Odpowiednie warunki sanitarne i dbanie o stan zasobów wodnych priorytetem w łańcuchu dostaw – nowy raport

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 6 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
1 września 2017

W ramach trwącego w dniach 27 sierpnia – 1 września Światowego Tygodnia Wody w Sztokholmie, organizacje World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), organizacja WaterAid oraz The CEO Water Mandate opublikowały wspólny raport wskazujący kluczowe obszary, w których biznes odgrywa ważną rolę w poprawie jakości wody, ułatwianiu dostępu do infrastruktury sanitarnej i do poprawy warunków higienicznych w łańcuchach dostaw (water, sanitation and hygiene – WASH).

Według raportu, WASH jest ogromną niewykorzystaną szansą dla biznesu. Poprzez wdrożenie WASH firmy mogą zwiększyć produktywność, obniżyć koszty, przyczynić się do odpowiedzialnego gospodarowania zasobami wodnymi i wdrożyć Cel Zrównoważonego Rozwoju (SDG) 6.

Zrównoważony dostęp do wody i infrastruktury sanitarnej (WASH) mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia globalnych celów zrównoważonego rozwoju w zakresie ubóstwa, zdrowia, edukacji i wzrostu gospodarczego. Biznes także może odegrać istotną rolę w realizacji 6. Celu Zrównoważonego Rozwoju: „Zapewnienie dostępności wody dla wszystkich ludzi oraz zrównoważone zarządzanie wodą i infrastrukturą sanitarną”. Oprócz wspólnego stanowiska, możliwości przedsiębiorstw obejmują poprawę dostępu do obiektów sanitarnych dla społeczności lokalnych i wewnątrz łańcuchów dostaw. Szacuje się, że w globalnych łańcuchach dostaw zatrudnionych jest jedna piąta osób na świecie, a 80-90% tych osób działa w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz w rolnictwie w krajach rozwijających się. Biorąc pod uwagę fakt, że są to obszary geograficzne, w których wyzwanie WASH jest najbardziej dotkliwe, potencjał działań biznesu jest znaczący.

Pobierz WashReport_(w języku angielskim)

Inicjatywy biznesu w zakresie odpowiedzialnego zarządzania zasobami wodnymi były do tej pory zawężone przede wszystkim do tematów związanych z zachowaniem ilości i jakości lokalnych zasobów wodnych. WaterAid, Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) oraz Global Compact Mandate Water pokazują, że ​​chociaż ważne są fizyczne i prawne zagrożenia związane z zarządzaniem zasobami wodnymi i korporacyjnym użytkowaniem wody, ekonomiczne ryzyko związane z wodą może być złagodzone tylko wtedy, gdy istnieje powszechny i ​​zrównoważony dostęp do usług wodnych. SDG 6, wyraźnie nawiązujący do zarządzania zasobami wodnymi, dodatkowo wzmacnia przesłanie, które brzmi: aby skutecznie złagodzić wspólne wyzwania związane z wodą, firmy muszą podchodzić do zarządzania zasobami wodnymi w sposób holistyczny.

Firmy zaczynają wprowadzać tematy dotyczące WASH w swoich strategiach gospodarowania zasobami wodnymi. Do tej pory koncentrowały się one głównie na wodzie w procesie działania, funkcjonowania firmy lub zapewnienia dostępu do wody społecznościom lokalnym poprzez partnerstwa z organizacjami pozarządowymi. Mniejsza była koncentracja na zasobach wodnych w łańcuchu dostaw – dostępie do wody czy infrastruktury sanitarnej

Jest duża potrzeba zaangażowania przedsiębiorstw w dążenie do powszechnego wprowadzenia WASH i osiągnięcia 6. Celu zrównoważonego rozwoju. Szansą na to jest lepsze zrozumienie przez biznes płynących z tego korzyści.

W raporcie znalazły się przykłady dobrych praktyk związanych z WASH, mi.n dobra praktyka firmy Nestlé (link), której polski oddział jest partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Wyniki raportu wskazują, że:

  • Firmy potrzebują lepszych wskazówek dotyczących dobrej praktyki w obszarach, od przepisów WASH na plantacjach do wymagań związanych z higieną kobiet w okresie menstruacji.
  • Istnieje potrzeba, aby przedsiębiorstwa opracowały bardziej holistyczne podejście uwzględniające WASH w planach zarządzania wodami.
  • Firmy powinny zawierać więcej elementów specyficznych dla WASH w kodeksach postępowania dostawców. Kodeks postępowania, w którym stwierdzono, że „pracownicy muszą mieć dostęp do urządzeń wodnych i sanitarnych”, musi być bardziej konkretny, aby być skutecznym.
  • Integracja WASH w systemach certyfikacji dobrowolnej ma potencjał: organizacje takie jak Fair Trade i Inicjatywa na rzecz lepszej Bawełny (Better Cotton Initiative – BCI) powinny uwzględniać WASH w swoich kryteriach, standardach lub zasadach certyfikacyjnych.
  • Istnieje wyraźna potrzeba, aby przedsiębiorstwa miały dostęp do rzetelnych danych na temat korzyści płynących z zapewnienia dostępu do czystej wody, warunków sanitarnych i higienicznych pracownikom. Potrzebne są silne dowody do wykazania korzyści, w tym zmniejszenia absencji, większej produktywności, a także lojalności pracowników i dostawców.
  • W przyszłości firmy powinny opracowywać, testować i publikować dobre praktyki dotyczące sposobu postępowania z WASH w łańcuchach dostaw i zachęcania innych do podążania ich śladem.
  • W raporcie poruszono trzy studia przypadków, w których przedsiębiorstwa dobrze radzą sobie w WASH w łańcuchu dostaw, wśród przykładów znalazła się praktyka Nestle, którego polski oddział jest partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

WBCSD, WaterAid i Water Mandate Global Compact będą nadal współpracować z firmami, aby omówić niektóre z tych obszarów działań i podnieść ten temat w dyskusjach na temat odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem dostaw i zarządzania wodą. Firmy zainteresowane rozpoczęciem od razu mogą podpisać oświadczenie WASH Pledge WBCSD, które zachęca firmy do obsługi WASH w swoich działaniach.

źródło: tłumaczenie własne informacji pochodzących od WBCSD

 

Pliki do pobrania:

WashReport_ENG (1)