Krajowe plany odbudowy muszą modernizować gospodarki państw członkowskich UE

21 grudnia 2021

Unijny instrument na rzecz odbudowy, największy w historii Unii pakiet wsparcia gospodarczego, musi sprawić, że UE będzie bardziej odporna, konkurencyjna i sprawiedliwa – podkreśla Parlament Europejski.

W środę odbyła się debata plenarna z udziałem komisarzy Dombrovskisa i Gentiloniego oraz ministra Logara ze słoweńskiej prezydencji w Radzie na temat funduszy na rzecz odporności i odbudowy. Podczas debaty posłowie podkreślali, jak bardzo skuteczny i przejrzysty monitoring jest niezbędny dla powodzenia krajowych planów odbudowy. Pozwoli to zapewnić, że fundusze zostaną wykorzystane do modernizacji gospodarek państw członkowskich, że zostaną wydane na zrównoważone projekty i że złagodzą wpływ kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią na obywateli. Wielu posłów wezwało również do zwiększenia przejrzystości i wprowadzenia monitorowania online, które pokazywałoby postępy w realizacji planów narodowych oraz końcowych beneficjentów funduszy.

Większość posłów potwierdziła swoje stanowisko, że poszanowanie wartości UE i praworządności powinno być warunkiem otrzymania funduszy unijnych. Niektórzy mówcy wyrażali jednak obawy dotyczące wzrostu zadłużenia oraz politycznego szantażowania państw członkowskich w zamian za finansowanie i wskazywali na nierówne traktowanie.

Obaj komisarze zgodzili się, że instrument na rzecz odbudowy i odporności oraz jego cele wymagają większej widoczności, i w tym kontekście zwrócili uwagę na tabelę wyników w zakresie odbudowy i zwiększania odporności uruchomioną dziś przez Komisję.

Kontekst

Obecnie zatwierdzono 22 z 26 przedłożonych krajowych planów odbudowy. Plan holenderski nie został jeszcze przedłożony, a Komisja nie zatwierdziła jeszcze planów Węgier, Polski, Szwecji i Bułgarii. Prefinansowanie w wysokości 52,3 mld euro zostało już wypłacone 17 państwom członkowskim. Hiszpania jest pierwszym państwem członkowskim, które ma otrzymać 10 mld euro grantów z Instrumentu na rzecz odbudowy (RRF), ponieważ Komisja oceniła, że kraj ten osiągnął większość kluczowych etapów związanych z pierwszym wnioskiem o płatność.

Źródło: Parlament Europejski