Pomoc nie tylko od święta!

5 października 2009

Dotyczy firmy: Kompania Piwowarska,

W Kompanii Piwowarskiej rusza program wolontariatu pracowniczego „Ekipa nie tylko od święta”, w ramach którego każdy z pracowników firmy może zrobić coś ważnego dla osób potrzebujących. Wystarczy  wybrać organizację i opracować projekt wsparcia z własnym udziałem. Projekt ma trwać przez cały rok.

Program wolontariacki „Ekipa nie tylko od święta” jest dedykowany tym pracownikom Kompanii Piwowarskiej, którzy ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy na rzecz organizacji pozarządowych i określonych przepisami prawa instytucji, wykorzystując swoje umiejętności i zdolności. Kompania Piwowarska umożliwi im udział w tych działaniach oraz wesprze je finansowo lub organizacyjnie.

Wolontariackie abc

Cztery razy w roku pracownik – wolontariusz będzie miał możliwość wybrania organizacji, której chciałby pomóc i opracowania projektu wsparcia. Wszystkie projekty zostaną ocenione przez Radę Programową „Ekipy” pod względem formalnym i merytorycznym.

Celem programu jest wsparcie organizacji pozarządowych i instytucji publicznych w realizacji ich działalności statutowej, z naciskiem na długofalowość przedsięwzięć. Projekty w ramach programu mogą dotyczyć obszarów o charakterze edukacyjnym, oświatowym, wychowawczym, opieki zdrowotnej, ubóstwa, niepełnosprawności, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Pracownicy Kompanii Piwowarskiej pomagają już od dziesięciu lat, ale nowa forma „Ekipy” pozwala im na długofalowe zaangażowanie. Kiedyś roznosili ufundowane przez firmę paczki. Dwa lata temu zdecydowano, że warto inaczej wykorzystać ich potencjał w dzieleniu się. Już w ramach zeszłorocznej świątecznej edycji „Ekipy św. Mikołaja”  – pierwowzoru programu wolontariackiego – pracownicy zrealizowali 21 projektów na ogólną kwotę 150 tysięcy złotych. Inicjatywy podejmowane przez pracowników były bardzo różnorodne:  wybudowanie placu zabaw dla dzieci upośledzonych z białostockiej szkoły, organizacja wigilijnej wieczerzy w poznańskiej Kuchni Społecznej prowadzonej przez urszulanki, czy remont Domu Dziecka w Supraślu. Wśród wybranych inicjatyw znalazły się również tak oryginalne propozycje jak organizacja przedstawienia cyrkowego czy wystawienie autorskiej sztuki dla dzieci.

Korzyści z wolontariatu pracowniczego

Podstawowym beneficjentem wolontariatu jest oczywiście szeroko pojęte społeczeństwo, z ukierunkowaniem na osoby potrzebujące czy marginalizowane. Inicjatywy wolontariackie pomagają również w nagłaśnianiu oraz rozwiązywaniu problemów społecznych, przełamywaniu stereotypów o ludziach dotkniętych np. chorobami, niepełnosprawnością czy wykluczeniem społecznym, a także znacząco wpływają na budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Wolontariat przynosi obustronne korzyści, zarówno firmie jak i jej pracownikom. Dzięki włączeniu się w inicjatywy czy programy wolontariackie pracownicy mają możliwość realizacji własnych zainteresowań oraz rozwoju kompetencji, które kiedyś mogą się przydać w ich codziennej pracy. Praca wolontariusza daje uczucie satysfakcji z dokonanych działań na rzecz innych, skłania do nawiązania nowych kontaktów, a także do integracji z innymi pracownikami. Zależy nam na tym, aby to sami pracownicy zdecydowali, do jakich ośrodków trafi pomoc, a także sami opracowali projekty i wzięli udział w ich realizacji. Taki wolontariat pracowniczy polegający na dawaniu z siebie jak najwięcej, podzieleniu się swoim zaangażowaniem, czasem i ciekawymi pomysłami jest zdecydowanie najlepszą formułą – tłumaczy Wojtek Mrugalski, kierownik ds. komunikacji wewnętrznej.

Wolontariat pracowniczy umożliwia firmie budowanie partnerstwa z lokalną społecznością, w szczególności z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami publicznymi i społecznymi, które są określane mianem beneficjentów pośrednich. Zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności może więc być realizowane nie tylko przez rozmaite programy społeczne czy działania filantropijne, ale i bezpośrednie angażowanie pracowników.