Odpowiedź biznesu na wyzwania gospodarki wodnej. Trwa kampania informacyjna z okazji 8. Targów CSR

19 lutego 2020

Dotyczy firmy: Fundacja Veolia Polska,

Gospodarowanie wodą to coraz istotniejsza kwestia nie tylko w wymiarze środowiskowym, ale również społecznym, czy też biznesowym. Statystyki pokazują, że na jednego mieszkańca Polski przypada średnio trzy razy mniej wody niż w Europie. Potrzebne są więc kolejne inwestycje, rozwiązania technologiczne, ale również działania edukacyjne wspierające rozwój zrównoważonej gospodarki zasobami wodnymi.

Trwa kampania informacyjna „5 lat Celów Zrównoważonego Rozwoju”, zainaugurowana z okazji 8. Targów CSR, czyli największego w Polsce wydarzenia poświęconego społecznej odpowiedzialności i zrównoważonemu rozwojowi. 8. Targi CSR odbędą się 5-9 października 2020 r. w formule online. Podczas wydarzenia podjęty zostanie temat realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, wśród których znajduje się Cel 6.: „zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi”. Zadania zdefiniowane w Agendzie 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych odnoszą się m.in. do dostępu do wody pitnej, odpowiednich i godziwych warunków sanitarnych i higienicznych, redukcji zanieczyszczeń, podniesienia efektywności wykorzystania wody, odnowienia i ochrony ekosystemów zależnych od wody.

Sytuacja w Polsce 

W kontekście wypełnienia zobowiązań do 6. SDGs wciąż istnieją obszary wymagające poprawy. Jednym z nich jest podłączenie do oczyszczalni ścieków. W Polsce zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego odsetek ludności korzystającej z bezpiecznie zarządzanych usług kanalizacyjnych znajduje się na poziomie 70 proc.

Wykres 1. Odsetek ludności korzystającej z bezpiecznie zarządzanych usług kanalizacyjnych, w tym stanowisk do mycia rąk z dostępem do wody i mydła

Źródło: http://sdg.gov.pl/statistics_glob/6-2-1/ (dostęp: 19.02.2020).

Dla porównania – na przykład w krajach skandynawskich podłączonych do miejskich i innych oczyszczalni ścieków jest prawie 100 proc. mieszkańców.

Wykres 2. Odsetek ludności podłączonej do miejskich i innych oczyszczalni ścieków, wybrane kraje w latach 2007-2017

Źródło: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Water_statistics#Wastewater_treatment_and_disposal (dostęp: 19.02.2020).

Innym zagadnieniem istotnym dla poprawy realizacji 6. SDGs jest odsetek oczyszczanych ścieków przemysłowych i komunalnych w stosunku do ścieków wytworzonych. W Polsce znajduje się również na poziomie około 70 proc.

Wykres 3. Odsetek oczyszczanych ścieków przemysłowych i komunalnych w stosunku do ścieków wytworzonych(Ilość ścieków wymagających oczyszczenia oczyszczonych w stosunku do ilości ścieków przemysłowych i komunalnych odprowadzanych do wód lub do ziemi)

Źródło: http://sdg.gov.pl/statistics_glob/6-3-1/ (dostęp: 19.02.2020).

Analizy stanu gospodarowania wodą w Polsce dokonał dr hab. inż. Piotr Kowalczak, prof. IMGW, w wywiadzie przygotowanym przez Tadeusza Joniewicza do publikacji pt. „17 wyzwań dla Polski – 17 odpowiedzi. Co firmy w Polsce mogą zrobić dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju?”. We wskazanym materiale przedstawione zostały m.in. następujące wyzwania w ramach 6. Celu Zrównoważonego Rozwoju, z którymi musi zmierzyć się Polska:

  • lepsze zagospodarowanie wód pochodzących z opadów atmosferycznych,
  • wprowadzanie przez firmy rozwiązań uwzględniających system przejmowania wody deszczowej,
  • kanalizacja terenów wiejskich, w tym rozwój przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • gospodarowanie wodą w obiektach przemysłowych powinno opierać się na zasadach gospodarki cyrkulacyjnej,
  • prowadzenie monitoringu zużycia wody,
  • podejmowanie inwestycji w sieć oraz modernizację oczyszczalni.

Odpowiedź biznesu

Ważną rolę w dążeniu do budowania zrównoważonej gospodarki zasobami wodnymi odgrywa biznes. Odbywa się to między innymi poprzez wprowadzenie procesów służących zmniejszeniu wykorzystania wody i zastosowanie recyklingu tego surowca. Dobre praktyki i aktywności z tego zakresu podejmują wystawcy 8. Targów CSR.

“H20-to jest to!” to praktyka zainicjowana przez pracowników Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Tarnowskich Górach, jednej ze spółek Grupy Veolia w Polsce. Jego głównym celem jest propagowanie zdrowego odżywiania się wśród dzieci i młodzieży szkolnej, między innymi przez zapewnienie dostępu do czystej wody. Program obejmuje analizę potrzeb i oczekiwań lokalnych placówek szkolnych pracowników w porozumieniu z Urzędem Miasta Tarnowskie Góry i Miasteczko Śląskie, opracowanie regulaminu dostaw i utrzymania zdrojów wodnych, wypracowanie zasad współpracy z placówkami szkolnymi oraz Urzędem Miasta Tarnowskie Góry i Miasteczko Śląskie, nadzór i pomoc nad procesem weryfikacji infrastruktury szkolnej w celu zamontowania zdrojów wodnych, a także ich zakup. W trosce o jakość dostępnej wody, przeprowadzane są badania wody, opracowane zostały zasady kontroli eksploatacji zdrojów wodnych i wytyczne dotyczące eksploatacji urządzeń.

Przebieg kampanii #5latSDGs 

Kampania rozpoczęła się w połowie stycznia i potrwa do października. Poszczególne tygodnie zostaną poświęcone wybranym Celom Zrównoważonego Rozwoju. Zaprezentowane będą wyzwania zdefiniowane w celach, a także pokazane wybrane aktywności firm i organizacji, które wniosły pozytywny wkład w realizację zobowiązań Agendy 2030 w ciągu ostatnich 5 lat.

8. Targi CSR jako platforma wymiany wiedzy i doświadczenia, stały się kluczowym momentem kampanii, a także okazją do jej zainicjowania. Kampania informacyjna będzie towarzyszyć działaniom komunikacyjnym do wydarzenia. Ważną rolę w prezentacji osiągnięć i działań na polu SDGs będą odgrywać wystawcy 8. Targów CSR. W sposób naturalny ze względu na aktywną obecność na wydarzeniu śledzący kampanię, będą mogli bezpośrednio dowiedzieć się więcej na temat aktywności firm i organizacji w zakresie SDGs. Strona kampanii: odpowiedzialnybiznes.pl/TargiCSR/5latSDGs

Dowiedz się więcej:

Strona internetowa >>

Rejestracja wystawców >>

Organizacja debat i paneli >>

Informacje o 8. Targach CSR na Facebooku >>

Newsletter Targów CSR >>

Hasztag wydarzenia: #TargiCSR

Organizacje i media wspierające wydarzenie (potwierdzeni)

Patronat honorowy: CSR Europe, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezydent m.st. Warszawy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Partner medialny: Rzeczpospolita

Patroni instytucjonalni: Business Centre Club, Federacja Konsumentów, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Przedsiębiorstwo Fair Play, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza

Patroni medialni: Polityka, Clear Channel Poland, Instytut Monitorowania Mediów (IMM), My Company Polska, Odpowiedzialny biznes – Kompendium CSR, CR Navigator, Teraz Środowisko, kampaniespoleczne.pl, ngo.pl, PulsHR.pl, PRoto.pl