Polska wersja ISO 26000

28 listopada 2012

Dostępna jest już polska wersja standardu ISO 26000, będącego zbiorem wytycznych dla firm i organizacji na temat społecznej odpowiedzialności.

Norma ISO 26000 została opracowana przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną i stanowi przewodnik dla organizacji w zakresie stosowania zasad odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Norma w sposób kompleksowy definiuje społeczną odpowiedzialność wskazując na jej kluczowe obszary:

 • ład organizacyjny
 • prawa człowieka
 • praktyki z zakresu pracy
 • środowisko
 • uczciwe praktyki operacyjne
 • zagadnienia konsumenckie
 • zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej

Polski Komitet Normalizacyjny we współpracy z Ministerstwem Gospodarki oraz partnerami rynkowymi opracował polską wersję normy PN-ISO 26000, która została zainaugurowana 26 listopada br.

ISO 26000 Nie jest normą systemu zarządzania ale zawiera elementy, które mogą być włączone do już istniejących systemów. Nie zawiera wymagań i nie jest przeznaczona do certyfikacji ani do zastosowania w celach regulacyjnych lub związanych z umowami. Ma natomiast ułatwiać organizacjom działanie w sposób odpowiedzialny społecznie, co staje się wymaganiem społeczeństw na całym świecie a nie jest tylko sprawą wyboru.

Polską wersję normy można zakupić poprzez stronę Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Jak powstała norma ISO 26000

W 2005 r. Międzynarodową Organizację Standaryzacyjna ISO powołała największą w dotychczasowej historii ISO grupę roboczą ISO ds. Odpowiedzialności społecznej, w skład której wchodziło  około 450 ekspertów  i 210 obserwatorów z 99 krajów członkowskich ISO oraz 42 organizacji powiązanych. Eksperci  reprezentowali sześć grup interesariuszy: przemysł, instytucje rządowe, konsumentów, pracowników, organizacje pozarządowe oraz usługi, wsparcie, badania, naukę.

Efektem pracy tej grupy jest  opublikowanie normy ISO 26000 Guidance on social responsibility w dniu 1 listopada 2010 r., która  jest obecnie jedną najlepiej znanych i najważniejszych norm ISO.

Ma ona zastosowanie do wszystkich organizacji – publicznych, prywatnych i non-profit – niezależnie od ich wielkości i lokalizacji, działających w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Nie ogranicza się  do społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Zgodnie z ISO 26000, postrzeganie organizacji jako społecznie odpowiedzialnej oraz jej rzeczywiste działania w zakresie społecznej odpowiedzialności mogą mieć wpływ na:

 • przewagę konkurencyjną;
 • wizerunek organizacji;
 • zdolność pozyskiwania i utrzymywania pracowników, udziałowców i klientów ;
 • morale, zaangażowanie i wydajności pracowników;
 • opinie inwestorów, właścicieli, darczyńców, sponsorów społeczności finansowej oraz
 • relacje organizacji z przedsiębiorstwami, instytucjami rządowymi, mediami, dostawcami, partnerami, klientami oraz społecznością, w obrębie której organizacja funkcjonuje.

ISO 26000 jest jednym z trzech dokumentów rekomendowanych przez Komisję Europejską przedsiębiorstwom europejskim do wdrożenia odpowiedzialności społecznej. Rekomendacja ta jest zawarta w komunikacie Komisji zawierającym odnowioną strategię UE na lata 2011-2014 dotyczącą społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

ISO 26000 zawiera wytyczne dotyczące odpowiedzialności społecznej zdefiniowanej jako odpowiedzialność organizacji za wpływ podejmowanych przez nią decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie, które

 • przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym zdrowia i dobrobytu społeczeństwa,
 • uwzględnia oczekiwania interesariuszy (osób lub grup, które są zainteresowane decyzjami lub działaniami organizacji),
 • jest zgodne z mającym zastosowanie prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania,
 • jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej działaniach podejmowanych w obrębie jej strefy wpływów.

Więcej informacji na temat ISO 26000 znajdą Państwo tutaj.

Źródło: PKN