Łatwiejsze raportowanie – powiązanie ram G4 i wytycznych ONZ

18 listopada 2015

Global Reporting Initiative, twórcy najpowszechniej stosowanych standardów sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju na świecie, upublicznili swój najnowszy dokument dotyczący powiązania ram G4 i wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka podczas Czwartego Forum Narodów Zjednoczonych na temat Biznesu i Praw Człowieka, 16 listopada w Genewie.

Dokument Linking G4 and the UN Guiding Principles zwraca uwagę na powiązania między wytycznymi sprawozdawczości GRI G4 oraz podstawowymi pojęciami Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka. Są to między innymi kompleksowość analiz, mechanizmy rozpatrywania skarg i mierzenia oddziaływania – dotyczące zarówno procesów jak i dostawców – które powtarzają się również w wytycznych G4.

Doroczne Forum jest największym globalnym spotkaniem dotyczącym Biznesu i Praw Człowieka, które skupia zarówno ekspertów jak i praktyków. Na tegorocznym spotkaniu podjęty został temat pomiaru i raportowania realizacji Wytycznych ONZ. Opublikowany dokument daje zainteresowanym stronom możliwość rozpoznania istniejących możliwości i dalszego rozwoju potencjału firmy do stosowania się do Wytycznych ONZ podczas korzystania z wytycznych G4.

„Rządy i przedsiębiorstwa na całym świecie uważają zmiany klimatu i przestrzeganie praw człowieka za jedne z największych wyzwań naszych czasów, ale są one często rozpatrywane oddzielnie. Ryzyko zmian klimatycznych dotyczy także kwestii nie związanych z węglem i energią, takich jak migracja ludności, nierówności, korupcji i wielu innych. Ważne jest, by je rozważać całościowo i rozumieć związek między tymi krytycznymi globalnymi zagrożeniami.” – powiedział w trakcie otwierającej sesji plenarnej Michael Meehan, dyrektor generalny GRI.

Dokument „Linking G4 and the UN Guiding Principles – Comply with the UN Guiding Principles on Business and Human rights through G4 reporting” można pobrać z naszej Bazy wiedzy o CSR.

Wytyczne Global Reporting Initiative stanowią międzynarodowy wzorzec raportowania odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju dla firm. Celem Ramowych Zasad Raportowania GRI jest stworzenie ogólnie przyjętych ram dla raportowania ekonomicznych, środowiskowych oraz społecznych aspektów funkcjonowania organizacji; ram zaprojektowanych do użytku przez organizacje dowolnego rozmiaru, sektora oraz o dowolnej lokalizacji.

Uwzględniają one praktyczne aspekty funkcjonowania różnorodnych organizacji, od małych firm do organizacji/przedsiębiorstw międzynarodowych prowadzących operacje na całym świecie.

W 2013 roku GRI opublikowało najnowsze i najpełniejsze wytyczne raportowania społecznego G4. Norma ta poszerza zakres raportowania społecznego w obszarze angażowania interesariuszy w proces tworzenia raportu, podkreślenia roli łańcucha wartości oraz doboru treści, które powinny pojawić się w raporcie pod względem ich istotności.

Wytyczne GRI dostępne są bezpłatnie. W listopadzie 2015 rozpoczął się proces ich tłumaczenia na język polski. Przetłumaczone dokumenty zostaną oficjalnie zaprezentowane w kwietniu 2016 roku.