Komisja Europejska proponuje nową strategię ochrony i odbudowy lasów

24 sierpnia 2021

Komisja Europejska przyjęła nową strategię leśną UE na 2030 r. – inicjatywę przewodnią Europejskiego Zielonego Ładu, która opiera się na unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030.

Strategia przyczynia się do realizacji pakietu środków zaproponowanych w celu osiągnięcia redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej w UE w 2050 r. Przyczynia się również do realizacji zobowiązania UE do zwiększenia pochłaniania dwutlenku węgla przez naturalne pochłaniacze zgodnie z wymogami prawa o klimacie.

Poprzez wspólne traktowanie aspektów społecznych, gospodarczych i środowiskowych strategia leśna ma zapewnić wielofunkcyjność europejskich lasów oraz podkreśla kluczową rolę milionów leśników pracujących w terenie.

Lasy mają zasadnicze znaczenie w walce ze zmianą klimatu i utratą bioróżnorodności. Funkcjonują jako pochłaniacze dwutlenku węgla i pomagają w ograniczaniu skutków zmiany klimatu, na przykład poprzez chłodzenie miast, ochronę przed poważnymi powodziami i ograniczanie skutków suszy. Lasy Europy cierpią jednak z powodu wielu różnych presji, w tym zmiany klimatu.

Ochrona, odbudowa i zrównoważona gospodarka leśna

Strategia leśna określa wizję i konkretne działania na rzecz zwiększenia ilości i jakości lasów w UE oraz wzmocnienia ich ochrony, odbudowy i odporności. Proponowane działania przyczynią się do zwiększenia sekwestracji dwutlenku węgla poprzez ulepszenie pochłaniaczy i zasobów, przyczyniając się w ten sposób do łagodzenia zmiany klimatu. W strategii zobowiązano się do ścisłej ochrony lasów pierwotnych i starodrzewów, odbudowy zdegradowanych lasów i zapewnienia zrównoważonej gospodarki nimi, w sposób pozwalający zachować podstawowe usługi ekosystemowe, które oferują lasy i od których uzależnione jest społeczeństwo.

Strategia promuje najbardziej przyjazne dla klimatu i różnorodności biologicznej praktyki gospodarki leśnej, podkreśla potrzebę utrzymania wykorzystania biomasy drzewnej w granicach zrównoważonego rozwoju oraz zachęca do zasobooszczędnego wykorzystania drewna zgodnie z zasadą wykorzystania kaskadowego.

Zapewnienie wielofunkcyjności lasów w UE

Strategia przewiduje również opracowanie systemów płatności na rzecz właścicieli i zarządców lasów w odniesieniu do świadczenia alternatywnych usług ekosystemowych, np. poprzez utrzymywanie części lasów w stanie nienaruszonym. Nowa wspólna polityka rolna (WPR) umożliwi m.in. lepiej ukierunkowane wsparcie dla leśników i zrównoważonego rozwoju lasów. Nowa struktura zarządzania lasami stworzy bardziej inkluzywną przestrzeń, w której państwa członkowskie, właściciele i zarządcy lasów, przedstawiciele przemysłu, środowiska akademickiego i społeczeństwa obywatelskiego będą mogli przedyskutować przyszłość lasów w UE i zaplanować zachowanie ich cennych atutów dla przyszłych pokoleń.

Ponadto w strategii leśnej zapowiedziano wniosek ustawodawczy mający na celu zwiększenie monitorowania, sprawozdawczości i gromadzenia danych dotyczących lasów w UE. Zharmonizowane gromadzenie danych na szczeblu UE, w połączeniu z planowaniem strategicznym na szczeblu państw członkowskich, zapewni kompleksowy obraz stanu, ewolucji i przewidywanego przyszłego rozwoju lasów w UE. Ma to zasadnicze znaczenie dla zapewnienia, by lasy mogły spełniać wielorakie funkcje związane z klimatem, różnorodnością biologiczną i gospodarką.

Strategii towarzyszy plan działania przewidujący zasadzenie trzech miliardów dodatkowych drzew w całej Europie do 2030 r. przy pełnym poszanowaniu zasad ekologicznych – właściwe drzewo na właściwym miejscu, we właściwym celu.

Rola lasów w walce z kryzysem klimatycznym

Lasy są naszym podstawowym sojusznikiem w walce ze zmianą klimatu i utratą różnorodności biologicznej dzięki ich funkcji pochłaniania dwutlenku węgla oraz zdolności do ograniczania skutków zmiany klimatu, na przykład poprzez chłodzenie miast, ochronę przed poważnymi powodziami i ograniczanie skutków suszy. Są one również cennymi ekosystemami, w których występuje znaczna część europejskiej bioróżnorodności. Ich usługi ekosystemowe przyczyniają się do ochrony naszego zdrowia i dobrostanu poprzez regulację wody, dostarczanie żywności, leków i materiałów, zmniejszanie ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi i ich kontrolę, stabilizację gleby i kontrolę erozji, oczyszczanie powietrza i wody. Lasy są miejscem rozrywki, wypoczynku i uczenia się, a także źródłem utrzymania.

Źródło: ec.europa.eu