Polski Alarm Smogowy i Grupa LUX MED prezentują nowe kompendium wiedzy na temat smogu

12 lutego 2024

Dotyczy firmy: LUX MED,

„Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie” to już trzecie wydanie zbiorowej pracy lekarzy i naukowców, opisujące negatywny wpływ smogu na nasze zdrowie. Kompendium wiedzy opartej na najnowszych badaniach może być wykorzystywane zarówno prze lekarzy, jak i każdego, kto chciałby dowiedzieć się więcej na temat zanieczyszczenia powietrza.

Bardzo duża liczba badań epidemiologicznych, klinicznych i laboratoryjnych pokazuje, że ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza ma negatywny wpływ na zdro­wie. Wpływ ten zaznacza się już na etapie życia płodowego i może prowadzić do rozwoju poważnych dolegliwości i chorób. Przyczy­nia się także do skrócenia oczekiwanej długości życia. Praca pod redakcją Jakuba Jędraka przedstawia najważniejsze zagadnienia dotyczące wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie. Publikacja okaże się użyteczna nie tylko dla przedstawicieli środowiska medycznego, ale też dla każdego, kto jest zainteresowany poruszaną tematyką.

– Dzięki współpracy z Grupą LUX MED publikujemy trzecią edycję książki o wpływie smogu na zdrowie. W nowej publikacji autorzy uzupełnili informacje o najnowsze wyniki badań, korzystając z najnowszej wiedzy. Dzięki temu, że to Grupa LUX MED jest Partnerem, możemy dotrzeć z tą niezwykle istotną wiedzą do szerokiej grupy lekarzy. To właśnie oni są w pierwszej linii walki z negatywnymi, zdrowotnymi skutkami życia w zanieczyszczonym powietrzu i ważne jest, by dostrzegali jak najwięcej aspektów wpływu smogu na zdrowie – mówi Ewa Lutomska z Polskiego Alarmu Smogowego.

Jak podkreśla Joanna Węgrzynowska z Grupy LUX MED, firma podjęła współpracę, ponieważ chce rozszerzać i utrwalać w świadomości społeczeństwa znaczenie wpływu jakości powietrza na zdrowie.

– Misją Grupy LUX MED jest pomaganie ludziom w dłuższym, zdrowszym i szczęśliwszym życiu oraz czynienie świata lepszym, dlatego partnerstwo przy tej publikacji było dla nas naturalne. Skutki jakie niesie zanieczyszczone powietrza dla zdrowia jest jednym z wyzwań z jakimi mierzy się system ochrony zdrowia. Chcemy, aby rzetelna i kompleksowa  wiedza docierała do lekarzy i pacjentów, mając jednocześnie nadzieję, że takie działania pomogą we wdrażaniu konkretnych regulacji na poziomie centralnym – mówi Joanna Węgrzynowska, Menedżerka ds. ESG, Grupa LUX MED.

Jednym z głównych celów publikacji jest ułatwienie czytelnikowi dostępu do literatury źródłowej, poprzez zgromadzenie w jednym miejscu dość obszernej listy oryginalnych publikacji. Autorzy omawiają przede wszystkim dobrze udokumentowany wpływ na zdrowie powszechnie występujących zanieczyszczeń powietrza, takich jak: dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla i ozon troposferyczny oraz pył zawieszony i wchodzące w jego skład substancje z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).

– Motywacją do pracy nad nowym wydaniem były nowe wyniki badań dotyczących wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, a także pierwsza w Polsce diagnoza lekarza, w której napisano o: „podejrzeniu nadreaktywności oskrzeli/alergii wynikającej z zanieczyszczenia powietrza”. Mam nadzieję, że dzięki tej książce lekarze zaczną częściej oceniać stan pacjentów, uwzględniając również szkodliwy wpływ smogu na ich zdrowie – mówi Jakub Jędrak z Polskiego Alarmu Smogowego.

Trzecie wydanie książki „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie” pod redakcją Jakuba Jędraka zawiera artykuły autorstwa: prof. dr. hab. n. med. Ewy Kondrackiej – Uniwersytet Jagielloński, dr. hab. inż. Artura Badydy, prof. Politechniki Warszawskiej, dr. med. Piotra Dąbrowieckiego, alergologa, specjalisty chorób wewnętrznych oraz dr. Jakuba Jędraka z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Liczne uwagi otrzymane od dr hab. n. med. Michała Krzyżanowskiego, profesora wizytującego Imperial College London, wpłynęły na ostateczny kształt publikacji.

Publikacja jest dostępna w wersji on-line

Źródło: inf. pras.