Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie dotyczące pozostałych czterech celów środowiskowych Taksonomii UE

23 listopada 2023

21 listopada 2023 r. Komisja Europejska po czteromiesięcznym okresie kontroli, opublikowała przyjęte w czerwcu br. rozporządzenie delegowane (UE) 2023/2486 do Taksonomii do 4 pozostałych celów środowiskowych (Environmental Delegated Act).

Opublikowane rozporządzenie stanowi nowe techniczne kryteria klasyfikacji według których oceniane jest, czy dane działalności gospodarcze wnoszą istotny wkład w: zrównoważone wykorzystywanie i ochrony zasobów wodnych i morskich, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontroli oraz ochronę i odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów.

W opublikowanym tekście (Załącznik V) nie zabrakło także poprawek do rozporządzenia delegowanego 2021/2178 do art. 8 Taksonomii w sprawie ujawniania informacji niefinansowych. Przedsiębiorstwa finansowe objęte zakresem będą musiały składać sprawozdania na temat kwalifikowalności do Taksonomii (Taxonomy-eligibility) swoich ekspozycji na nowo objęte działania w okresie przejściowym od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r. oraz na temat dostosowania do Taksonomii (Taxonomy-alignment) swoich ekspozycji od dnia 1 stycznia 2026 r. W przypadku przedsiębiorstw niefinansowych okres przejściowy jest krótszy, trwa do końca 2024 r.

Warto w tym miejscy również wspomnieć, iż w czerwcu przyjęto tez zmiany do rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2139 do Taksonomii do 2 pierwszych celów środowiskowych (Climate Delegated Act). Zmiany te dotyczą rozszerzenia o dotychczas nieuwzględnione działalności gospodarczej przyczyniające się do łagodzenia i przystosowania do zmiany klimatu. Przyjęte zmiany dotyczą przede wszystkim działalności w sektorach produkcji i transportu.

Włączenie większej liczby rodzajów działalności gospodarczej obejmujących wszystkie sześć celów środowiskowych, a co za tym idzie większej liczby sektorów gospodarki i przedsiębiorstw, zwiększy użyteczność i potencjał taksonomii UE w zwiększaniu skali zrównoważonych inwestycji w UE.

Rozporządzenie dostępne jest tutaj»