Nasza nowa publikacja „Komunikacja a wolontariat”

1 marca 2016

Wolontariat pracowniczy jest jedną z najchętniej podejmowanych form aktywności społecznej. Firmy wykorzystują go do zaangażowania swoich pracowników, a w tym celu wprowadzają programy wolontariackie. Jednak ich działanie oraz skuteczność w dużej mierze zależą od przyjętych sposobów komunikacji firmy z wolontariuszami oraz beneficjentami pomocy. Na pytanie o to, jak  skutecznie wykorzystywać komunikację dla rozwoju wolontariatu, opowiada najnowsza publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Komunikacja a wolontariat”.

Publikacja do pobrania z naszej Bazy wiedzy o CSR.

Idea wolontariatu pracowniczego jest już dobrze znana. Nie brakuje również dokumentów i opracowań na ten temat. Rzadziej jednak przywiązuje się specjalną wagę  do procesu komunikacji działań wolontariackich. Publikacja „Komunikacja a wolontariat” prezentuje dobre praktyki firm, a także opinie praktyków-ekspertów. W ten sposób pozwala szeroko spojrzeć na działania podejmowane do tej pory w obszarze wolontariatu, a także zainspirować do zmian, pomóc w organizacji i planowaniu komunikacji.

„Komunikacja a wolontariat” jest rezultatem współpracy firm partnerskich Forum Odpowiedzialnego Biznesu, których przedstawiciele dzielą się swoimi spostrzeżeniami, wiedzą oraz doświadczeniem na temat wolontariatu pracowniczego. Wśród kluczowych działań/etapów i obszarów komunikacji wolontariatu wskazano:

  • nawiązanie i budowanie współpracy z organizacją,
  • przygotowanie działań w ramach wolontariatu pracowniczego,
  • realizację działań w ramach wolontariatu pracowniczego,
  • ewaluację działań w ramach wolontariatu pracowniczego,
  • budowanie wiarygodności wolontariatu pracowniczego,
  • komunikację zewnętrzną w wolontariacie kompetencyjnym.

Korzyści z zaangażowania społecznego

Wolontariat pracowniczy jest częścią strategii odpowiedzialnego biznesu firmy, która ma znaczący wpływ na kompetencje pracowników: buduje umiejętności pracy w zespole, służy integracji, przyczynia się do wzrostu poziomu zadowolenia z pracy oraz uwrażliwienia – zarówno pracowników jak i społeczności – na problemy społeczne. Komunikacja jest kluczowym i integralnym elementem wolontariatu pracowniczego – pozwala nie tylko na wspieranie rzetelności prowadzonych działań, ale ma także duży wpływ na gotowość pracowników do ponownego zaangażowania. Istotne, by rozwijała się zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie.

Wolontariat pracowniczy jako istotny element infrastruktury społecznej w firmach i przedsiębiorstwach powinien być spoiwem, dzięki któremu pracodawcy będą mogli budować wizerunek odpowiedzialnej firmy, doskonalić umiejętności swoich pracowników oraz zmieniać ich postrzeganie własnego miejsca pracy.

Wolontariat na zewnątrz

Komunikacja zewnętrzna o wolontariacie pracowniczym nie jest jedynie formą reklamy – służy informowaniu wolontariuszy oraz beneficjentów o efektach zrealizowanych działań. Pozwala na dotarcie do instytucji oraz organizacji społecznych, z którymi firma chce nawiązać współpracę. Służy również budowania płaszczyzny komunikacji między zaangażowanymi w pomoc, a czerpiącymi z niej – co jest możliwe nie tylko dzięki mediom tradycyjnym, ale również serwisom społecznościowym.

Podstawą skutecznego wolontariatu pracowniczego jest dialog, a więc rzetelna, wymiana zdań,  poglądów czy oczekiwań. Jeśli jest autentyczny, z pewnością tworzy przestrzeń współpracy i stymuluje do działania – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ważne by dzielić się doświadczeniem, wyciągać wnioski, doskonalić – publikacja „Komunikacja a wolontariat” jest tego najlepszym przykładem.