Mapy działań Forum Odpowiedzialnego Biznesu

15 grudnia 2020

W nadchodzących tygodniach zaprezentujemy mapy działań Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Stanowić one będą podsumowanie realizowanych inicjatyw w trakcie 20 lat istnienia organizacji. Mapy uwzględniają wywierany przez FOB wpływ na otoczenie oraz rozwój odpowiedzialności biznesu w Polsce.

Karta Różnorodności

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej, realizowana w 26 krajach UE. Karta jest dobrowolnym zobowiązaniem, podpisywanym przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyrażają gotowość do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. 

Inauguracja Karty Różnorodności w Polsce miała miejsce 14 lutego 2012 roku podczas konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Koordynatorem Karty Różnorodności w Polsce jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, opiekunem firma Orange Polska, a patronat honorowy sprawuje Rzecznik Praw Obywatelskich. W trakcie 9 lat, do inicjatywy dołączyło prawie 300  firm, organizacji, instytucji oraz jednostek administracji publicznej.  Zostań Sygnatariuszem KR >>

Pobierz 8. mapę działań „Karta Różnorodności” >>

Współpraca z biznesem

Głównym partnerem działań naszego stowarzyszenia jest biznes. We współpracy z firmami rozwijane są kluczowe programy organizacji, w tym Program Partnerstwa, Karta Różnorodności, Liga Odpowiedzialnego Biznesu. Co roku Forum zaprasza firmy do prezentacji działań CSR w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Z zaangażowaniem biznesu są rozwijane czy powstają nowe inicjatywy służące upowszechnianiu standardów społecznej odpowiedzialności. Należą do nich m.in. Targi CSR czy Rada Odpowiedzialnego Przywództwa. Oprócz tego FOB, we współpracy z partnerami strategicznymi, realizuje inne wspólne projekty, takie jak np. konferencje, spotkania i szkolenia, webinary. Nieodłącznym elementem współpracy z biznesem są także publikacje z udziałem przedstawicieli/ek firm, dzielących się zarówno dobrymi praktykami, jak i eksperckimi komentarzami dotyczących praktycznych aspektów realizacji koncepcji CSR. Więcej informacji o realizowanych projektach można znaleźć tutaj >> 

Pobierz 7. mapę działań „Współpraca z biznesem” >>

Edukacja

Ważnym elementem działania Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest edukowanie z obszaru CSR i zrównoważonego rozwoju różnych grup interesariuszy. W ramach upowszechniania wiedzy FOB realizuje projekty badawcze, przygotowuje publikacje czy prowadzi i bierze udział w licznych konferencjach i szkoleniach. Istotnym narzędziem służącym promowaniu wiedzy o CSR jest portal Odpowiedzialnybiznes.pl, na którym prezentowane są międzynarodowe i krajowe publikacje i raporty oraz artykuły eksperckie. Ważną częścią portalu jest także baza dobrych praktyk realizowanych przez biznes w Polsce. Dzięki materiałom dostępnym na portalu FOB, osoby piszące np. prace dyplomowe mogą korzystać z ogólnodostępnych i wartościowych źródeł wiedzy. Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat współpracuje ze środowiskiem akademickim, czego efektem są zajęcia prowadzone przez ekspertów i ekspertki FOB oraz wspólne debaty i konferencje. Ponadto angażujemy się w działania organów administracji, będąc uczestnikiem wielu grup roboczych działających pod kuratelą poszczególnych ministerstw. Działalność edukacyjna realizowana jest w dużej mierze poprzez programy FOB takie jak Program Partnerstwa, Liga Odpowiedzialnego Biznesu czy Karta Różnorodności.

Pobierz 6. mapę działań „Edukacja” >>

Współpraca z sektorami pozabiznesowymi

Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu rozwija współpracę z podmiotami pozabiznesowymi, w tym organizacjami pozarządowymi i zagranicznymi oraz administracją publiczną i samorządową. Efektem podjętych działań są między innymi publikacje kierowane do trzeciego sektora dotyczące społecznej odpowiedzialności organizacji, uczestnictwo w konsultacjach społecznych czy aktywne zaangażowanie w wydarzenia organizowane przez i dla NGO. W ramach współpracy międzynarodowej FOB realizuje zagraniczne projekty, wzmacniając partnerskie relacje z takimi organizacjami jak np. CSR Europe czy WBCSD. Eksperci FOB występują również w roli prelegentów podczas międzynarodowych konferencji. Ponadto FOB włącza się w inicjatywy administracji publicznej na rzecz promowania i upowszechniania wiedzy o zrównoważonym rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Stowarzyszenie pozostaje aktywnym członkiem ministerialnego Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.

Pobierz 5. mapę działań „Współpraca z sektorami pozabiznesowymi” >>

Komunikacja CSR

Komunikacja o CSR to ważny element wpływu społecznego. Docieranie do określonych grup adresatów oraz obecność w mediach i mediach społecznościowych pozwalają na dotarcie do różnorodnych grup interesariuszy i rozwój wiedzy związanej z problematyką odpowiedzialności biznesu. Forum Odpowiedzialnego Biznesu duży nacisk kładzie na komunikowanie na portalu oraz w mediach społecznościowych działań z zakresu odpowiedzialnego biznesu realizowanych przez swoich partnerów strategicznych. Zgodnie z przyjętą misją organizacji, tematy podejmowane w mediach dotyczą przede wszystkich bieżących kwestii dyskutowanych przez opinię publiczną, środowisko naukowe, które ważne są także dla otoczenia biznesowego. Od 2019 roku realizowany jest projekt #OdPOWIEDZialnie mający na celu upowszechnianie wiedzy o CSR i zrównoważonym rozwoju na podstawie dobrych praktyk realizowanych przez biznes. Ponadto w historii FOB odbyło się 10 edycji konkursu „Pióro odpowiedzialności”, którego głównym założeniem jest zachęcenie przedstawicieli/ek mediów, by większą uwagę w swoich publikacjach kierowali w stronę koncepcji CSR i zrównoważonego rozwoju.

Pobierz 4. mapę działań „Komunikacja CSR” >>

Ludzie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Trzecia z cyklu map działań Forum Odpowiedzialnego Biznesu przedstawia w liczbach temat pracowników zatrudnionych w FOB w latach 2000-2020 oraz odnosi się do kolejnych kadencji zarządu stowarzyszenia. Na mapie znajdują się najważniejsze liczby określające profil zatrudnienia w FOB, skład pierwszego i obecnego zarządu oraz informację o pracownikach FOB w 2020 r.

Pobierz 3. mapę działań „Ludzie Forum Odpowiedzialnego Biznesu 2000-2020” >>

Liga Odpowiedzialnego Biznesu

To realizowany od 2004 r. kompleksowy program zorientowany na edukację przyszłych kadr CSR w ramach edukacji pozaformalnej. Jest adresowany do młodych ludzi zainteresowanych wzmacnianiem kompetencji i rozwojem wiedzy ze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Dzięki temu na rynek pracy wchodzą osoby dobrze przygotowane do pracy w przedsiębiorstwach oraz organizacjach pozabiznesowych zorientowanych na społeczną odpowiedzialność. Działalność edukacyjna FOB w tym obszarze to również zachęcanie młodych osób do wzięcia udziału w konkursie i sprawdzenia swoich możliwości w interesującym dla nich obszarze.

Pobierz 2. mapę działań „Kuźnia kadr FOB, czyli Liga Odpowiedzialnego Biznesu” >>

Obszary wpływu FOB

– Przez ostatnie 20 lat swojego funkcjonowania Forum Odpowiedzialnego Biznesu inicjowało projekty oraz uczestniczyło w inicjatywach, które wspierały rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. W tym roku chcemy popatrzeć na podejmowane przez nas działania z „lotu ptaka”, pokazując co udało się osiągnąć w strategicznych dla nas obszarach – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Pobierz 1. mapę działań „Obszary wpływu FOB” >>

Kolejne mapy zaprezentujemy już wkrótce!