Partnerzy FOB w gronie spółek świadomych klimatycznie

10 września 2020

Dotyczy firmy: CCC, LPP, Orange Polska,

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych opublikowało wyniki Badania Świadomości Klimatycznej Spółek za 2019 r. W gronie 6 podmiotów, które uzyskały tytuł “Spółka Świadoma Klimatycznie” znaleźli się m.in. partnerzy strategiczni Forum Odpowiedzialnego Biznesu: LPP, CCC i Orange Polska.

W badaniu SEG raporty roczne za 2019 r. spółek giełdowych, które miały obowiązek ujawnienia informacji niefinansowych przeanalizowano pod kątem 10 kryteriów, z czego trzy dotyczyły polityk lub strategii spółek w odniesieniu do zarządzania kwestiami kryzysu klimatycznego oraz identyfikacji ryzyk i szans związanych ze zmianą klimatu, a siedem odnosiło się do raportowania emisji gazów cieplarnianych.

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że:

  • większość spółek giełdowych nadal reprezentuje niski poziom świadomości zagadnień związanych ze zmianą klimatu
  • przeciętny wynik osiągnięty przez 151 badanych spółek wyniósł 1,87 na 10 możliwych do zdobycia punktów (wzrost z poziomu 1,03 pkt rok wcześniej)
  • sześć spółek, w tym partnerzy strategiczni FOB (LPP, CCC i Orange Polska) otrzymało tytuł Spółka Świadoma Klimatycznie po uzyskaniu wyników przekraczających 70% możliwych do uzyskania punktów, a najlepsza spółka osiągnęła 9,33 pkt (rok wcześniej było to 7,33 pkt)
  • aż 49 spółek nie osiągnęło nawet ułamkowych części punktu (rok wcześniej 0 pkt uzyskało 66 spółek)
  • średni wynik spółek w badaniu raportów za rok 2019 wyniósł 1,87 pkt (na 10 możliwych do uzyskania) i był o 0,84 pkt wyższy niż przed rokiem.

Szczegółowe wyniki Badania Świadomości Klimatycznej Spółek za 2019 r. dostępne są w infografice, którą pobrać można tutaj >>

Źródło: seg.org.pl