Manifest Enterprise 2020 (tłumaczenie)

19 czerwca 2015

MANIFEST ENTERPRISE 2020

PRZYSZŁOŚĆ DLA EUROPY, JAKIEJ POTRZEBUJEMY

Enterprise 2020 manifesto piramida

Biznes i rządy państw – współpraca na rzecz większej integracji społeczeństwa poprzez przekuwanie słów w czyny

 

[LINK DO WERSJI ANGLOJĘZYCZNEJ MANIFESTU]

 

PRZYSZŁOŚĆ DLA EUROPY, JAKIEJ POTRZEBUJEMY

Pojawiła się nagląca potrzeba wprowadzania w najbliższych latach transformacyjnych oraz innowacyjnych zmian społecznych i gospodarczych w Europie. Bezrobocie utrzymuje się na zbyt wysokim poziomie przez zbyt długi okres czasu. Równocześnie zbyt wiele osób pozostaje poza nawiasem społeczeństwa. Ponadto większej współpracy i bardziej innowacyjnego podejścia wymagają kwestie klimatyczne, wyczerpujące się zasoby naturalne, niepokój na rynkach finansowych oraz zmiany demograficzne.

W oparciu o swoje wartości, Europa może i musi odgrywać rolę innowatora i lidera w zakresie wdrażania zintegrowanej gospodarki opartej na zrównoważonym rozwoju – gospodarki, która wzmocni swoją konkurencyjność, JAK RÓWNIEŻ ochroni swój model społeczny.

Lepsze wykorzystanie big data, internet rzeczy, nowe koncepcje mobilności, smart manufacturing, nowe modele współpracy, rozumowanie cyrkularne, alternatywne modele zatrudnienia – to tylko niektóre kluczowe trendy oznaczające unikalne możliwości dla biznesu, rządów państw oraz innych interesariuszy, które pozwalają na oszczędzanie zasobów naturalnych i generujące dodatkowe zatrudnienie, rozwój biznesu i wspólną wartość.

Właśnie nadszedł czas na zademonstrowanie prawdziwego przywództwa w obszarze zrównoważonego rozwoju. Razem możemy stworzyć bardziej cyrkularną i inkluzywną [1] gospodarkę.

 

Siła współpracy

Pilna potrzeba zmierzenia się z aktualnie stojącymi przed nami wyzwaniami wymaga od wszystkich przedsiębiorstw, rządów państw, społeczeństwa obywatelskiego, inwestorów oraz pozostałych interesariuszy zwiększenia ich indywidualnego i wspólnego wysiłku. Jedynie faktyczna współpraca przyspieszy tempo zmian prowadzących nas w kierunku społeczeństwa opartego na zrównoważonym rozwoju.

 

Cel biznesu

Będąc siłą napędową wzrostu gospodarczego, biznes (od mikroprzedsiębiorstw po międzynarodowe korporacje) zajmuje unikalną pozycję, która może przyczynić się do zbudowania bardziej sprawiedliwego i inkluzyjnego społeczeństwa, opartego na sprawiedliwości i zrównoważonym rozwoju. Liczne wiodące przedsiębiorstwa opracowały na tym etapie cyrkularne modele biznesowe prowadzące do uzyskania nowych możliwości i przywództwa na rynku. Zmiana transformacyjna w Europie wymaga jednak od wszystkich firm jeszcze głębszej integracji kwestii ochrony środowiska, społecznych, etycznych i ładu korporacyjnego z ich strategiami oraz koncentracji na tworzeniu wspólnej wartości. Tylko w ten sposób osiągniemy autentyczny wkład społecznej odpowiedzialności biznesu w świat oparty na zrównoważonym rozwoju.

W przeciągu ostatnich 20 lat organizacja CSR Europe oraz jej 42 krajowe organizacje partnerskie (ang. National Partner Organisations) podniosły rangę zrównoważonego rozwoju do kwestii biznesowej i udzieliły wsparcia swoim firmom członkowskim w liczbie ponad 10 tys. w zakresie integrowania zrównoważonego rozwoju ze swoimi strategiami i procesami. To praktyczne podejście uzyska dalsze wsparcie w przeciągu kolejnych pięciu lat i zostanie ukierunkowane na jeszcze większe wysiłki.

 

 

Wzywamy wszystkie firmy i rządy państw, aby dołączyły do nas i podjęły wyzwanie…

Przekuwanie słów w czyny

Aby mogła nastąpić europejska, jak i globalna transformacja w kierunku społeczeństwa bardziej ikluzywnego i opartego na zrównoważonym rozwoju, zamierzamy naszych członków inspirować, angażować, stawiać przed nimi wyzwania, udzielać im wsparcia – chcemy, aby stanęli na czele zmian oraz:

 1. Aby zdolność zatrudnienia i integracja zostały potraktowane priorytetowo przez zarządy i kierownictwo oraz w łańcuchach wartości firm. Jak? Poprzez rozwijanie strukturalnego partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie zatrudnienia i edukacji, innowacyjności miejsc pracy i wspierania przedsiębiorczości wraz ze zwiększaniem zdolności zatrudnienia i przedsiębiorczości dzięki formalnemu i nieformalnemu nabywaniu umiejętności twardych i miękkich. Tym samym dzięki nam Europa stanie się najlepszym miejscem do pracy.
 2. Poprzez stymulowanie naszych firm członkowskich, aby pełniły rolę partnerów zaangażowanych we współpracę z lokalnymi społecznościami, miastami i regionami w celu rozwijania i wdrażania nowych, zrównoważonych metod produkcji, sposobów konsumpcji i środków utrzymania. Jak? Poprzez innowacje w zakresie produktów, usług i modeli biznesowych, jak również regularne angażowanie się we współpracę z samorządami i interesariuszami reprezentującymi lokalne społeczności. Podejście cyrkularne ogranicza zużycie zasobów i wpływ na środowisko, równocześnie tworząc miejsca pracy i wzmacniając gospodarkę.
 3. Transparentność i szacunek dla praw człowieka w centrum działania biznesu Jak? Poprzez położenie nacisku na raportowanie na najwyższym poziomie, zaangażowanie interesariuszy i zintegrowany sposób myślenia zarządów firm, poprawę systemów zarządzania oraz zintegrowane zarządzanie łańcuchem wartości.

Biznes

Wzywamy firmy, małe, średnie i duże, aby przyczyniły się do rozwoju tego ruchu i zostały agentami zmian poprzez:

 1. opowiedzenie się za transparentnością i szacunkiem dla praw człowieka w ramach standardowych praktyk firmy,
 2. przyspieszenie procesu wprowadzania nowych technologii i kompetencji w celu promowania inkluzywynych i zrównoważonych modeli biznesowych oraz w celu zaangażowania wszystkich spółek powiązanych w działalność ruchu w swoich krajach i regionach,
 3. dążenie do pozostawienia po sobie jak najmniejszego śladu ekologicznego, osiągnięcia optymalnej zdolności zatrudnienia i jak największych korzyści dla społeczeństwa w średnio- i długookresowej perspektywie biznesowej.
 4. prowadzenie platform współpracy i angażowanie się w nie wraz ze wszystkimi interesariuszami w celu wyrażenia wsparcia dla zmian w społeczeństwie i gospodarce.

Rządy państw

Wzywamy rządy państw i władze regionów Europy do wsparcia powyższych celów przy pomocy inteligentnie prowadzonej polityki i odpowiednich środków, co pozwoli na wzmocnienie przyszłościowo patrzących firm, gotowych do przejęcia odpowiedzialności w tym właśnie obszarze. Do kluczowych priorytetów należą trzy działania w zakresie polityki:

 1. utrwalanie współpracy strukturalnej między biznesem a formalną / nieformalną edukacją poprzez wyznaczone ambitne cele i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI),
 2. promowanie innowacyjności i konkurencyjności, tak aby Europa stała się światowym centrum zrównoważonych społeczności poprzez:
  • wspieranie rozwoju i podkreślanie znaczenia platform współpracy
  • dawanie przykładu poprzez integrację czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego z procesem opracowywania polityki
  • wypracowywanie bodźców zachęcających do wdrażania cyrkularnych modeli biznesowych.
 3. tworzenie polityki ramowej, wprowadzającej preferencje dla działań w perspektywie średnio- i długoterminowej w stosunku do działań podejmowanych na krótką metę, w celu wpływania na rynki pracy, przemysłowe i finansowe, np. poprzez wspieranie skutecznej koncepcji flexicurity, polityki fiskalnej sprzyjającej zrównoważonemu rozwojowi oraz polityki przemysłowej ukierunkowanej na gospodarkę cyrkularną.

 

Źródło: Na podstawie wersji anglojęzycznej.

 

 

Tłumaczenie tekstu Manifestu zostało przygotowane na zlecenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

 

[1] Inkluzywny rozwój to rozwój, który tworzy miejsca pracy, nie kreuje wykluczenia społecznego i stwarza szanse na rozwiązywanie istniejących problemów z możliwością uczestnictwa w życiu społecznym, ekonomicznym i politycznym przez wszystkich obywateli.

 

 

CSR Europe to wiodąca europejska sieć biznesu w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Poprzez swoją sieć firm członkowskich i 42 krajowe organizacje CSR, w tym również Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zrzesza ponad 10 tys. przedsiębiorstw, pełniąc rolę platformy dla firm zorientowanych na zrównoważony rozwój i wniesienie pozytywnego wkładu w rozwój społeczeństwa. Kierując się chęcią upowszechnienia agendy CSR, CSR Europe działa również poza granicami Europy i prowadzi współpracę z organizacjami CSR w innych regionach świata. W celu realizacji Manifestu Enterprise 2020, CSR Europe prowadzi dwie kampanie europejskiego biznesu: „Umiejętności potrzebne do pracy” oraz „Zrównoważone życie w miastach”. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.csreurope.org