Na czym polega kompletność raportu społecznego?

16 lipca 2020

W Konkursie Raporty Społeczne przyznawane są nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Na ocenę jury wpływają m.in. wytyczne raportowania wyznaczone przez European Sustainability Reporting Association. Raporty oceniane są w trzech kluczowych obszarach: kompletność, wiarygodność i komunikacja.

Bezpośredni link do zgłoszeń: raportyspoleczne.pl/konkurs

Celami raportowania społecznego są m.in zwiększenie transparentności organizacji oraz przedstawienie pełnego obrazu działalności organizacji przy uwzględnieniu innych aspektów niż wyniki finansowe. Dlatego ważnym elementem mającym wpływ na jakość publikacji, powstającej jako efekt raportowania niefinansowego, jest aspekt kompletności. “Kompletność” stanowi też jeden z głównych obszarów oceny w Konkursie Raporty Społeczne. Kwestia ta zostanie omówiona w ramach cyklu materiałów poświęconych zagadnieniu raportowania niefinansowego i publikowanych na portalu Odpowiedzialnybiznes.pl.

Dobry raport społeczny (tj. raport z zakresu zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego) powinien umożliwiać wyrobienie sobie całościowego oglądu działalności organizacji i jej wpływu na otoczenie. Chodzi o to, by czytelnik był w stanie zobaczyć kompletny obraz raportującego dane niefinansowe podmiotu: jaki jest zakres działalności i zakres raportu w odniesieniu do całości funkcjonowania. Z tym elementem wiąże się wiarygodność dokumentu. Brak istotnych analiz czy prezentacji obszarów będących kluczowymi dla danego podmiotu raportującego, prowadzi do zmniejszenia znaczenia i obiektywności publikacji.

Kompletność obejmuje cztery obszary:

  • Kluczowe skutki działalności firmy w aspekcie zrównoważonego rozwoju – jury bierze pod uwagę istotność wykazywanych informacji związanych ze skutkami bezpośrednimi i pośrednimi działalności organizacji w aspekcie ekonomicznym, środowiskowym i społecznym. Ważne jest też aby ich dobór oraz zakres podjętych działań był odpowiednio uzasadniony. W procesie przygotowania raportu ważny jest też wybór kluczowych interesariuszy. Jury bierze pod uwagę, czy autorzy raportu zidentyfikowali interesariuszy firmy oraz czy opisano w jaki sposób zostali wybrani.
  • Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu – jury ocenia zaangażowanie organizacji w kwestię odpowiedzialności społecznej biznesu rozumiane poprzez m.in. posiadanie strategii CSR oraz jej przedstawienie, integrację polityki CSR ze strategią biznesową firmy, a także wskazanie celów i mierników działań,
  • Profil firmy i kontekst biznesowy jej funkcjonowania – raport powinien zawierać informacje o działalności organizacji i sytuacji w jakiej funkcjonuje na rynku, wraz z ryzykami biznesowymi i możliwościami rozwoju,
  • Podstawowe informacje o raporcie i procesie raportowania firmy – warto opisać proces powstawania raportu, kto był zaangażowany w jego przygotowanie i czy jest stałym elementem funkcjonowania organizacji.

Jury

Raporty zgłoszone do Konkursu oceniane są przez jury złożone z ekspertów zarówno z dziedziny ekonomii, ochrony środowiska, spraw społecznych, jak i społecznej odpowiedzialności biznesu. Jurorzy nie mogą być zaangażowani w przygotowanie żadnego z ocenianych raportów. Przedstawiciele organizatorów – Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Deloitte – nie biorą udziału w ocenie merytorycznej raportów i nie mają wpływu na decyzję jury.

Procedura oceny przebiega w dwóch etapach. W pierwszym każdy członek jury ocenia indywidualnie zgłoszone do konkursu raporty wg szczegółowych kryteriów w trzech aspektach: kompletności, wiarygodności i komunikacji. W drugim etapie podczas posiedzenia jury odbywa się zebranie wyników indywidualnych a następnie wybór najlepiej przygotowanych raportów.

Bezpośredni link do zgłoszeń: raportyspoleczne.pl/konkurs

O konkursie Raportów Społecznych

Do konkursu mogą zgłosić się wszystkie organizacje (m.in. przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych, jednostki administracji publicznej, szkoły wyższe) z siedzibą w Polsce, które wydały raporty w języku polskim obejmujące działania za rok 2019. Termin nadsyłania zgłoszeń trwa do 6 sierpnia 2020 roku. Udział w konkursie jest bezpłatny. Publikacje należy zgłaszać poprzez stronę raportyspoleczne.pl.

Jak co roku, oprócz jury, również internauci będą mieli możliwość zagłosować na wybrane przez siebie raporty społeczne od połowy sierpnia przez miesiąc. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w październiku podczas gali podsumowującej konkurs.