Odpowiedzialne finansowanie inwestycji infrastrukturalnych

19 grudnia 2012

Dotyczy firmy: GAZ-System,

GAZ-SYSTEM S.A. zakończył prace związane ze zorganizowaniem optymalnego i zrównoważonego finansowania na realizację programu  inwestycyjnego do 2014 roku o wartości około 8 mld PLN. W znaczącym stopniu inwestycje są finansowane ze środków własnych spółki (ponad 30%), bezzwrotnych dotacji z funduszy unijnych, kredytów pozyskanych z banków komercyjnych oraz europejskich instytucji finansowych.

W 2011 roku GAZ-SYSTEM S.A. podpisał umowę na finansowanie inwestycji strategicznych z konsorcjum banków komercyjnych. Finansowanie polegać będzie na emisji przez GAZ-SYSTEM S.A. obligacji na kwotę 1,7 mld zł, które zostaną objęte przez te banki komercyjne w siedmiu transzach między 1 lipca 2011 roku a 20 grudnia 2014 roku. Ich wykup przewidziany jest na 20 grudnia 2018 roku. Wypracowane rozwiązanie łączy w sobie zalety emisji obligacji (elastyczność dostępu do kapitału) z plusami finansowania z kredytu (gwarancją uzyskania środków po określonej cenie i w określonym terminie, niezależnie od sytuacji rynkowej). Spółce szczególnie zależało na tym, by emisja obligacji była gwarantowana, czyli by banki zobowiązały się do ich objęcia i by cena była ustalona z góry. Program ten zapewnia finansowanie wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych, a nie konkretnych inwestycji.

Drugim bardzo istotnym źródłem finansowania projektu inwestycyjnego firmy GAZ-SYSTEM S.A. są fundusze unijne, których udział wynosi 1,94 mld zł. Zostaną one przeznaczone na rozbudowę i modernizację krajowej sieci przesyłowej. Inwestycje sfinansują przede wszystkim dwa unijne programy: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz European Energy Programme for Recovery (EEPR, tzw. Recovery Plan).

EEPR to jednorazowy fundusz interwencyjny ustanowiony w czasie kryzysu finansowego. Ma się on przyczynić do ożywienia gospodarczego w Unii Europejskiej i podniesienia bezpieczeństwa dostaw energii dzięki stworzeniu transgranicznej infrastruktury. Dofinansowanie z tego programu objęło projekty realizowane przez GAZ-SYSTEM S.A., które odnoszą się nie tylko do rozwoju wewnętrznej infrastruktury przesyłowej w Polsce, ale dotyczą również w istotny sposób rozwoju sieci transportu gazu na terenie UE. Są to: Skanled/Baltic Pipe, budowa tłoczni gazu w Goleniowie i gazociągu Świnoujście–Szczecin, rozbudowa systemu gazociągów na Dolnym Śląsku oraz połączenie sytemu gazowniczego Polska–Czechy.

Z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) GAZ-SYSTEM S.A. uzyskał dofinansowanie budowy, rozbudowy i modernizacji siedmiu gazociągów: Szczecin–Gdańsk, Rembelszczyzna–Gustorzyn, Włocławek–Gdynia, Szczecin–Lwówek, Gustorzyn–Odolanów, Jeleniów–Dziwiszów i Polkowice–Żary. Na liście rezerwowej znajdują się kolejne gazociągi: Strachocina– Pogórska Wola, Hermanowice–Strachocina, Zdzieszowice–Wrocław, Skoczów–Komorowice–Oświęcim, Lasów-Jeleniów, Gałów-Kiełczów i Czeszów-Wierzchowice. Pierwotnie z unijnego programu POIiŚ spółka otrzymała na realizację projektów z listy podstawowej 774 mln zł, jednak po podpisaniu aneksów do umów o dofinansowanie kwota ta wzrosła do 1,01 mld zł.

By firma mogła starać się o dofinansowanie z obu unijnych programów, musiała spełnić wiele wymagań. Do najważniejszych z nich należą: uzyskanie dla projektów decyzji środowiskowych zgodnych z unijnymi wytycznymi, ponoszenie wydatków zgodnie z zasadą konkurencyjności, oraz tzw. timing, który oznacza, że wszystkie planowane w ramach projektu zadania powinny być zakończone do końca perspektywy budżetowej. Istotnym elementem ocenianym przez instytucje unijne jest więc dojrzałość i realność zamierzeń.

Pozyskanie środków unijnych na realizację inwestycji przynosi firmie i rynkowi także pozafinansowe korzyści. Po pierwsze, stawia przed beneficjentem bardzo szczegółowe wymagania dotyczące sposobu realizacji projektu – firma musi prawdziwie profesjonalnie i transparentnie realizować swoje inwestycje. Dlatego GAZ-SYSTEM S.A. kładzie duży nacisk na kompleksowe informowanie społeczności lokalnych na temat prowadzonych inwestycji i cyklicznie organizuje spotkania informacyjne dla władz lokalnych i właścicieli gruntów, na terenie których przebiegają budowane przez spółkę gazociągi. Dodatkowo projekt musi być prowadzony ściśle z harmonogramem i budżetem. To sprawia, że finansowanie przedsięwzięć z funduszy unijnych jest dużym impulsem dyscyplinującym spółkę.

Kolejnym źródłem środków na inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. jest Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), udzielający długoterminowych pożyczek sektorowi publicznemu i prywatnemu na projekty europejskie. Projekty, w które inwestuje EBI, są starannie wybierane. Muszą przyczyniać się do realizacji celów UE, być rozsądne z punktu widzenia ekonomicznego, finansowego i technicznego oraz bezpieczne dla środowiska. Powinny też przyciągać fundusze z innych źródeł. Projekty spółki GAZ-SYSTEM S.A. idealnie wpisały się w te kryteria wyboru. GAZ-SYSTEM S.A. pozyskał z EBI dwa kredyty na łączną kwotę 1,2 mld zł, które posłużą sfinansowaniu budowy nowych gazociągów Rembelszczyzna–Gustorzyn i Szczecin–Gdańsk oraz terminalu LNG w Świnoujściu.

GAZ-SYSTEM S.A. podpisał również umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju o udzielenie kredytu inwestycyjnego w kwocie 300 mln zł z przeznaczeniem na budowę terminalu LNG w Świnoujściu.

Spółka zorganizowała korzystne, oparte na elastycznych warunkach finansowanie dla programu inwestycyjnego. Znaczący udział w finansowaniu środków z instytucji europejskich świadczy o tym, że projekty inwestycyjne GAZ-SYSTEM S.A. zostały pozytywnie ocenione pod kątem spełnienia kryteriów ekonomicznych, finansowych i technicznych oraz środowiskowych. Dodatkowo są to najkorzystniejsze dla inwestora źródła finansowania dostępne na rynku. Zorganizowanie odpowiedzialnego finansowania, opartego na najtańszych źródłach pozyskania kapitału, było priorytetem dla spółki. Dzięki temu GAZ-SYSTEM S.A. może zminimalizować koszty operacyjne, które przekładają się na wysokość taryfy za przesył gazu.

W negocjacjach z finansującymi udało się spółce wykorzystać zarówno korzystny moment na rynkach finansowych – umowy uzgadnialiśmy w okresie przed pogłębieniem się kryzysu finansowego, jak i dogodny moment dotyczący samej kondycji spółki – finansowanie zaciągała spółka, która nie była jeszcze wcale zadłużona, wykazująca się dodatkowo znakomitymi wskaźnikami działalności operacyjnej. Oba te atuty, momentu i dobrej kondycji spółki, znalazły efekt w postaci bardzo elastycznej dokumentacji finansowej i niskich kosztów finansowania” – powiedział Adam Bryszewski, Dyrektor Finansowy GAZ-SYSTEM S.A.

Tak finansowane inwestycje infrastrukturalne mają również swój wymiar społeczny – obniżą koszt, który będzie musiał ponieść później klient, ponieważ są bezzwrotną dotacją i nie muszą być później odzyskane z rynku. Konsument nie zapłaci więc w przyszłości za wybudowaną za unijne pieniądze infrastrukturę do przesyłu gazu.

Ciekawostka:
Czy wiesz, że GAZ-SYSTEM S.A. ma zapewnione finansowanie inwestycji z banków na kwotę prawie 3,5 miliardów złotych.

Program inwestycyjny 2014-2017
Kolejnym etapem rozwoju polskiego systemu przesyłowego ma być budowa nowych gazociągów w ramach gazowego Korytarza Północ-Południe. W tym celu GAZ-SYSTEM S.A. planuje w latach 2014-2018 wybudować kolejne 940 km gazociągów. W ramach nowego programu inwestycyjnego spółka chce uruchomić budowę 7 nowych gazociągów o łącznej długości około 460 km w zachodniej Polsce. Przedłużeniem tego systemu będzie połączenie Polska-Czechy o dużej przepustowości i długości około 60 km. Druga część programu inwestycyjnego obejmuje budowę 4 gazociągów o długości około 420 km we wschodniej Polsce, gdzie planuje się rozbudowę systemu przesyłowego na Podkarpaciu w celu wykorzystania połączenia Polska-Słowacja. W tym celu spółka planuje pozyskanie finansowania z rządowego programu Inwestycje Polskie.

„Wartość tych inwestycji szacowana jest na 4,5-5 mld zł. Możliwość sfinansowania tych inwestycji w ramach rządowego programu Polskie Inwestycje znacznie ułatwiłoby pozyskanie kapitału na ich realizację” – powiedział Jan Chadam, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A.

GAZ-SYSTEM S.A. mógłby skorzystać z programu Inwestycje Polskie w jeden z trzech możliwych sposobów: poprzez objęcie akcji lub udziałów w spółce celowej, powołanej do zrealizowania konkretnego projektu inwestycyjnego, kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego, lub uzyskanie poręczenia ze strony BGK na pozyskanie pieniędzy z rynku.

Opinia eksperta – Wojciecha Słowińskiego, Partnera w PwC, Grupy naftowo-gazowej  i chemicznej w Polsce, lidera zespołu PwC Oil&Gas w Europie Środkowo-Wschodniej.

W okresie realizacji planów inwestycyjnych, przedsiębiorstwa często decydują się na zwiększanie swojego zadłużenia, a tym samym godzą się na czasowy wzrost ryzyka prowadzonej działalności. Ważne jest, żeby wspierając rozwój przedsiębiorstwa, odpowiedzialnie korzystać z oferowanych przez inwestorów i instytucje finansowe produktów oraz form zadłużenia. Podstawową troską kredytobiorcy są koszt finansowania, jego stabilność oraz brak istotnych ograniczeń dla prowadzonej działalności operacyjnej. W interesie Spółki, jej pracowników, akcjonariuszy i klientów warto zastanowić się jak zbudować długoterminową, bezpieczną strukturę finansowania. Jednym z rozwiązań, jest mądra dywersyfikacja finansowania dłużnego. Może ona zostać przeprowadzona poprzez zastosowanie kilku instrumentów (np. kredyt, leasing, obligacje). Należy jednak zadbać o wzajemne dopasowanie poszczególnych elementów zadłużenia – np. w zakresie harmonogramów spłat i ich spójności z planem inwestycyjnym i finansowym.

Źródło: Materiały prasowe