Marcowe wiadomości z CSR Europe

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 14 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
1 kwietnia 2010

W marcowych wiadomościach z CSR Europe przeczytają Państwo między innymi o: tajemnicach sukcesu europejskich przedsiębiorców, wzroście inwestycji w fundusze etyczne, trendach w raportowaniu społecznych oraz o tym, że percepcja konsumentów różni się od faktycznego działania firm.

Percepcja konsumentów różni się od faktycznego działania firm
Pod koniec 2009 roku Newsweek opublikował ranking 500 amerykańskich firm, które zdobyły najlepsze wyniki w analizie Trucost biorącej pod uwagę emisję gazów i zużycie naturalnych zasobów. Niedawno Trucost wziął udział w badaniu opublikowanym w New Scientist, opartym na ankiecie przeprowadzonej przez Earthsense, która dotarła do 30 000 konsumentów w Stanach Zjednoczonych. Jak stwierdza News Scientist: „wyniki Earthsense opierały się na dwóch pytaniach: jedno dotyczyło percepcji ogólnej działalności firmy i jej polityki; drugie dotyczyło oddziaływania jej produktów na środowisko”.

Różnica pomiędzy percepcją a rzeczywistością często jest bardzo znaczna. Nie znajdując zależności pomiędzy wynikami Earthsense i Trucost, badanie kończy się stwierdzeniem, że „amerykańscy konsumenci nie mają pojęcia na temat oddziaływania firm na środowisko”.

Nowy raport BSR – przegląd narzędzi do ulepszania oddziaływania firm na środowisko
Nowy raport BSR „Future Expectations of Corporate Environmental Performance: Emerging Ecosystem Services and Tools” stanowi przegląd dostępnych narzędzi usług dla ekosystemu, zgodny z kluczowymi wytycznymi zdefiniowanymi przez grupy robocze BSR ds. usług dla środowiska, narzędzi i rynków. „Zmienił się sposób myślenia na tematy środowiskowe, co zmusza firmy do przyjęcia szerokiej perspektywy: jeśli moja firma podejmie dane działania, w jaki sposób wpłynie to nie tylko na najbliższe środowisko, ale na cały ekosystem, regulacje dotyczące związków węgla, urodzajność ziemi?”, powiedziała Linda Hwang, Menedżer BSR, Badania i Innowacje, która zarządza również grupa roboczą BSR ds. usług dla środowiska, narzędzi i rynków.

Wzrost inwestycji w fundusze etyczne
Przez ostatnie kilka miesięcy nastąpił znaczny wzrost inwestycji w fundusze etyczne, do czego przyczynił się kryzys bankowy i wzrastająca świadomość dotycząca spraw związanych ze zmianą klimatu. Podejście menedżerów do funduszy etycznych tradycyjnie opierało się na selekcji: selekcja negatywna dotyczyła firm związanych z alkoholem, tytoniem lub hazardem; w selekcji pozytywnej wybierano firmy charakteryzujące się najlepszym podejściem, poprzez inwestowanie również w surowce mogące wydać się nieetycznymi, jak ropa naftowa, ale tylko wtedy, gdy firmy mogły pochwalić się stosowaniem społecznie odpowiedzialnych praktyk.

Jednakże niedawno zaczęły pojawiać się fundusze o bardzo proaktywnym podejściu, z których wiele koncentruje się na zmianach klimatu, i wybiera firmy posiadające rozwiązania na konkretne kwestie środowiskowe.

Tajemnica sukcesu: porady europejskich przedsiębiorców
Przedsiębiorcy opisani w broszurze opublikowanej przez Komisję Europejską pochodzą z różnych sektorów biznesu i dotarli na szczyt dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań. Komisja Europejska wybrała inspirujące przykłady przedsiębiorców, którzy stworzyli mikro i średnie przedsiębiorstwa w Europie i poza nią, a także rozwinęli, produkują lub sprzedają produkty i usługi o znaczącej pozycji na rynku.

Przedsiębiorcy opisani w broszurze pochodzą z 33 krajów. Te kobiety i ci mężczyźni w otwarty sposób opowiadaja o przeszkodach, wyzwaniach i najwazniejszych aspektach ich działalnosci. Mówia, kto i co ich zainspirowało i zacheca do dalszej pracy. I – co byc może najwazniejsze – chca pokazac, ze bycie przedsiebiorca moze byc przyjemnoscia.

Prognozy Komisji Europejskiej mówią, że do 2020 roku Unia Europejska przekroczy wyznaczony cel używania 20% energii ze źródeł odnawialnych
11 marca Komisja opublikowała streszczenie prognozy, w którym stwierdza, że Unia osiągnie poziom 20,3%. Günther Oettinger, Komisarz Europejski ds. Energii powiedział: „Te prognozy pokazują, że państwa członkowskie na poważnie podchodzą do odnawialnej energii i są zdecydowane dokonać zmian w produkcji krajowej. To istotny kamień milowy w osiąganiu celów wyznaczonych przez Strategię dla Europy 2020”.

Wg streszczenia, 10 z 27 krajów członkowskich UE może przekroczyć narodowe cele związane z odnawialną energią, a 12 kolejnych osiągnie swoje cele narodowe. Tylko pięć krajów członkowskich prawdopodobnie nie sprosta wyznaczonym celom.

Wytyczne dla firm – jak komunikować o polityce zw. z klimatem
Po zeszłorocznej klapie negocjacji w Kopenhadze, coraz więcej firm stara się wyprzedzić krajowe i międzynarodowe regulacje dotyczące zmian klimatu. Nowy raport BSR oferuje pierwsze konkretne wytyczne dla biznesu, które mówią jak komunikować klientom i inwestorom o zaangażowaniu firmy w politykę związaną ze zmianami klimatu. Interesariusze wymagają dzisiaj od firm przejrzystego komunikowania o ich działaniach dla klimatu: inwestorzy chcą widzieć, że firmy tworzą wartość, klienci chcą móc oceniać, które firmy się ociągają, a które są godne pochwały, a watchdogi dopatrują się niezgodności pomiędzy wyznaczonymi przez firmy celami klimatycznymi, a politykami, które wspierają. BSR radzi, aby firmy komunikowały o wszystkich swoich osiągnięciach, również tych, które wykraczają poza tradycyjny lobbing.

Rewolucja w zrównoważonych opakowaniach
Nowa książka o projektowaniu zrównoważonych opakowań („Designing Sustainable Packaging”) pokazuje, że zachodzą rewolucyjne zmiany w projektowaniu i tłumaczy, w jaki sposób projektanci i producenci mogą sobie z nimi radzić. Technologie związane z opakowaniami podlegają ciągłym zmianom, ale zasięg i tempo tych zmian są często skromne – taka była sytuacja przez ostatnią dekadę na rynku kartonów wielowarstwowych i typu clamshell. Czasem jednak zmiany nabierają tempa.

Dialog w miejscu pracy pomoże w wyjściu z recesji
Badanie wykazuje, że przedstawiciele pracowników w Europie są zadowoleni z kultury współpracy z zarządzem. W firmach, w których jest instytucjonalna reprezentacja pracowników, większość menedżerów (70%) pozytywnie wypowiadało się o wynikach dialogu społecznego i reprezentacji pracowników w miejscu pracy, szczególnie w Wielkiej Brytanii, Rumunii i Irlandii. Choć wyniki te wskazują na siłę leżącą w tradycyjnym dialogu społecznym w miejscu pracy w Europie, istnieją pewne ograniczenia.

Jedna trzecia reprezentantów pracowników rzadko otrzymuje informacje o stanie finansowym organizacji, najwyżej raz na rok, a reprezentacja pracowników większości przypadków ograniczona jest do nadzorowania zdrowia i bezpieczeństwa. Jeden na sześć reprezentantów pracowników (17%) nie jest uprawniony do bezpłatnego czasu wolnego od pracy, aby wykonywać swoje obowiązki związane z organizacją pracowniczą. Ogromnie różnią się pod tym względem kraje północnej i południowej Europy.

Strategia Komisji Europejskiej Europa 2020 podkreśla wagę CSR-u
W komunikacie „Europa 2020 – strategia inteligentnego, zrównoważonego i integracyjnego wzrostu” opublikowanego 3 marca przez Komisję Europejską znalazł się zapis: „na poziomie Unii Europejskiej, Komisja będzie pracować nad odnowieniem strategii unijnej w celu promowania społecznej odpowiedzialności biznesu, jako kluczowego elementu w zapewnianiu długookresowego zaufania pracowników i konsumentów”. Zapis ten znalazł się w Rozdziale 2, dotyczącym inteligentnego, zrównoważonego i integracyjnego wzrostu, i jest jednym z 7 flagowych inicjatyw związanych z „Polityką przemysłową w erze globalizacji” (strona 15).

W przedmowie do komunikatu José Manuel Barroso zaznacza, że inicjatywy Europa 2020 dotyczą pokazania tego „(…) że Europa ma możliwości wypracowania inteligentnego, zrównoważonego i integracyjnego wzrostu, aby stworzyć nowe miejsca pracy i wyznaczyć naszym społeczeństwom kierunek rozwoju”.

Raport: Trendy raportowania społecznego
Niezależna firma dordcza CSR InsightTM LLC, skupiająca się na światowych regulacjach dotyczących zrównoważonego rozwoju, pomiarów i polityki państwa wydała raport, oparty na dwóch latach badań, w którym przedstawia wyczerpującą i globalną perspektywę dotyczącą kluczowych kwestii związanych z raportowaniem społecznym, zrównoważonym inwestowaniem i zrównoważonymi regulacjami. Jak wynika z raportu, biznes spotyka na swojej drodze trzy kluczowe przeszkody związane z raportowaniem społecznym. Są to: różne narzędzia pomiaru, brak jednakowych definicji i brak spójnych aplikacji.

56% członków CDP jest skłonnych zrezygnować z dostawców, którzy nie zarządzają emisjami
Wg raportu „Supply Chain Report 2010” opublikowanego przez Carbon Disclosure Project (CDP), aż 56% członków CDP stwierdziło, że w przyszłości zrezygnuje ze współpracy z dostawcami, którzy nie zarządzają emisjami. Drugi doroczny raport CDP dotyczący łańcucha dostaw podsumowuje informacje zebrane od 710 dostawców globalnych koncernów, takich jak IBM czy Vodafone, które zaczęły domagać się od swoich dostawców ujawnienia danych poprzez program CDP Supply Chain.

GRI i ICMM opracowały nowe wytyczne do raportowania dla sektora paliwowego i wydobywczego
GRI opublikował suplement sektorowy dla firm z sektora paliwowego i wydobywczego (Mining and Metals Sector Supplement). Nowe wytyczne można pobrać ze strony GRI od 6 marca 2010. Zawiera on kwestie szczególnie istotne dla tego sektora, takie jak prawa tubylców, przesiedlenia i inne. Celem wypracowania suplementu jest zwiększenie raportowania społecznego przez ten sektor, poprzez stworzenie wytycznych G3 specjalnie dla niego zaprojektowanych.

Inwestorzy wzywają do raportowania społecznego na rynkach wschodzących
Emerging Markets Disclosure Project (EMDP), międzynarodowa inicjatywa, której celem jest poprawa raportowania środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego (ESG) na rynkach wschodzących, a ściślej, promowanie większej przejrzystości czynników ESG przez korporacje działające w Brazylii, Chinach, Indiach, Indonezji, RPA i Korei Południowej, opublikowała kolejne wezwanie do inwestorów, aby podpisali deklarację Investor Statement on Sustainability Reporting in Emerging Markets. Sygnatariusze tej deklaracji zobowiązują się do przyczynienia się do zrównoważonego rozwoju poprzez raportowanie o czynnikach ESG, dzięki czemu zostaną wynagrodzeni przez rynek.

Microsoft buduje gospodarki z nowoczesną siłą roboczą
Niedawne badanie wykazało, że za pięć lat 90% wszystkich miejsc pracy będzie wymagało umiejętności informatycznych. Jest to krytyczny moment na inwestowanie i rozwijanie umiejętności informatycznych. Aby to osiągnąć, potrzebna jest współpraca pomiędzy rządami, środowiskiem akademickim, partnerami przemysłowymi i organizacjami pozarządowymi, które muszą wspólnie znaleźć innowacyjne sposoby wykorzystania siły technologii, aby poprawić rozwój społeczny i ekonomiczny. Microsoft związany jest ze strategią Komisji Europejskiej e-skills i Digital Agenda i rozpoczął już swój projekt Skills for Europe.