L’Oréal dba o planetę na każdym etapie cyklu życia produktu

21 kwietnia 2023

Dotyczy firmy: L’ORÉAL Polska,

Według COP15 już milion gatunków jest zagrożonych wyginięciem, a 75% powierzchni ziemi zostało znacząco zmienione. Grupa L’Oréal od lat działa na rzecz ograniczenia wpływu środowiskowego na każdym etapie cyklu życia swoich produktów. Zgodnie z apelem Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), wzywającym do globalnej współpracy w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, firma jeszcze intensywniej angażuje się w działania proekologiczne, także poza własnym łańcuchem wartości.

Rozwój branży kosmetycznej i wprowadzane innowacje dają nadzieję na jej zrównoważoną przyszłość. Jednak obok starań producentów istotne jest zaangażowanie konsumentów i obudzenie w nich potrzeby znalezienia równowagi między dbaniem o siebie i troską o planetę. Globalne badania NielsenIQ pokazują, że w ciągu ostatnich dwóch lat zrównoważony rozwój stał się ważniejszy dla 69% użytkowników kosmetyków.

Grupa L’Oréal, z myślą o ograniczonych zasobach planety, wdrożyła zarządzanie środowiskowe już w 2013 roku. Jej działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obejmują m.in. pozyskiwanie surowców naturalnych z poszanowaniem różnorodności biologicznej. Ponadto wdraża optymalizację opakowań, służącą zmniejszeniu ilości wykorzystywanego plastiku.

Osiągnięcia w tym zakresie podsumowano w Raporcie rocznym Grupy L’Oréal za 2022 r. Co istotne, nie tylko prezentuje osiągnięcia firmy, ale jest pierwszą publikacją przygotowaną z myślą o środowisku. Jej użytkownicy mogą wybrać opcję wyświetlania treści w trybie oszczędzania energii, w którym elementy interaktywne są dostępne w energooszczędnej formie tekstowej.

– Producenci muszą mieć na uwadze profil środowiskowy swoich produktów na każdym etapie ich powstawania. Dlatego w L’Oréal bierzemy pod uwagę dobro planety już od samego początku tego procesu. Dbamy o odpowiednie pozyskiwanie surowców, opracowując nowe i innowacyjne receptury, a także zrównoważoną produkcję kosmetyków i ich opakowań, ograniczając zużycie wody i emisji CO2 oraz wykorzystując tworzywa z recyklingu. Musimy również zapobiegać degradacji środowiska i naprawiać to co już uległo zniszczeniu. Nasze działania proekologiczne służą ochronie różnorodności biologicznej między innymi poprzez realizację inwestycji finansowanych z Funduszu L’Oréal na rzecz Odnowy Przyrody (Fund for Nature Regeneration), którego celem jest przywrócenie różnorodności biologicznej planety m.in. poprzez usuwanie dwutlenku węgla z atmosfery czy przywracanie gruntów zdegradowanych przez pastwiska w Amazonii. Jednak nasze starania nie wystarczą, w proces transformacji powinni włączyć się użytkownicy naszych produktów, ponieważ kondycja planety to nasza wspólna odpowiedzialność – mówi Valéry Gaucherand, prezes HUB L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie.

Etap pierwszy – składniki z odnawialnych źródeł

Zrównoważony rozwój jest w pełni zintegrowany z projektowaniem nowych produktów Grupy. L’Oréal korzysta z najnowszych osiągnięć “zielonej nauki”, by pozyskiwać surowce oparte na biotechnologii, fermentacji czy „zielonej chemii”, a także na uprawach i praktykach, które są dobre dla gleby, ekosystemów wodnych i różnorodności biologicznej. Ponadto eksperci firmy obserwują i badają naturę, aby pozyskiwać nowe składniki, zachowywać ich właściwości oraz zwielokrotniać ich potencjał. Jak czytamy w Raporcie rocznym Grupy L’Oréal, w 2022 r. wśród nowych surowców aż 82% pochodziło ze źródeł odnawialnych. Poprzez strategiczne partnerstwo z firmą Geno, L’Oréal zamierza stworzyć formuły ekologiczne w 100%, jeszcze przed 2030 r.

Etap drugi – zrównoważona produkcja

W ramach globalnego programu zrównoważonego rozwoju „L’Oréal for the Future” firma przyjęła także zobowiązania dotyczące procesu produkcji w obszarach: klimat – do 2025 roku wszystkie zakłady Grupy osiągną neutralność emisyjną poprzez poprawę efektywności energetycznej i korzystanie w 100% z energii odnawialnej; woda – do 2030 r. 100% wody używanej w procesach przemysłowych będzie odzyskiwane i ponownie wykorzystywane; odpady – do 2030 r. 100% wytwarzanych odpadów będzie poddawane recyklingowi lub ponownie wykorzystywane.

Postępy w zakresie realizacji zobowiązań środowiskowych przedstawione w Raporcie rocznym Grupy L’Oréal pokazują, że do końca 2022 r. aż 2/3 zakładów produkcyjnych grupy na całym świecie osiągnęło neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla, i że dzięki innowacyjnej inwestycji L’Oréal oszczędza rocznie ponad 35 000 m3 wody, czyli równowartość aż 10 basenów olimpijskich!

Etap trzeci – optymalizacja opakowań

Z analiz cyklu życia produktów prowadzonych przez L’Oréal wynika, że średnio 50% śladu środowiskowego produktu jest związane z jego opakowaniem. Firma od lat promuje i wdraża idee gospodarki o obiegu zamkniętym i realizuje politykę optymalizacji opakowań opartą na trzech filarach: szanuj, zredukuj, zastąp. Pierwszy oznacza szacunek dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów oraz różnorodności biologicznej. Drugi dotyczy zmniejszenia wagi i rozmiaru opakowań oraz promocji systemów wielokrotnego napełniania. Trzeci to zastępowanie niektórych tworzyw, wykorzystywanie materiałów z recyklingu i stosowanie materiałów odnawialnych.

L’Oréal planuje, że do 2030 r. 100% tworzyw sztucznych wykorzystywanych w opakowaniach będzie pochodzić z recyklingu lub ze źródeł biologicznych. Ponadto do 2025 r. 100% opakowań z tworzyw sztucznych będzie można ponownie napełnić, naładować, poddać recyklingowi lub kompostowaniu. W 2022 r. firma złożyła 50 patentów na opakowania, a 73% stworzonych lub odnowionych w ubiegłym roku produktów miało dzięki temu lepszy profil środowiskowy.

Etap czwarty – zaangażowanie konsumentów

Oczekiwania konsumentów wobec firm rosną, jednak tylko co trzeci Polak uważa, że społeczeństwo powinno włączyć się w przeciwdziałanie katastrofie ekologicznej. Ambicją L’Oréal jest włączenie konsumentów w działania prośrodowiskowe, a potencjał jest ogromny, ponieważ użytkownicy produktów koncernu to 1,5 mld osób. By ułatwić im dokonywanie bardziej zrównoważonych wyborów firma wprowadziła system znakowania produktów pod względem ich wpływu na środowisko i społeczności (PIL – Product Impact Labeling).

Wartość „całkowitego wpływu na środowisko” jest sumą wszystkich czynników, które mogą mieć wpływ na środowisko w trakcie cyklu życia produktu. Każdy kosmetyk jest oceniany w skali od A do E, gdzie A oznacza najlepszy w swojej klasie pod względem wpływu na środowisko i społeczności.

Etap piąty – regeneracja ekosystemów

L’Oréal idzie o krok dalej i dzięki Funduszowi na rzecz Odnowy Przyrody pomaga w przywróceniu różnorodności biologicznej planety i zachowaniu jej ekosystemów. Z okazji Dnia Ziemi obchodzonego 22 kwietnia Grupa ogłosiła wsparcie dla trzech projektów: NetZero, ReforesTerra and Mangroves.Now.

Pierwszy z nich to francuskie przedsięwzięcie wdrażane na obszarach tropikalnych w Kamerunie i Brazylii. Obejmuje długoterminowe usuwanie dwutlenku węgla z atmosfery poprzez przekształcanie pozostałości rolniczych w biowęgiel. Ta metoda pozwala usunąć rocznie od jednego do dwóch miliardów ton emisji CO2 z atmosfery.

Projekt ReforesTerra ma na celu przywrócenie 2000 hektarów ziemi zdegradowanej przez pastwiska w Amazonii. Drobni rolnicy będą sadzić nowe drzewa i tworzyć sprzyjające warunki dla naturalnej regeneracji w dolnym dorzeczu Rio Jamari w Rondônia.

Mangroves.Now zapewni dostęp do finansowania projektów na małą skalę, realizowanych z lokalnymi organizacjami pozarządowymi służącymi przywracaniu namorzynów w krajach Azji Południowo-Wschodniej. Celem jest przywrócenie ok. 20 000 hektarów zdegradowanych gruntów i zapewnienie sprawiedliwego podziału korzyści z lokalnymi społecznościami.

Źródło: inf. pras.