NGO – Biznes Mixer. Szybka randka czy dobre małżeństwo?

26 czerwca 2015

Współpraca jako ważny czynnik społecznej odpowiedzialności nabiera coraz większego znaczenia. W szczególności ta, która dotyczy biznesu i organizacji pozarządowych. Wspólne wprowadzanie zmiany społecznej oraz tworzenie społeczności wokół rozwiązania konkretnego problemu jest wielowymiarową i partnerską inwestycją społeczną.

W ramach Programu Partnerstwa FOB, we współpracy z Centrum Organizacji Pozarządowych 17 czerwca 2015 roku w Warszawie odbyło się spotkanie: „NGO – Biznes Mixer. Szybka randka czy dobre małżeństwo?”. Było ono okazją do zetknięcia „dwóch światów” i wymiany doświadczeń dla lepszej współpracy biznesu i organizacji pozarządowych. Wydarzenie miało formę warsztatów i odbyło się w kreatywnej przestrzeni Laboratorium EE, Partnera Wspierającego FOB. Na spotkanie przybyło 13 przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych (takich organizacji jak: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Fundacja Pracowania Badań i Innowacji Społecznych „STOCZNIA”, SOS Wioski Dziecięce, Fundacja Kocham Polskę, Fundacja SYNAPSIS, Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, Fundacja „Dr Clown”, Fundacja Piłka jest Piękna, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Fundacja Art Transfer, WWF Polska, Fundacja Nasza Ziemia oraz Fundacja Integracja) oraz 6 reprezentujących biznes (przedstawicieli fundacji korporacyjnych i firm: Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy, Fundacja LOTTO Milion Marzeń, Jeronimo Martins Polska S.A., Antalis Poland, Fundacja BGŻ oraz RWE Polska).

Warsztatowo

Uczestnicy/zki zostali podzieleni na trzy grupy. Dwie z nich stanowili przedstawiciele/ki NGO’sów, zaś jedną – biznesu, grupy były moderowane. Była to okazja do podzielenia się doświadczeniem i rozmowy na temat tego co może utrudniać współpracę między biznesem, a trzecim sektorem. W drugiej części przedstawiciele i przedstawicielki NGO’sów i biznesu mieli okazję usiąść przy wspólnych stolikach. Mieli za zadnie wypracowanie modelu współpracy między biznesem a organizacjami pozarządowymi.

Podczas spotkania staraliśmy się odpowiedzieć m.in. na następujące pytania: jak wygląda współpraca biznesu i organizacjami pozarządowych w Polsce? Jak postrzegają swoje role przy realizacji projektów społecznych? Co możemy zrobić, aby efektywniej budować taką współpracę? Poniżej znajdują się najważniejsze wyniki prac. Wydawać się może, że niektóre wnioski są oczywiste, jednak uczestnicy i uczestniczki stwierdzili jednogłośnie, że powrót do tak podstawowych spraw daje możliwość odświeżenia i dostrzeżenia źródeł możliwych niepowodzeń.

Najtrudniej jest zacząć

Pierwszym krokiem do podjęcia rozmów na temat współpracy jest precyzyjne określenie, czego dany projekt ma dotyczyć (sprecyzowanie problemu). Często brak czasu ogranicza nam możliwość dokładnego przyjrzenia się propozycji współpracy. Dobrą praktyką jest zatem przedstawianie oferty w „pigułce”, odpowiadając na ważne pytania: co? do kogo? kiedy? jaki jest koszt? Jednak przed pierwszym kontaktem z potencjalnym partnerem istotniejsza jest solidna analiza jego wartości, zasad oraz dotychczasowej działalności. Brak takiego przygotowania często jest pierwszą przyczyną odrzucenia propozycji, w szczególności, jeśli projekt nie jest zbieżny z polityką (działalnością, strategią etc.) prowadzoną przez partnera. Warto zatem odpowiedzieć sobie na pytanie: czy nasz projekt jest zbieżny z działalnością organizacji, której proponujemy współpracę?

Bądźmy wiarygodni

Wiarygodność odzwierciedla się nie tylko w postaci partnerów (obecnych i byłych), ale również poprzez rekomendacje innych organizacji, czy osób ze „środowiska” biznesu. W przypadku NGO’sów lokalnych, firmy przed podjęciem decyzji o współpracy zasięgają opinii swoich oddziałów w danym mieście czy władz lokalnych. Istotnym aspektem budującym wiarygodność organizacji jest również komunikacja – w jaki sposób kontaktuje się ze swoim otoczeniem, czy jest transparentna (np. strona internetowa – statut, informacje o władzach, działania, sprawozdania etc.). Posiadanie ambasadora swojego pomysłu może okazać się dobrym pomysłem. Miarą wiarygodności jest również czas działania na rynku oraz ich efekty. W przypadku nowo utworzonych organizacji ważny jest jej lider i to, czego dotychczas dokonał. Warto wziąć pod uwagę, że formalnością, która często jest elementem koniecznym to posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego.

Patrzmy szerzej

Warto pozbyć się myślenia, że współpraca musi mieć charakter tylko biznesowy – że biznes to tylko sponsor. Podstawą jest zauważanie własnych potrzeb. W tym potrzeb organizacji, która przychodzi z propozycją, jak i biznesu, który poszukuje partnera wśród NGO’sów. Cenione jest rozumienie synergii i poszukiwanie możliwości wsparcia realizacji projektów potencjałem i możliwościami innych podmiotów oraz otwartość na korzystanie z innych zasobów partnera, niż tylko finansowe (np. skorzystanie z infrastruktury, technologii, wsparcia merytorycznego, wolontariatu pracowniczego). Budowanie współpracy międzysektorowej jest dobrą praktyką. Koalicje między i wewnątrzsektorowe (np. merytoryczne w ramach jednego tematu) są mile widziane.

Dbajmy o siebie

Jak w każdym udanym związku ważne jest dbanie o potrzeby partnera społecznego. Prozaicznymi, jednak bardzo istotnymi sprawami są: zwracanie szczegółów na poprawne posługiwanie się nazwą partnera, „otwarte karty” w komunikacji, nie można bać się zadawania pytań, standardem jest odpowiadanie na wszystkie wiadomości, które do nas przychodzą. Dbajmy o wspólną komunikację i identyfikację (nie pozwólmy stracić swojej wiarygodności).

Ceniona jest pro aktywność w rozumieniu i wspieraniu własnych potrzeb. Nie rozumiane tylko jako spójność projektu z celami partnera, ale przede wszystkim jako świadome, samodzielne inicjowanie drobnych, ale istotnych dodatkowych działań. Ze strony NGO’sów dobrymi przykładami może być zaproszenie przedstawiciela partnera na finał projektu (mimo, że umowa tego nie zakładała), albo zgłoszenie partnera do konkursu. Podobnie z drugiej strony. Jeśli biznes nie może zaangażować się w realizację projektu, może posłużyć swoimi kontaktami i możliwościami rekomendacji projektu innym organizacjom, które potencjalnie mogą stać się partnerem projektu. Takie działania, które nie wymagają od nas dużego zaangażowania budują zaufanie i naszą wiarygodność.

Ważne jest rozumienie środowiska, w którym znajduje się dana organizacja. Biznes też rozlicza się z przekazanych pieniędzy – dlatego też dbanie o swoje potrzeby i dobre rozliczenia projektu jest kluczowe. Zatem mimo przestrzegania warunków umowy, warto dookreślić również procedury i ustalić zasady współpracy, które ułatwią np. komunikację.

To dopiero początek

Aby współpraca mogła mieć wymiar głębszy niż tylko przekazanie środków na realizację projektu, musimy być gotowi do dawania od siebie więcej – wyjść poza standardowe ramy „sponsoringu”. Warto zatem podejmować współpracę metodą małych kroków, zaczynając  od mało wymagającego projektu, próbując wzajemnie swoich sił i kultury pracy, poprzez coraz większe projekty do stałego partnerstwa. Dla efektywnej realizacji celów, dobrą praktyką jest wspólne zarządzanie projektem poprzez budowanie interdyscyplinarnych zespołów (NGO – biznes).

Ważne jest, aby rozumieć również istotę zmian kierunku rozwoju firmy czy organizacji. Niekiedy zdarza się tak, że projekt realizowany przez kilka lat musi zostać zakończony. Warto mieć taką perspektywę i nie zapominać o tym, że dobre zakończenie współpracy jest bardzo ważnym elementem budowania wiarygodności i marki organizacji.

Co dalej?

Wypracowane materiały posłużą do promowania dobrych praktyk współpracy biznes – NGO w Polsce, aby nie była ona tylko „szybką randką”, ale miała szanse na stworzenie „dobrego małżeństwa”.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o współpracy biznes – NGO zapoznaj się z publikacjami Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznes. Część III.
Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. Poradnik efektywnej współpracy.

Relację przygotował: Piotr Sobolewski, koordynator projektów, Forum Odpowiedzialnego Biznesu