Podsumowanie badania Partnerów Globalnej Światowej Rady Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju

10 maja 2016

Zespół Sieci Globalnej Światowej Rady Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD Global Network) w pierwszym kwartale 2016 roku opracował i przeprowadził badanie Partnerów. Celem ankiety było poznanie statusu organizacji partnerskich, ich ambicji związanych z pracami na rzecz promocji zrównoważonego rozwoju oraz oczekiwań i aktualnych powiązań z WBCSD. Forum Odpowiedzialnego Biznesu współpracuje z WBCSD od maja 2009 roku.

W badaniu skupiono się na postrzeganiu i wewnętrznym wykorzystaniu Global Network. Jednocześnie przygotowana została ankieta dla zespołów i współpracowników WBCSD. Rezultaty obu ankiet, w połączeniu z dyskusjami grupowymi, docelowo służyć mają wzmocnieniu wartości, efektywności i wpływu Global Network wewnętrznie i zewnętrznie.

Główne wnioski z badania przeprowadzonego wśród partnerów WBCSD Global Network

 • Około połowa z partnerów Global Network jest częścią tej globalnej sieci od 10-20 lat.
 • 82% partnerów uważa siebie za aktywnie lub dość aktywnie angażujących się w działania Global Network
 • 73% partnerów Global Network bierze pod uwagę działania i produkty WBCSD, jako istotne lub bardzo istotne dla ich organizacji.
 • Dwie trzecie partnerów Global Network jest zadowolonych lub bardzo zadowolonych z otrzymanego od  WBCSD wsparcia.
 • Najczęstsze obszary współpracy z Global Network dotyczą klimatu, raportowania, rzecznictwa, Celów Zrównoważonego Rozwoju, efektywności energetycznej oraz wpływu społecznego.
 • Dane na temat współpracy pokazują, że kluczowe firmy należące do Global Network to: KPMG, Coca-Cola Company, LafargeHolcim, PwC i Unilever.
 • Pięć dominują sektorów reprezentowanych przez członków organizacji, to: bankowość i ubezpieczenia, media i energia, żywność i napoje, usługi oraz ropa naftowa i gaz.

Badanie przeprowadzono w pierwszym kwartale 2016 roku. Planowane jest kontynuowanie go co dwa lata. Zastosowana w badaniu ankieta składała się z 55 pytań, podzielonych na dwie główne sekcje. Pierwsza dotyczyła praktyk partnerów GN, natomiast druga praktyk partnerskich GN-WBCSD.

Pierwsza część badania dotyczyła charakterystyki organizacji partnerskich.

 • Prawie połowa z partnerów współpracuje z GN od 10-20 lat
 • 27% z nich współpracuje od ponad 20 lat
 • Organizacje współpracujące nie są duże. W 36% z nich pracuje zespół składający się 5-10 osób. W 29%  zespół liczy mniej niż 5 członków
 • 30% partnerów GN współpracuje z ponad 100 firm partnerskich
 • 25% partnerów GN ma od 20 do 50 firm członkowskich
 • 67% partnerów GN włącza do współpracy małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Taki sam procent partnerów przyznaje, że otwiera się na współpracę także z innymi instytucjami, nie będącymi firmami. Są to między innymi organizacje pozarządowe, uczelnie, a także osoby fizyczne
 • Około połowa z partnerów GN bazuje na stałej opłacie członkowskiej, a 43% ma elastyczną składkę członkowską, której  wysokość zależy od wielkości i przychodów spółki. 95% partnerów GN przyznaje,  że to właśnie składka członkowska stanowi najważniejsze źródło przychodów, pozwalające finansować działalność. Przychody te zasilają konto organizacji raz w roku (w 70% przypadków)
 • Kluczowe obszary działalności to: klimat (47% organizacji), raportowanie (43%), rzecznictwo (43%) oraz Cele Zrównoważonego Rozwoju (42%);
 • 75% partnerów GN aktywnie współpracuje z instytucjami szkoleniowymi i/lub uczelniami
 • 40% partnerów GN aktywnie współpracuje z 2-5 organizacjami partnerskimi
 • 93% partnerów GN, jako główną przyczynę wejścia we współpracę podaje chęć skorzystania z pomocy ekspertów zewnętrznych oraz rozwoju umiejętności planowania projektu. Dla 41% partnerów ważna jest możliwość korzystania z zewnętrznego brandingu
 • Najważniejszym narzędziem komunikacji, dla 93% partnerów GN jest e-mail. 79% za równie istotne uznaje newslettery
 • Wskazując na swoje najmocniejsze strony, partnerzy GN odnosili się przede do takich obszarów, jak: doświadczenie i reputacja, sieci kontaktów i umiejętność łączenia interesariuszy, członkostwa, obszary kompetencji i pracy ,strategia organizacyjna i model biznesowy
 • Największymi wyzwaniami są natomiast kwestie związane z budżetem i finansami, współpraca (np nawiązywanie nowych partnerstw), struktura społeczno – ekonomiczna, konkurencja, organizacja wewnętrzna, branding, monitorowanie projektów i innowacji

Druga część badania dotyczyła współpracy w ramach partnerstwa z Global Network – WBCSD

 • Do najważniejszych korzyści wynikających ze współpracy, organizacje zaliczają: dostęp do zasobów wiedzowych i materiałów WBCSD, powiązanie z marką WBCSD, a także możliwości wynikające z globalnej sieci i kontaktów
 • 66% partnerów przyznaje, że jest zadowolonych ze wsparcia, jakie otrzymuje ze strony WBCSD
 • 73% partnerów Global Network bierze pod uwagę działania i produkty WBCSD, jako istotne lub bardzo istotne dla ich organizacji
 • 63% partnerów przyznaje, że aktywne lub dość aktywnie angażuje się w projekty WBCSD (są to projekty związane m.in. ze sprawozdawczością i raportowaniem, efektywnością energetyczną budynków, czy Celami Zrównoważonego Rozwoju)
 • Nieco ponad 20% partnerów jest mniej zainteresowanych taką współpracą
 • Oceniając zaangażowanie w komunikację z WBCSD, prawie połowa firm twierdzi, że jest ona aktywna. 40% partnerów przyznaje się do sporadycznej komunikacji
 • Partnerzy GN zostali zapytani o ich opinie na temat wydarzeń organizowanych przez WBCSD, ich zaangażowania w te wydarzenia i propozycje zwiększenia ich atrakcyjności

Pełne wyniki badania