Na zmianę klimatu nie ma szczepionki. Podsumowanie spotkania Programu Partnerstwa FOB

15 marca 2021

Tematem ostatniego spotkania zorganizowanego w ramach Programu Partnerstwa FOB były ryzyka klimatyczne i wyzwania środowiskowe, z którymi w bliższej i tej trochę dalszej perspektywie czasowej będzie musiał zmierzyć się biznes.

Wzrost średniej globalnej temperatury, prowadzący do poważnych zakłóceń w ekosystemie i niosący poważne ryzyka fizyczne, będzie miał negatywny wpływ na kondycję globalnej gospodarki poprzez m.in. trudniejsze do przewidzenia i bardziej gwałtowne zjawiska pogodowe, pojawianie się chorób z dalszych szerokości geograficznych, które do tej pory były zarezerwowane dla terenów tropikalnych, czy rosnące ryzyko chorób odzwierzęcych, będące efektem rosnącej presji człowieka na środowisko.

Notowane ostatnio najgorętsze okresy w historii pomiarów temperatury już mają znaczący wpływ na biznes w Polsce ze względu na suszę rolniczą, w konsekwencji – rosnące ceny żywności czy coraz mniejsze zasoby wody. Energochłonność polskiej gospodarki jest również poważnym wyzwaniem dla przemysłu. Warto jednak wiedzieć, że w Polsce już teraz są podejmowane działania biznesowe wykorzystujące również szansę zielonej transformacji. Polska posiada miano europejskiego zagłębia produkcji baterii elektrycznych.

Podczas spotkania skierowanego do firm partnerskich Forum Odpowiedzialnego Biznesu omówione zostały konsekwencje zmian klimatu dla społeczeństwa i gospodarki. Prelegentem był Bartłomiej Kozek, specjalista ds. zrównoważonego rozwoju w Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Udział Centrum w wydarzeniu wynika ze współpracy obu organizacji w ramach Partnerstwa SDGs „Razem dla środowiska” prowadzonego od 5 lat przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Podejmowane przez biznes działania proklimatyczne są nie tylko okazją do zaświadczenia o odpowiedzialności firmy, ale także coraz częściej wymogiem rynkowym dyktowanym przez oczekiwania różnych grup interesariuszy. Więcej o samym zarządzaniu ryzykami klimatycznymi opowiemy na kolejnym webinarze dla Partnerów. O terminie będziemy informować wkrótce.

Program Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Program Partnerstwa to inicjatywa polegająca na kompleksowej współpracy FOB z firmami – liderami odpowiedzialnego biznesu, które poprzez swoje zaangażowanie i działania przyczyniają się do szerzenia idei odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Firmy przyłączając się do programu stają się częścią społeczności, ruchu promującego odpowiedzialne prowadzenie biznesu. Przyjmując firmę do grona Partnerów, Forum opiera się na pozytywnych przykładach praktyk biznesowych, bierze pod uwagę chęć i gotowość firmy do wprowadzania zasad odpowiedzialnego biznesu w jej codziennym działaniu oraz do rozwoju tego tematu w Polsce.

Jeżeli są Państwo zainteresowani przyłączeniem do Programu Partnerstwa FOB, więcej informacji można znaleźć tutaj>>