Kolejny krok w kwestii obowiązkowej sprawozdawczości pozafinansowej firm

6 marca 2014

Rada i Parlament Europejski uzgodniły 26 lutego br., że obowiązek ujawniania istotnych informacji o kwestiach pozafinansowych zostanie nałożony na podmioty należące do tzw. jednostek zainteresowania publicznego (ang. public-interest entities), które zatrudniają powyżej 500 pracowników. Wg szacunków podawanych w dokumentach Komisji obejmie to ok. 6 000 dużych przedsiębiorstw w UE.

Osiągnięte porozumienie jest kolejnym krokiem ku przyjęciu dyrektywy dotyczącej raportowania informacji pozafinansowych oraz informacji o polityce różnorodności przez wybrane firmy w UE w celu zwiększenia przejrzystości w tym zakresie.

Wskazane podmioty, czyli jednostki zainteresowania publicznego, będą zobowiązane do zamieszczenia zwięzłych, istotnych informacji związanych z ich społecznym i środowiskowym oddziaływaniem. Oświadczenia powinny zawierać opis polityk, wyników i ryzyk powiązanych z takimi zagadnieniami jak: aspekty społeczne i pracownicze, poszanowanie praw człowieka, przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu oraz kwestie środowiskowe. Do jednostek zainteresowania publicznego należą takie podmioty jak: spółki giełdowe, banki, firmy ubezpieczeniowe i inne posiadające istotne znaczenie publiczne z uwagi na naturę swojego biznesu. Często są to duże podmioty o ponadnarodowym obszarze działania, działające w ramach dużych grup kapitałowych. Prowadzenie tego typu jednostek podlega szczególnemu nadzorowi licznych organów.

Podlegającym obowiązkowi raportowemu podmiotom pozostawia się duży zakres elastyczności odnośnie sposobu ujawnienia wymaganych informacji. Mogą to uczynić w ramach swoich raportów rocznych, w osobnych raportach społecznych, skorzystać z wytycznych globalnych, krajowych. Ponadto dopuszcza się dostarczanie informacji na poziomie całej grupy, a nie osobno każdej z pojedynczych, powiązanych spółek.
Dodatkowo, dla dużych spółek giełdowych wprowadzono, obowiązek ujawniania informacji na temat ich polityki różnorodności w odniesieniu do organów zarządzających i/lub nadzorczych (ang. boards of directors), celów tej polityki, sposobu jej realizacji oraz osiąganych rezultatów, z uwzględnieniem takich aspektów jak wiek, płeć, pochodzenie geograficzne, wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Dyrektywa będzie zobowiązywać firmy do informowania o swoich społecznych i środowiskowych oddziaływaniach oraz podejmowanych w ich obrębie działaniach bądź ich braku. Stosowana ma być przy tym zasada „comply or explain” (ujawnij lub wyjaśnij) – wskazane podmioty muszą podać wymagane informacje w zakresie kwestii społecznych, środowiskowych i powiązanych z nimi. Jeżeli nie podejmują działań w tym zakresie, bądź też nie monitorują ich lub nie mierzą, będą musiały o tym otwarcie napisać, wskazując, dlaczego tego nie czynią.
Aby uzgodnione zasady stały się prawnie obowiązujące, dyrektywa musi być przyjęta formalnie przez Parlament Europejski, który wstępne głosowanie zaplanował na kwiecień, a następnie przez Państwa Członkowskie w Radzie Europejskiej.  W dalszej perspektywie czasowej konkretne przepisy oraz wytyczne i regulacje w tym zakresie będą musiały być włączone do prawnych systemów krajowych przez poszczególne państwa członkowskie.

W pierwotnej wersji wniosku o dyrektywie proponowano nałożenie obowiązku raportowania danych pozafinansowych na wszystkie przedsiębiorstwa powyżej 500 pracowników o sumie bilansowej powyżej 20 mln EUR lub obrocie netto powyżej 40 mln EUR.

Informacja własna na bazie materiałów Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej

Treść komunikatów dostępna jest tutaj:

New transparency rules on social responsibility for big companies – informacja prasowa

Disclosure of non-financial information by certain large companies: European Parliament and Council reach agreement on Commission proposal to improve transparency – informacja prasowa

Publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu Wspólna odpowiedzialność. Rola raportowania społecznego