Unia Europejska dąży do ograniczenia emisji, odbudowy zasobów przyrodniczych i zapewnienia zrównoważonego użytkowania zasobów naturalnych. Możemy odnieść sukces tylko wtedy, gdy będziemy współpracować w różnych sektorach. Doskonałym przykładem tego są projekty LIFE: łączą obywateli, instytucje publiczne, przemysł i organizacje pozarządowe w działaniach na rzecz klimatu i środowiska – powiedział Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu

W ramach tego nowego pakietu Komisja przeznaczyła około 223 mln euro na projekty dotyczące środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami, przyrody i różnorodności biologicznej oraz zarządzania i informacji w zakresie środowiska. Komisja zainwestuje również ponad 70 mln euro w różne projekty w zakresie łagodzenia zmiany klimatuprzystosowania się do zmiany klimatu oraz zarządzania i informacji. 

Przykłady projektów z całej Europy

W ramach dużego projektu międzynarodowego odtworzone zostaną zniszczone torfowiska w Belgii, Niemczech, Irlandii, Niderlandach i w Polsce. Przewidziane skutki obejmują ponowne pochłanianie przez torfowiska dwutlenku węgla, przyczyniając się tym samym do wypełnienia unijnej ambicji, by do 2050 r. osiągnąć neutralność klimatyczną. Dzięki projektowi podniesie się również poziom wód gruntowych, a na mocy unijnej dyrektywy ptasiej i siedliskowej wzrośnie ochrona gatunków i siedlisk.

W ramach innego projektu włoscy kucharze poprzez kampanie uświadamiające, komunikacyjne i edukacyjne skierowane do klientów, pracowników i innych, będą promowali diety przyjazne dla klimatu, pożywne, przystępne cenowo i ograniczające marnowanie żywności. Projekt ten przyczynia się między innymi do realizacji strategii „Od pola do stołu”planu działania UE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym oraz dyrektywy ramowej w sprawie odpadów.

Poprzez ograniczenie liczby osobników ginących z powodu infrastruktury elektroenergetycznej, bułgarski zespół projektowy będzie chronił populacje gatunków ptaków zarówno w okresie lęgowym, zimowania, jak i migracji. Zespół wyznaczy najbardziej niebezpieczne napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego napięcia i zastąpi je podziemnymi kablami na najważniejszych odcinkach. Projekt ten przyczynia się do wdrożenia unijnej dyrektywy ptasiej w terenie.

Polski projekt wykaże, że możliwe jest wykorzystanie energii odnawialnej do chłodzenia budynków użyteczności publicznej, a w ramach projektu z Francji powstanie innowacyjny system optymalizacji wykorzystania zasobów i odzyskiwania odpadów z lokalnych robót budowlanych i publicznych. Oba projekty wspierają unijną falę renowacji, zapoczątkowaną w październiku ubiegłego roku. 

LIFE w liczbach:

  • 39 projektów LIFE dotyczących przyrody i różnorodności biologicznej będzie wspierało realizację unijnej dyrektywy ptasiej i siedliskowej oraz unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej 2030. Ich łączny budżet wynosi 249 mln euro, przy czym wkład UE to 134 mln euro.
  • W ramach 45 projektów programu LIFE dotyczących środowiska i zasobooszczędności zostaną uruchomione środki w wysokości 162 mln euro, przy czym z budżetu UE pochodzić będzie 78 mln euro. 55 mln euro zostanie zainwestowane w 10 projektów mających na celu ograniczenie ilości odpadów, przyczyniając się do realizacji planu działania UE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym. Kolejne 50 mln euro zostanie przeznaczone na sfinansowanie 16 projektów dotyczących jakości wody.
  • 8 projektów programu LIFE w zakresie zarządzania i informacji w zakresie środowiska podniesie świadomość na temat kwestii środowiskowych, takich jak utrata różnorodności biologicznej i zanieczyszczenie powietrza. Zapewnią one również organom publicznym narzędzia do promowania, monitorowania i egzekwowania zgodności z unijnymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. Ich łączny budżet wynosi ponad 19 mln euro, przy czym wkład UE wyniesie blisko 11 mln euro.
  • 17 projektów programu LIFE na rzecz łagodzenia zmiany klimatu otrzyma finansowanie w wysokości około 66 mln euro, z czego 35 mln euro będzie pochodziło z środków unijnych. Przykłady projektów obejmują np. promowanie rolnictwa neutralnego dla klimatu oraz skuteczniejsze odzyskiwanie ciepła w produkcji żelaza i stali.
  • 17 projektów LIFE w zakresie przystosowania do zmiany klimatu uruchomi około 52 mln euro. Prawie 29 mln euro będzie pochodziło ze środków programu LIFE. Projekty te obejmują dostosowanie lasów do ekstremalnych zdarzeń meteorologicznych oraz zwiększenie zdolności europejskiej infrastruktury zdrowotnej do przystosowania się do zmiany klimatu.
  • Celem 6 projektów LIFE w zakresie zarządzania i informacji w dziedzinie klimatu jest poprawa zarządzania klimatycznego i informowanie społeczeństwa oraz zainteresowanych stron o kwestiach związanych ze zmianą klimatu. Ich łączny budżet wynosi 13 mln euro, z czego wkład UE wynosi ponad 7 mln euro.

Źródło: KE