ORLEN z nową Strategią Zrównoważonego Rozwoju

19 grudnia 2023

Dotyczy firmy: Grupa Orlen,

ORLEN opublikował Strategię Zrównoważonego Rozwoju na lata 2024-2030. Dokument określa podejście i cele organizacji w obszarze minimalizacji wpływu na klimat, ochrony środowiska, a także warunków pracy, współdziałania z lokalnymi społecznościami i odpowiedzialnego zarządzania. Obejmuje m.in. Program Sprawiedliwej Transformacji, kierowany do społeczności z terenów podlegających przeobrażeniom. 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN na lata 2024-2030 odpowiada na najważniejsze współczesne wyzwania rynkowe i regulacyjne, które są związane przede wszystkim ze zmianą klimatu, ochroną bioróżnorodności, relacjami społecznymi oraz sytuacją geopolityczną i gospodarczą. Dokument opiera się na pięciu kluczowych filarach, w których zdefiniowane cele odnoszą się bezpośrednio do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz do unijnych standardów raportowania ESRS.

Klimat

Grupa ORLEN, jako pierwszy koncern energetyczny w Europie Środkowej, zadeklarowała ambicję osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku. Do 2030 roku obniży o 25 proc. (w stosunku do poziomu z 2019 roku) emisje w segmentach rafinerii, petrochemii i wydobycia. Dodatkowo zredukuje intensywność emisji CO2 o 40 proc. w obszarze energetyki. Ponadto aż o 15 proc. zmniejszy się współczynnik intensywności emisji NCI, odnoszący się do łącznej energii sprzedawanej przez Grupę ORLEN.

Osiągnięcie założonych celów będzie realizowane przede wszystkim przez przyspieszenie inwestycji w zero- i niskoemisyjne źródła wytwórcze (m.in. uruchomienie pierwszej morskiej farmy wiatrowej o mocy 1,2 GW), poprawę efektywności obecnie funkcjonujących aktywów oraz inwestycje w budowę infrastruktury do wychwytywania i transportu dwutlenku węgla. Z kolei do 2035 roku Grupa planuje zakończyć produkcję energii elektrycznej i ciepła w aktywach węglowych, w dużej mierze zastępując je mniej emisyjnymi i nowoczesnymi technologiami.

Środowisko

Koncern stworzy kompleksowy plan działania na rzecz ochrony bioróżnorodności na obszarach swojej działalności, a także wdroży jednolitą politykę zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej w całej Grupie.  Grupa ORLEN zbuduje też instalację termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych (ITPON), medycznych i weterynaryjnych o wydajności co najmniej 50 tys. ton na rok. Ponadto PGNiG Termika, spółka z Grupy ORLEN, planuje do 2025 r. przekształcić 40 ha terenu przemysłowego w Warszawie w tereny zielone, czego efektem będzie m.in. zwiększenie ich bioróżnorodności. Konsekwentnie podejmowane są także działania, dzięki którym myjnie na stacjach ORLEN będą jeszcze bardziej przyjazne środowisku. Do 2030 roku o 30-60 proc. zmniejszy się na nich zużycie wody, a o 20 proc. środków chemicznych.

Pracownicy

Zgodnie z nową Strategią Zrównoważonego Rozwoju, ORLEN jeszcze mocniej zaangażuje się w zapewnienie jak najlepszych i najbezpieczniejszych warunków pracy, dostosowując przy tym do indywidualnych potrzeb pracowników ofertę rozwoju kompetencji zawodowych. Kontynuowane będą inicjatywy promujące m.in. profilaktykę nowotworową, a także wolontariat pracowniczy, który obecnie angażuje już 3 tys. pracowników na rzecz 25 tys. beneficjentów

Społeczności

Jedną z kluczowych inicjatyw, którą koncern będzie realizował w kolejnych latach, jest Program Sprawiedliwej Transformacji. Będzie on odpowiadał na potrzeby społeczne mieszkańców z terenów objętych procesem przekształcania gospodarki z wysokoemisyjnej na nisko- i zeroemisyjną.

Obecnie ORLEN realizuje wiele projektów, które wspierają lokalne społeczności, ale też aktywizują ich mieszkańców do wspólnego działania. Jest to m.in. sponsoring sportu dzieci i młodzieży, w ramach którego rocznie ok. 300 tys. dzieci z całej Polski bierze udział w programach sportowych realizowanych przez spółki z Grupy ORLEN. Od 2018 roku prowadzony jest także program „Moje miejsce na Ziemi”, z którego granty o łącznej wartości 11 mln zł uzyskało już blisko 1,3 tys. organizacji, głównie z terenów wiejskich. ORLEN od 20 lat wspiera też jednostki Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej, które dzięki grantom o łącznej wartości 21 mln zł zostały doposażone m.in. w wozy, drony i specjalistyczną odzież.

Zarządzanie

W najbliższych latach koncern będzie realizować działania, które umożliwią wdrożenie należytej staranności w całym łańcuchu wartości Grupy ORLEN, by mieć pewność, że partnerzy, dostawcy i inni interesariusze również spełniają założenia zrównoważonego rozwoju. Zintensyfikowane zostaną także prace nad centralnym modelem zarządzania cyberbezpieczeństwem w Grupie ORLEN. Celem koncernu będzie również zapewnianie przestrzegania praw człowieka w całym łańcuchu wartości oraz działania na rzecz spójności i równości społecznej.

Źródło: inf. pras.