Największe instytucje finansowe, firmy i rządy poparły powołanie TNFD

18 czerwca 2021

Dotyczy firmy: BNP Paribas Bank Polska,

Największe instytucje finansowe i międzynarodowe korporacje poparły powołanie nowej rynkowej Grupy Roboczej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych ze Środowiskiem Naturalnym (TNFD), która pomoże przedsiębiorstwom w ocenie ryzyk i szans związanych ze środowiskiem naturalnym.

Ponad połowa światowej produkcji gospodarczej – o wartości ekonomicznej 44 bilionów USD – jest w umiarkowanym lub wysokim stopniu zależna od natury. W związku z tym, odnotowane obecnie wyginięcie 83% dzikich ssaków i 50% roślin stanowi istotny czynnik ryzyka zagrażający stabilności przedsiębiorstw i rynków finansowych. Działania na rzecz przekształceń o pozytywnym wpływie na środowisko mogą wygenerować nawet 10,1 bln USD wartości biznesowej rocznie oraz stworzyć 395 mln miejsc pracy do 2030 r.

Opublikowany 4 czerwca 2021 r. raport pt. „Nature in Scope” opisuje, w jaki sposób inicjatywa TNFD określi ramy, które pomogą przedsiębiorstwom raportować i podejmować działania w zakresie zmieniających się ryzyk związanych ze środowiskiem, aby wspierać przekierowywanie globalnych przepływów finansowych z projektów mających negatywny wpływ na środowisko do projektów korzystnych dla środowiska. Raport uzupełniający definiuje także proponowany zakres techniczny TNFD.

W ramach inicjatywy przeprowadzone zostaną konsultacje z różnymi interesariuszami ze wszystkich regionów świata. Opracowany i dalej rozwijany będzie spójny system dobrowolnego ujawniania informacji, który pomoże przedsiębiorstwom, inwestorom, kredytodawcom i ubezpieczycielom zarządzać czynnikami ryzyka związanymi z naturą, takimi jak nowe rodzaje odpowiedzialności prawnej, czy systemowa utrata żyzności gleby.

W pierwszym roku działalności TNFD planuje wykorzystać sukces Grupy Roboczej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (TCFD), która odegrała kluczową rolę w procesie popularyzacji kwestii ryzyka finansowego związanego z klimatem. Ramowe zasady TNFD dla ryzyk związanych ze środowiskiemnaturalnym uzupełnią ramowe zasady TCFD dotyczące klimatu, i pozwolą przedsiębiorstwom i instytucjom finansowym na pełny ogląd ich ryzyk środowiskowych. Dzięki stworzonym ramom, TNFD pomoże organizacjom w raportowaniu i podejmowaniu działań związanych z oboma rodzajami ryzyka środowiskowego naturalnego. Ramowe zasady zostaną przetestowane i dopracowane w 2022 r., a następnie opublikowane i rozpowszechnione w 2023 r.

Inicjatywa powołania Grupy Roboczej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych ze Środowiskiem została po raz pierwszy ogłoszona w lipcu 2020 r. We wrześniu 2020 r. rozpoczęła pracę Nieformalna Grupa Robocza złożona z 74 członków z 24 krajów, w tym instytucji finansowych, firm, rządów, urzędów nadzoru, organizacji wielostronnych, organizacji pozarządowych i konsorcjów, której celem było przygotowanie praktycznych propozycji co do zakresu i planu pracy TNFD, które zostały dzisiaj opublikowane. Pracom tej nieformalnej grupy sprawnie przewodniczyli rynkowi liderzy: Banorte, BNP Paribas oraz Green Finance Institute.

Po zakończeniu etapu przygotowawczego ogłoszono powołanie dwóch współprzewodniczących TNFD, którymi zostali: David Craig, Prezes Zarządu Refinitiv oraz Lider Pionu Danych i Analiz Grupy Giełdy Londyńskiej (LSEG), oraz Elizabeth Maruma Mrema, Sekretarz Wykonawcza Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o różnorodności biologicznej (CBD).

Grupa Zadaniowa będzie składała się z ok. 30 członków, reprezentujących w równym stopniu instytucje finansowe, przedsiębiorstwa oraz dostawców danych/usług z rynków rozwiniętych i wschodzących. Wsparcia udzielać im będzie grono różnych interesariuszy.

– Musimy podejmować wspólne działania, aby chronić ekosystemy i powstrzymać ich degradację. BNP Paribas przyjął zobowiązania w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, ale żeby wykorzystać siłę finansów dla dobra środowiska naturalnego, potrzebne są wspólne i wiążące standardy. Grupa Zadaniowa TNFD będzie miała kluczowe znaczenie w zachęcaniu uczestników rynku do przyjęcia takich standardów – mówi Jean-Laurent Bonnafé  Dyrektor Generalny BNP Paribas.

źródło: mat. pras.