Liczba osób potrzebujących pomocy humanitarnej na świecie wzrośnie w 2022 r. do 274 mln

20 grudnia 2021

Liczba osób potrzebujących pomocy humanitarnej na całym świecie wzrośnie w 2022 r. do 274 mln, czyli o prawie dwie trzecie w porównaniu z 2020 r. Obecnie kryzysy humanitarne trwają średnio ponad dziewięć lat. Pomoc jest często niewystarczająca – wskazano w raporcie Think Tanku Parlamentu Europejskiego.

Think Tank PE opublikował na swojej stronie internetowej analizę poświęconą nowym wytycznym ws. działań humanitarnych w Unii Europejskiej. Jak poinformowano we wstępie, „liczba osób potrzebujących pomocy humanitarnej na całym świecie wzrośnie w 2022 r. do 274 mln, czyli o prawie dwie trzecie w porównaniu z 2020 r.”. „Obecnie kryzysy humanitarne trwają średnio ponad dziewięć lat. Pomoc jest często niewystarczająca, a prawo humanitarne coraz częściej łamane. Komisja Europejska zaproponowała nowe sposoby współpracy z partnerami i innymi darczyńcami na całym świecie, aby szybciej reagować na sytuacje kryzysowe i skuteczniej dostarczać pomoc humanitarną” – napisano.

Autorzy raportu przypomnieli, że 10 marca br. Komisja przyjęła komunikat zatytułowany „Operacje humanitarne UE: nowe wyzwania, te same zasady”. „W komunikacie, przyjętym z zadowoleniem przez Radę, wymieniono kilka działań, które mają zapewnić szybszą i skuteczniejszą reakcję UE. Zaproponowano m.in., by przy udzielaniu wsparcia UE priorytetowo traktować podmioty lokalne, a także by przyjąć bardziej elastyczne zasady finansowania, z wykorzystaniem cyfrowego pieniądza i innych rozwiązań informatycznych” – podali.

Dodali, że zdaniem Komisji „europejski potencjał reagowania humanitarnego mógłby pomóc państwom członkowskim i innym zaangażowanym stronom w koordynowaniu ich działań humanitarnych, w oparciu o Unijny Mechanizm Ochrony Ludności i Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego UE”. „W komunikacie wezwano również do wzmocnienia koordynacji z innymi podmiotami działającymi w dziedzinie rozwoju współpracy, bezpieczeństwa, dostosowania do zmiany klimatu i łagodzenia jej skutków, w tym wojskiem +przy pełnym poszanowaniu zasad humanitarnych+. Zauważono też, że lepsza koordynacja z innymi partnerami humanitarnymi uprościłaby ocenę potrzeb i sprawozdawczość. Ponadto zwiększenie udziału środków przeznaczonych na dostosowanie się do zmiany klimatu pomogłoby włączyć kwestie klimatyczne do głównego nurtu pomocy humanitarnej, która zdaniem Komisji powinna być sama w sobie bardziej przyjazna dla środowiska” – wskazali eksperci.

Jak czytamy, w komunikacie wskazano również „jako priorytety edukację, zdrowie, bezpieczeństwo żywnościowe i gotowość na wypadek klęsk żywiołowych”. „Ponadto komunikat ma na celu rozwiązanie problemu rosnącej liczby przypadków łamania międzynarodowego prawa humanitarnego oraz ataków na pracowników organizacji humanitarnych i ludność cywilną poprzez stworzenie na szczeblu UE mechanizmu monitorowania tych naruszeń na całym świecie. Komisja chciałaby, aby działania zewnętrzne UE w większym stopniu koncentrowały się na przestrzeganiu międzynarodowego prawa humanitarnego – poprzez dialog i umowy handlowe, a w razie konieczności poprzez nakładanie sankcji” – zaznaczono.

Autorzy analizy przekazali, że „chociaż UE i jej państwa członkowskie łącznie przekazują już ponad jedną trzecią światowej pomocy humanitarnej, w komunikacie wezwano je do zwiększenia wkładu w pomoc, aby zlikwidować lukę w finansowaniu globalnej pomocy humanitarnej”. „Część budżetu UE przeznaczonego na pomoc humanitarną mogłaby zostać wykorzystana do pozyskania dodatkowych funduszy ze źródeł prywatnych. Komisja dąży również do zwiększenia widoczności UE jako podmiotu udzielającego pomocy, tak aby jej wiodąca rola w tej dziedzinie została uznana. W tym celu planuje zorganizować Europejskie Forum Pomocy Humanitarnej (początkowo przewidziane na 2021 r., ale jak dotąd nie zostało zaplanowane)” – zwrócili uwagę.

W raporcie wyjaśniono, że komunikat Komisji stanowi „pośrednią i częściową odpowiedź na wniosek Parlamentu o kontynuację planu działania w związku z europejskim konsensusem w sprawie pomocy humanitarnej”. „Oczekuje się, że Parlament będzie głosował nad nowymi wytycznymi dla działań humanitarnych UE na podstawie sprawozdania Komisji Rozwoju (DEVE). Sprawozdanie to wzywa w szczególności do uwzględnienia naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego jako kryterium sankcji, prowadzenia jasnej polityki dotyczącej powiązań między pomocą humanitarną, rozwojem i pokojem, a także terminowego, przewidywalnego i elastycznego finansowania pomocy humanitarnej” – podsumowano.

Źródło: EuroPAP News