Konieczne pilne ograniczenie wzrostu globalnej temperatury do 1,5°C. Nowy raport IPCC

12 października 2018

Ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5 ° C wymagałoby szybkich, dalekosiężnych i bezprecedensowych zmian we wszystkich aspektach społeczeństwa – ocenia IPCC (Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu) w najnowszym Raporcie specjalnym na temat globalnego ocieplenia zatwierdzonym 6 października w Incheon w Republice Korei. Raport stanowi kluczowy wkład naukowy do grudniowej Konferencji w sprawie Zmian Klimatu (ang. Conference of the Parties, COP24), kiedy to rządy dokonają przeglądu Porozumienia Paryskiego, aby przeciwdziałać zmianom klimatycznym.

Raport przygotowało dziewięćdziesięciu jeden autorów i redaktorów z 40 krajów w odpowiedzi na zaproszenie Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC), skierowane do IPCC w 2015 roku, w ramach podpisanego wtedy Porozumienia Paryskiego.

– Jednym z kluczowych przesłań, które bardzo wyraźnie wynikają z tego raportu, jest to, że widzimy już konsekwencje globalnego ocieplenia o 1 ° C w postaci, między innymi, coraz bardziej ekstremalnych zjawisk pogodowych, podnoszenia się poziomu mórz i zmniejszania się lodu morskiego w Arktyce – powiedział Panmao Zhai, współprzewodniczący grupy roboczej IPCC

Znacząca różnica między 1,5 a 2°C

W raporcie podkreślono szereg skutków jakie niosą ze sobą zmiany klimatu, a których można uniknąć, ograniczając globalny wzrost temperatury do 1,5° C. Na przykład do 2100 r. globalny wzrost poziomu morza byłby o 10 cm niższy przy ociepleniu o 1,5 ° C w porównaniu ze wzrostem temperatury do 2 ° C. Prawdopodobieństwo całkowitego zaniku lodu arktycznego latem (przy temp o 1,5 °C) będzie aż 10 razy mniejsze niż przy ociepleniu o 2°C. Co więcej przy wzroście temperatury o 2°C z powierzchni Ziemi praktycznie znikną Rafy Koralowe (> 99%), gdy przy globalnym ociepleniu o 1,5 ° C będzie szansa na zachowanie jeszcze do 30% z nich. 

– Każdy dodatkowy wzrost temperatury ma znaczenie, zwłaszcza, że ​​ocieplenie o 1,5 ° C lub więcej zwiększa ryzyko związane z długotrwałymi lub nieodwracalnymi zmianami, takimi jak utrata niektórych ekosystemów – powiedział Hans-Otto Pörtner, współprzewodniczący II grupy roboczej IPCC.

Ograniczenie wzrostu temperatury dałoby ludziom i ekosystemom więcej możliwości dostosowania się i pozostania poniżej odpowiednich progów ryzyka – dodał Pörtner.

W raporcie przeanalizowano również dostępne działania w celu ograniczenia wzrostu temperatury do poziomu  1,5 ° C.

– Dobrą wiadomością jest to, że niektóre rodzaje działań, konieczne do ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 ° C, są już wprowadzane. Działania te jednak będą musiały przyspieszyć – powiedziała Valerie Masson-Delmotte, współprzewodnicząca I grupy.

W raporcie stwierdza się, że ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5 ° C wymagałoby wprowadzenia „szybkich i dalekosiężnych” zmian w pozyskiwaniu i produkcji energii, przemyśle, budownictwie, transporcie i w funkcjonowaniu oraz rozwoju miast. Globalna emisja netto dwutlenku węgla (CO2) spowodowana przez człowieka musiałaby spaść o około 45 procent od poziomu z 2010 r. do 2030 r., do 2050 r. natomiast, emisja CO2 powinna spaść do zera (zero emission). Oznacza to, że pozostałe emisje musiałyby zostać zrównoważone poprzez usunięcie CO2 z powietrza.

– Ograniczenie ocieplenia do 1,5 ° C jest możliwe z punktu widzenia praw fizyki i chemii, ale wymagałoby to bezprecedensowych zmian – powiedział Jim Skea, współprzewodniczący III grupy roboczej IPCC.

Dopuszczenie, by globalna temperatura chwilowo lub na stałe przekroczyła 1,5 ° C oznaczałoby większe uzależnienie od technik, które usuwają CO2 z powietrza, aby przywrócić globalną temperaturę do poniżej 1,5 ° C do 2100. Skuteczność takich technik nie jest udowodniona na dużą skalę i niektóre z nich mogą być źródłem istotnego ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, zauważają autorzy raportu.

Decyzje, które dziś podejmuje każdy z nas, mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpiecznego i zrównoważonego świata dla wszystkich, zarówno teraz, jak i w przyszłości – powiedziała Debra Roberts, współprzewodnicząca II grupy roboczej IPCC.

Najnowszy raport IPCC daje decydentom i praktykom informacje potrzebne do podejmowania decyzji dotyczących przeciwdziałania zmianom klimatu, biorąc pod uwagę lokalny kontekst i potrzeby ludzi. Następne kilka lat będzie prawdopodobnie najważniejsze w naszej historii „- dodała.

Tło powstania raportu IPCC

IPCC jest wiodącą na świecie instytucją zajmującą się naukową oceną zmian klimatu, ich wpływem i potencjalnym przyszłym ryzykiem oraz możliwymi opcjami reagowania.

Najnowszy raport organizacji został przygotowany pod kierownictwem naukowym wszystkich trzech grup roboczych IPCC. Grupa robocza I ocenia podstawy fizyczne zmian klimatu; Grupa robocza II zajmuje się oddziaływaniem, adaptacją i podatnością na zagrożenia; a Grupa robocza III zajmuje się kwestią łagodzenia zmian.

Pełna nazwa raportu brzmi „Global Warming of 1.5°C, an IPCC special report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty („Globalne ocieplenie o 1,5 ° C, specjalny raport IPCC na temat skutków wzrostu temperatury o 1,5° C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej i powiązanych globalnych szlaków emisji gazów cieplarnianych, w kontekście wzmocnienia globalnej reakcji na zagrożenie zmian klimatycznych, zrównoważonego rozwoju i wysiłków na rzecz likwidacji ubóstwa ).

Porozumienie paryskie przyjęte przez 195 państw na 21. Konferencji Stron UNFCCC w grudniu 2015 r. miało na celu wzmocnienie globalnej reakcji na zagrożenie zmianami klimatu poprzez „utrzymywanie wzrostu średniej temperatury na świecie znacznie poniżej 2 ° C ponad poziom sprzed rewolucji przemysłowej i dążenie do ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5 ° C powyżej poziomów z epoki przed-przemysłowej. ”

W ramach decyzji o przyjęciu Porozumienia paryskiego IPCC została poproszona o sporządzenie do 2018 r. sprawozdania specjalnego w sprawie globalnego ocieplenia o 1,5 ° C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej i powiązanych globalnych szlaków emisji gazów cieplarnianych. IPCC przyjął zaproszenie, dodając, że sprawozdanie specjalne będzie analizować te kwestie w kontekście wzmocnienia globalnej reakcji na zagrożenie związane ze zmianą klimatu, zrównoważonym rozwojem i wysiłkami na rzecz wyeliminowania ubóstwa.

Globalne ocieplenie o wartości 1,5 ° C jest pierwszym z serii raportów specjalnych, które zostaną opracowane w szóstym cyklu oceny IPCC. W przyszłym roku IPCC opublikuje specjalne sprawozdanie na temat oceanu i kriosfery w zmieniającym się klimacie, zmianach klimatu i ziemi, w którym eksperci przyjrzą się wpływowi zmiany klimatu na użytkowanie gruntów.

POBIERZ RAPORT >>

źródło: tłumaczenie własne za http://www.ipcc.ch