Lutowe wiadomości z CSR Europe

10 marca 2010

W lutowych wiadomościach z CSR Europe przeczytają Państwo między innymi o: warunkach pracy w Europie, kosztach, jakie powodują szkody środowiskowe, rosnącej ilości elektrośmieci, a także o gwałtownym boomie na zrównoważone inwestycje w Azji.

CSR dorasta
CSR przeszedł długą drogę. Wg najnowszej ankiety przeprowadzonej przez Business in the Community wśród starszych liderów CSR, wcześniej postrzegany jako dodatek do biznesu, obecnie znajduje się na wysokim miejscu w planach biznesowych i zwiększa się jego znaczenie na poziomie zarządu. Niektórzy twierdzą, że biznes zaprzestał odpowiedzialnych społecznie działań w związku z kryzysem, ale oto, co mówią liczby: 67% respondentów uważa, że bardziej odpowiedzialna ekonomia ma szansę na wyjście z recesji, a prawie wszyscy (97%) uważają, że pojedynczy liderzy biznesu muszą pracować nad odzyskaniem pewności siebie, utraconej wskutek kryzysu finansowego.

Opublikowano SAM 2010 Sustainability Yearbook
Butik inwestycyjny SAM koncentrujący się na zrównoważonych inwestycjach opublikował swój doroczny raport Sustainability Yearbook, we współpracy z PricewaterhouseCoopers. Raport ten opisuje wyniki dorocznej oceny zrównoważonego rozwoju 1 237 firm dokonywanej przez SAM. W każdym z sektorów tzw. Liderem Sektoru SAM (SAM Sector Leader) zostaje firma, która otrzyma najlepszy wynik ze wszystkich ocenionych firm w danym sektorze. Ponadto, 15% najlepiej ocenionych firm w każdym sektorze otrzymuje tytuł „SAM Sector Mover” jako firma, która dokonała największego postępu w zakresie zrównoważonego działania w porównaniu z poprzednim rokiem.

Nowa mapa globalnego przepływu energii
Naukowcy opracowali nową mapę energii, która nakreśla globalny przepływ energii od źródeł do ostatecznego produktu. Mapa ta stanowi nowe podejście do potencjalnych wskaźników pomiaru efektywności energetycznej, gdyż zamiast na sektorach gospodarki skupia się na technologiach. Udoskonalanie efektywności energetycznej jest największą i jednocześnie najmniej kosztowną strategią redukcji emisji gazów, jak twierdzi International Energy Agency (IEA). Przepływ globalnej energii śledzony był od wielu lat, ale nowa mapa dostarcza pewnych nowości: śledzenie przepływu energii od początkowego źródła do końcowych usług energetycznych, co oznacza włączenie takich kwestii jak transport, ogrzewanie i wyznaczanie kluczowych obszarów, w których istnieje największa szansa na wytworzenie korzyści energetycznych dzięki innowacjom technicznym.

Opinia publiczna na temat dyskryminacji i równych praw
Ludzie uważają, że dyskryminacja ze względu na wiek i niepełnosprawność wzrasta, jak wynika z badania przeprowadzonego w Europie. Respondenci uznali również, że recesja może doprowadzić do zwiększenia dyskryminacji na rynkach pracy. Eurobarometer zbadał podejście do dyskryminacji w całej Unii Europejskiej w 2009 roku. Około jedna szósta zbadanych stwierdziła, że doświadczyła jakiejś formy dyskryminacji lub molestowania ze względu na płeć, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, wiek, orientację seksualną, religię lub wyznanie.

Zrównoważona produkcja nabiera tempa
Jak można przeczytać w najnowszym dokumencie OECD dotyczącym zielonego rozwoju, eko-innowacje staną się główną siłą napędową przemysłu w zwalczaniu zmian klimatu, w czasach po Protokole z Kyoto. Dokument ten, zatytułowany „Eco-Innovation in Industry” (eko-innowacje w przemyśle), powstał w styczniu 2010 i opiera się na pierwszej fazie projektu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dotyczącego zrównoważonej produkcji i eko-innowacji. Projekt ten powstał w 2008 roku, a jego celem jest przyspieszenie zrównoważonej produkcji poprzez upowszechnienie dostępnej wiedzy i udogodnień dla benchmarkingu produktów i procesów produkcji. Promuje on również koncepcję eko-innowacji poprzez stymulowanie rozwoju nowych technologii i rozwiązań systemowych globalnych wyzwań środowiskowych.

Firmy nie raportują na tematy związane z ograniczonymi zasobami wody
Wg nowego raportu koalicji inwestorów Ceres, UBS i Bloomberg, większość dużych firm z przemysłu wodochłonnego nie raportuje na temat ryzyk i szans związanych z wykorzystaniem wody. Raport obejmuje osiem sektorów: napoi, chemikaliów, energii elektrycznej, żywności, budownictwa, górnictwa, oleju i gazu oraz półprzewodników. Wiele branży przemysłu doświadcza zagrożeń związanych z niedostatkiem wody, szczególnie w regionach rozwijających się, gdzie populacje zwiększają się, a wzrost gospodarczy rośnie, podaje Reuters. Do ryzyk związanych z suszą należy niedobór żywności oraz wyższe ceny towarów.

Należy pilnie zająć się różnicą w wynagrodzeniach pomiędzy kobietami a mężczyznami
Daniela Bankier, szefowa oddziału Komisji Europejskiej ds. Równouprawnienia pomiędzy Kobietami i Mężczyznami, wezwała do pilnego zajęcia się kwestią różnicy w wynagrodzeniach pomiędzy kobietami a mężczyznami (gender pay gap), gdyż prowadzi ona do marnowanie zasobów społeczeństwa i biznesu. Wypowiedź ta miała miejsce podczas okrągłego stołu pomiędzy interesariuszami, do których należą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i związków zawodowych. Bankier przedstawiła złożoną problematykę różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn oraz różnice jakie są obecne pomiędzy krajami członkowskimi UE.

Badanie warunków pracy w Europie
Eurofound opublikował zakres badawczy piątego badania warunków pracy European Working Conditions Survey. W okresie od stycznia do kwietnia wspólnie z Gallup Europe zbada za pomocą ankiety ze 120 pytaniami około 43 000 pracowników w 34 europejskich krajach. Badanie to dostarczy unikatowych paneuropejskich informacji porównawczych dotyczących takich kwestii jak czas pracy, narażenie na ryzyko w pracy, zdrowie i bezpieczeństwo, organizacja pracy, równowaga pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, szkolenia i ogólne zadowolenie z pracy. Badanie dostarczy informacji specjalistom od polityki społecznej, które przyczynią się do poprawy ogólnych warunków pracy i życia. Pierwsze wyniki badania będą dostępne pod koniec 2010 roku.

Raport ONZ ujawnia koszty finansowe szkód środowiskowych
W raporcie, który zostanie opublikowany w maju, ONZ ujawnia, że 3000 największych międzynarodowych firm wyrządza szkody środowiskowe o wartości 2,2 biliona dolarów rocznie. Emisje gazów cieplarnianych składają się na więcej niż połowę tej sumy. W raporcie wyrażone jest rosnące zaniepokojenie brakiem opłat za używanie, straty i szkody wyrządzone środowisku. Nie włączanie „usług dla ekosystemu”, takich jak czyste powietrze i kontrola erozji, do modeli biznesowych doprowadziło do kryzysu zasobów. ONZ ma nadzieję na zaangażowanie firm w redukcję ich wpływu na środowisko, zanim rządy zmuszą je do tego używając restrykcyjnych regulacji, wysokich podatków lub pozwów związanych ze zmianą klimatu.

ONZ wzywa do przeciwdziałania rosnącym ilościom elektrośmieci
Wg raportu ONZ opublikowanego 22 lutego, świat musi wykonać więcej pracy, aby poradzić sobie z drastycznym wzrostem ilości elektrośmieci. Raport sugeruje, że w niektórych krajach ilość produkowanych e-śmieci, włączając telefony komórkowe i komputery, może wzrosnąć nawet o 500% w ciągu następnej dekady. Taki gwałtowny wzrost spowoduje problemy dla zdrowia ludzkiego i dla środowiska, w miarę rozkładania się toksycznych materiałów zawartych w śmieciach. „Ta kwestia zaczyna wybuchać”, powiedział Ruediger Kuehr, odpowiedzialny za inicjatywy zeroemisyjne w Uniwersytecie ONZ. „W krajach rozwijających się zauważamy głód telefonów komórkowych, komputerów i innego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”.

Europejskie firmy nie łączą płac kierowniczych z działaniami ESG
EIRIS i Eurosif (European Sustainable Investment Forum) wspólnie opublikowały raport z badań dotyczących szans i zagrożeń firm i inwestorów związanych z wynagrodzeniami, bonusami i długotrwałym zrównoważonym rozwojem. „Podczas gdy coraz więcej inwestorów, regulatorów i organizacji pozarządowych wzywa do łączenia pozafinansowych kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) z wynagrodzeniem kierownictwa, to relatywnie mało europejskich firm tak postępuje, jak wynika z naszego badania”, powiedziała Stephanie Maier, Head of Research w EIRIS. „Co więcej, połowa firm wiążących wynagrodzenia z kwestiami ESG nie wyjaśnia, które obszary ESG są łączone z wynagrodzeniami. Cele związane z ESG powinny być policzalne, mieć wyznaczone terminy i być weryfikowalne”.

Zrównoważone inwestycje w Azji mogą wzrosnąć z 20 miliardów USD do 4 bilionów USD do 2015
Wg raportu Vontobel, szwajcarskiego funduszu zarządzającego, zrównoważone inwestycje w Azji (np. w Japonii) mogą wzrosnąć średnio z 20 miliardów dolarów do 4 bilionów dolarów do 2015 roku. Vontobel twierdzi, że zrównoważony rozwój jest „poważnie niedoceniany” w regionie, w którym zwiększa się tempo zmian standardów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego. Wg badania Vontobel zatytułowanego „Zrównoważone inwestycje w Azji – odkrywanie szans i zagrożeń”, Azja boryka się z ogromnymi problemami związanymi ze środowiskiem i wyzwaniami społecznymi.

IBM pomaga włoskiemu instytutowi ortopedycznemu wykonywać analizy konieczne w leczeniu rzadkiej choroby szkieletu
Naukowcy IBM pracują z Rizzoli Orthopedic Insttitute z Bolonii we Włoszech nad używaniem technologii informatycznych w celu usprawnienia leczenia i prowadzenia badań nad rzadką chorobą szkieletu. Naukowcy z obydwu instytucji pracują nad systemem BioMIMS (BioMedical Imaging Management Solution), który łączy różne rodzaje danych medycznych, jak zdjęcia, dane fenotypowe i genomiczne. System pozwoli na dokonanie zaawansowanej analizy drzew genealogicznych tworzonych przez system i skojarzenie pacjentów o podobnych symptomach.